Rullering av Byplan Jessheim 2050

Bilde av barn som leker

Om denne fanen

Her kan dere lese mer om vårt arbeid med ny Byplan Jessheim, og finne informasjon om planprosessen, medvirkning og ByLAB kontoret. 

 

Bilde av park

Dette skjer nå

Byplan Jessheim 2050 - Fristen for høring av planprogram er gått ut

Høringsperioden for planprogram var 16. november til 15. januar. Da varslet vi oppstart av planarbeidet med ny Byplan for Jessheim 2050 og la planprogrammet ut til offentlig ettersyn, i tråd med vedtaket i Formannskapet den 25.10.2022. Planprogrammet er en plan for planen. Forslaget viser hvilke problemstillinger og tema som vil bli vurdert i det kommende planarbeidet og hvordan prosessen er tenkt gjennomført. Her kan du lese forslag til planprogrammet som var på høring»

ByLAB på Rådhusplassen - åpent byplankontor

ByLAB er en medvirkningsarena der innbyggere, kommunen og private aktører kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling og på denne måten skape en felles forståelse om fremtiden.

 

I perioden fra 7.-19. november setter vi opp et midlertidig byplankontor, ByLAB på Rådhusplassen. ByLAB er åpent for alle, så kom gjerne innom for en prat eller delta på ulike aktiviteter som arrangeres både på dag- og kveldstid. I løpet av disse to ukene ønsker vi å synliggjøre arbeidet med Byplan, informere og engasjere om arbeidet med byutvikling, og være tilgjengelig for en prat om Jessheims utvikling fram mot 2050.

Kom og snakk med oss - sammen kan vi tegne de lange linjene for utvikling av Jessheim.

Offisiell åpning av ByLAB er mandag 7.november. kl. 1200, velkommen!

 

Åpningstider - ByLAB på Rådhusplassen
  Uke 45 Uke 46
mandag kl. 12:00-16:00* kl. 10:00-16:00
tirsdag kl. 10:00-16:00 kl. 10:00-19:00
onsdag kl. 10:00-19:00 kl. 10:00-16:00
torsdag  kl. 10:00-18:00** kl. 10:00-21:00**
fredag kl. 10:00-16:00 kl. 10:00-16:00
lørdag kl. 10:00-14:00 kl. 10:00-14:00
søndag stengt stengt

* Offisiell åpning kl. 12:00

** Kveldsarrangementer kl. 18:00-20:30 andre steder enn på Rådhusplassen.

 

 

Bilde av rådhusplassen

Hva betyr rullering av Byplan?

Byplan er en kommunedelplan for Jessheim. Dette vil si at det er en overordnet plan som gir rammene for framtidig utviklingen av byen i de neste 20-30 årene. Kommunen har ansvar for å lage ny Byplan, og det er denne prosessen med å samle inn innspill til oppdatering av Byplan som kalles for rullering. Det er vanlig at oppdatere en slik overordnet plan hver fjerde år. Byplan for Jessheim ble siste oppdatert i 2014. 

Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Arbeidet med ny Byplan har flere ulike faser, som i hovedtrekk er beskrevet i illustrasjonen under:

Illustrasjon med faser av planprosessen

Kommunen har plikt til å legge til rette for medvirkning og innbyggerinvolvering, og det er viktig at innbyggerne deltar i ulike fasene av prosessen. Det er spesielt i fase 1 det er viktig å komme med innspill. I fase 2 vil ulike hensyn og tema avveies og balanseres, mens vi jobber med å lage et planforslag. I fase 3 når planforslaget er ute på høring, er de største grepene avklart og det mulig å gjøre kun mindre endringer.  

Folk som prater

Hvorfor medvirkning?

Innbyggerinvolvering og deltakelse gir større eierskap til prosessen, men også til resultatet. Lurer du på hvorfor eller hvordan du skal delta? Les mer »

illustrasjon med tekst

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Byplan Jessheim 2050 er en kommunedelplan for Jessheim by.

 


Om planprosessen

Planprosessen for ny Byplan gjøres etter reglene i Plan og bygningsloven for utarbeidelse av kommunedelplaner, og følger bestemte trinn. Prosessen starter formelt med utarbeidelse og høring av forslag til planprogram (en såkalt "plan for planen") og varsel om oppstart av planarbeidet. Les mer»