El-sparkesyklene er her!  Ved siden av å være gøy å kjøre på, gjør el-sparkesykler det mulig å forflytte seg raskt, effektivt og utslippsfritt i byen. Men dessverre kan råkjøring og uvettig parkering være en ulempe for andre som ferdes i byen og henslengte sparkesykler kan føre til forsøpling. Vi oppfordrer alle som bruker el-sparkesykler til å vise hensyn, følge trafikkregler og være bevisste på kommunens regler for hvor sparkesykler kan parkeres. 

Nedenfor kan du lese om kommunens krav til utleieaktører, samt råd og regler til de som benytter el-sparkesykkel i kommunen.

Krav og forventninger til utleieaktører

Private næringsaktører har lov til å drive utleie av elektriske sparkesykler i Ullensaker kommune. Det er en forutsetning at de aktuelle aktørene som ønsker å drive utleie av el-sparkesykler tar kontakt med kommunen i forkant av eventuell innføring. Kommunen stiller en rekke krav og forventninger som aktørene må forholde seg til.

Les her om forventninger til private aktører
 1. Kommunen forventer at nødvendige tillatelser er innhentet før innføring av nytt tilbud. Dersom utplassering av el-sparkesyklene beslaglegger arealer på kommunal/ privat grunn må areal som beslaglegges avklares/avtales grunneiere på forhånd. Kommunen oppfordrer i tillegg at el-sparkesykkeloperatøren har god dialog med politiet, privat næringsliv samt aktører som Bane NOR, Ruter, Statens vegvesen, mfl.

 2. Utleier må informere kommunen om antall elektriske sparkesykler før innføringen. Ved eventuelle endringer i antall el-sparkesykler skal kommunen til enhver tid være informert om endringene.

 3. Utleier forplikter seg til jevnlige dialogmøter med Ullensaker kommune. Aktøren må ha dialog med kommunen før, under og etter innføringen av el-sparkesyklene. Det avtales mnd. møter med oppfølging.

 4. El-sparkesyklene skal være utstyrt etter kravene i enhver tid gjeldende lovverk eller forskrift.

 5. El- sparkesyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med innhenting og lading. Defekte el-sparkesykler skal ikke plasseres ut.

 6. Utleier skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av el-sparkesykkel-utleien. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt eller på fortau, eller kjøre på gangvei eller sykkelvei.

 7. El-sparkesyklene skal ikke plasseres ut når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau, og el-sparkesyklene skal tas inn før første snøfall. Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for sykler som blir skadet ved snørydding etc.

 8. Utleier skal gi informasjon til sine kunder om trafikkregler og hvordan el-sparkesyklene brukes på en trygg og trafikksikker måte.

 9. Utleier skal aktivt følge opp sine el-sparkesykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt på steder der det er definert at el-sparkesyklene ikke skal parkeres.

 10. Utleier skal gi tydelige instrukser til brukerne om hvordan el-sparkesyklene skal parkeres. Generelt skal syklene parkeres forsvarlig ved sykkelstativ eller slik at de ikke er til hinder eller ulempe for gående, syklende og kjørende. Utleier må informere kommunen om hvordan denne forventningen er ivaretatt før innføringen.

 11. Parkering: 
  El-sparkesyklene skal være utstyrt med «geofencing» som gir mulighet til å definere soner der el-sparkesyklene ikke kan parkeres. El-sparkesykler skal ikke parkeres i beplantede bed, i parker eller i friområder. I tillegg bestemmer kommunen utvalgte soner der det ikke er lov å parkere. 

  Kommunen kan i løpet av sesongen definere nye soner der det er forbudt å parkere el-sparkesyklene. Operatørene forplikter seg til å gjennomføre slike begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet om nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen. 

  Det forventes at utleierne benytter belønningssystemer/ andre systemer som f.eks (bildebevis, video, etc.) for å sikre forsvarlig parkering av el-sparkesykkelen. Dersom utleier ikke har slike systemer som etter kommunens skjønn vurderes å være effektive nok, forventer kommunen at alle el-sparkesyklene ryddes om natten. Utleier må dokumentere overfor kommunen hvordan løsningen fungerer før innføringen.

 12. På fortau skal det være minst 2,0 meter ferdselsareal forbi parkert el-sparkesykkel dersom det er mulig. Ved smalere fortau må skjønn utøves, men parkerte sparkesykler skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel iht. lovverket.

 13. El-sparkesyklene kan utplasseres i tidsrommet kl. 06:00 –23:00 alle dager, utover dette tidsrommet skal det ikke være mulig å benytte/ ta i bruk en el-sparkesykkel.

 14. Utleierne skal levere åpne data til kommunen. Data skal leveres/ presenteres på de avtalte oppfølgingsmøtene. Følgende data skal minimum leveres:
  - Antall sykler som er tilbudt hver dag
  - Antall sykler som er forsvunnet
  - Antall turer gjennomført
  - Stedfesting av turer – av personvernhensyn på et aggregert nivå
  - Antall og tema for klager og henvendelser
  - Ulykker og hendelser

  Kommunen skal ikke dele data fra en utleier med en annen utleier, men kan dele samlede data på aggregert nivå, slik at kunnskap om bruksmønstre kan deles med alle parter. Hva som skal leveres, i hvilket format og når, avtales nærmere mellom kommunen og den enkelte utleier.

 15. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle el-sparkesykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall.

 16. Kommunen oppfordrer til at utleien av el-sparkesykler gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig. El-sparkesyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig. Videre bør innhenting og utplassering av el-sparkesykler gjøres så effektivt og miljøvennlig som mulig. Nullutslippskjøretøy bør benyttes i så stor grad som mulig.

