Rullering av Byplan Jessheim 2050

Bilde av barn som leker

Om denne fanen

Her kan dere lese mer om vårt arbeid med ny Byplan Jessheim, og finne informasjon om planprosessen, medvirkning og ByLAB kontoret. 

 

Bilde av park

Dette skjer nå

Forslag til Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rund 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

Bilde av rådhusplassen

Hva betyr rullering av Byplan?

Byplan er en kommunedelplan for Jessheim. Dette vil si at det er en overordnet plan som gir rammene for framtidig utviklingen av byen i de neste 20-30 årene. Kommunen har ansvar for å lage ny Byplan, og det er denne prosessen med å samle inn innspill til oppdatering av Byplan som kalles for rullering. Det er vanlig at oppdatere en slik overordnet plan hver fjerde år. Byplan for Jessheim ble siste oppdatert i 2014. 

Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Arbeidet med ny Byplan har flere ulike faser, som i hovedtrekk er beskrevet i illustrasjonen under:

Illustrasjon med faser av planprosessen

Kommunen har plikt til å legge til rette for medvirkning og innbyggerinvolvering, og det er viktig at innbyggerne deltar i ulike fasene av prosessen. Det er spesielt i fase 1 det er viktig å komme med innspill. I fase 2 vil ulike hensyn og tema avveies og balanseres, mens vi jobber med å lage et planforslag. I fase 3 når planforslaget er ute på høring, er de største grepene avklart og det mulig å gjøre kun mindre endringer.  

Folk som prater

Hvorfor medvirkning?

Innbyggerinvolvering og deltakelse gir større eierskap til prosessen, men også til resultatet. Lurer du på hvorfor eller hvordan du skal delta? Les mer »

illustrasjon med tekst

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Byplan Jessheim 2050 er en kommunedelplan for Jessheim by.