 17. El- sparkesyklene skal merkes tydelig med eiers navn og kontaktinformasjon, på denne formen: «Denne el- sparkesykkelen eies av [firmanavn]. Kontakt oss på telefon [telefonnummer] eller e-post [e-postadresse].» Annen kontaktinformasjon (eksempelvis internettside) kan oppgis i tillegg. El- sparkesykkelaktørene skal ha en svartjeneste for henvendelser som er åpen i hele åpningstiden for el- sparkesyklene.
Reaksjoner ved mislighold 
 • Ullensaker kommune kan i henhold til forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2 annet ledd, ilegge gebyr ved overtredelse av vegtrafikkloven § 3 og trafikkreglene § 20, nr. 4.

  Kommunen vil i første omgang ilegge gebyr for grove feilparkeringer. Med grove feilparkeringer menes parkeringer som er til vesentlig hinder for framkommeligheten eller gir dårligere trafikksikkerhet. Det er for eksempel parkering som sperrer mer eller mindre hele fortauet, parkering i fotgjengerfelt, parkering som er til hinder for universell tilgjengelighet, parkering på ledelinje for blinde og svaksynte og parkering på plass reservert forflytningshemmede. Listen er ikke uttømmende.

 • Ved gjentakende mislighold kan Ullensaker kommune i henhold til vegtrafikkloven §37 taue inn el-sparkesykler og andre sykler som selskapene leier ut. Utgiftene dette medfører må utleieselskapene dekke selv.

  Årsaker til inntauing kan være at syklene er plassert til hinder for ferdsel, snøbrøyting eller annet veiarbeid, hvis de er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker. Hvis de feilparkerte syklene enkelt kan flyttes til et bedre sted der de ikke står i veien, så vurderes dette, før en eventuell inntauing.

 • Ullensaker kommune har ikke ansvar dersom punkt 15 ikke etterkommes. Dersom opprydding i kommunens regi likevel påkreves, vil kommunens utgifter knyttet til oppryddingen faktureres aktuell aktør.

 • Politiet og Statens vegvesen har hjemmel og myndighet til å håndheve i henhold til lover og forskrifter for trafikk og små elektriske kjøretøy. Ved brudd på de generelle trafikkreglene kan bruker av den elektriske sparkesykkelen bli bøtelagt (med forenklet forelegg), ved alvorlige lovbrudd vil man kunne bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd (vegvesen.no).

 • Disse forventningene innebærer ingen begrensning i utleiers eventuelle ansvar etter erstatningsrettslige eller andre regler.

 • Dersom det kommer nye lover eller forskrifter på nasjonalt nivå knyttet til el-sparkesykler med virkning i 2022, skal disse følges. Hvis det skulle oppstå klar motstrid mellom nye nasjonale regler og kommunens forventninger, vil det nasjonale regelverket gå foran. Kommunen kan også endre eller vedta nye forventninger for 2022.

Råd og regler om bruk av el-sparkesykler

Ullensaker kommune oppfordrer alle brukere av el-sparkesykler til å ta hensyn til andre trafikanter og til å følge reglene som gjelder for bruk av elsparkesykler.

Oppdaterte regler for bruk av el-sparkesykler finnes hos Statens vegvesen

Noen viktige regler du må huske:

 • Det er forbudt med mer enn 1 person på el-sparkesykkelen.
 • Ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt er øvre fartsgrense 6 km/t.
 • Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.
 • Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.
 • Det er forbudt å kjøre el-sparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.
 • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike, skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
 • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
 • Bilene skal stoppe for deg dersom du stopper, går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
 • Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.
 • Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene. Du kan bli bøtelagt på stedet eller bli anmeldt dersom du bryter trafikkreglene.

Krav til ansvarsforsikring for alle el-sparkesykler
El-sparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring uansett om de er eid av utleiefirmaer eller privatpersoner. Denne endringen gjelder fra 1. september 2022 for el-sparkesykler eid av utleiefirmaer og fra 1. januar 2023 for el-sparkesykler eid av privatpersoner.

 

Råd og regler for parkering av el-sparkesykler

Alle som benytter el-sparkesykkel i Ullensaker kommune må forholde seg til de nasjonale reglene knyttet til parkering av el-sparkesykler.

Du kan parkere el-sparkesykler på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge de ikke er i veien for de som sykler eller går, for mennesker med rullestol eller barnevogn og mennesker med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser.

Dessverre har elsparkesykler lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Pass derfor på å sette den fra deg slik at den ikke velter!

Du kan få gebyr om du parkerer feil. Hvis du parkerer slik at el-sparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Regler for de som leier el-sparkesykkel

Ullensaker kommune har definert soner hvor leide el-sparkesykler ikke skal parkeres.
Det er forbudt å parkere bl.a. ved Nordbytjernet, i Storgata, Torget, deler av Rådhusplassen, Romsaasparken og Stasjonsparken på Jessheim. Disse områdene er markert med rød skravering på kartet nedenfor. I tillegg skal det ikke kjøres elsparkesykler utenfor området som er markert med lilla farge i kartet.

Områdene vil være registrert av utleieselskapene i deres apper og det går ikke an å avslutte turen når man befinner seg i de røde eller utenfor det lilla området (andre begrensninger som operatørene kan ha lagt til vises ikke i kartet nedenfor).

kart som viser hvor er det lov å parkere el-sparkesykkel

Her kan du lese nærmere om områder hvor det ikke er lov å parkere.


Publisert: 28.03.2022 16:00
Sist endret: 06.11.2022 08:41