Planprogrammet er en plan for planen. Den viser hvilke problemstillinger og tema som vil bli vurdert i det kommende planarbeidet og hvordan planarbeidet planlegges gjennomført. Byplan utarbeides som en kommunedelplan for hele Jessheim by. Dette sikrer en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling av byen i tiårene som kommer, samt forenkler eksisterende planverk for byen.


Høringsdokumentene kan du lese ved å klikke på lenkene under:

Frist for å sende inn arealinnspill og innspill til planprogram var 15. januar 2023.  I denne perioden etter høringen vil vi gå gjennom alle innkomne innspill og vurdere dem, før vi legger fram endelig planprogram til politisk behandling. 

 

Om planavgrensingen

Planavgrensningen for ny Byplan foreslås ta utgangspunkt i alle de tre kommunedelplanene (KDP) for Jessheim og de etablerte boligområdene innenfor den grønne grensen i kommuneplanen, men med noen justeringer som er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Foreslått planavgrensning av Byplan Jessheim 2050

Foreslått planavgrensning av Byplan Jessheim 2050

 

Innspill og uttalelser til planprogrammet og kommende arbeid

Innenfor dagens kommunedelplaner er det satt av tilstrekkelig med utbyggingsområder som dekker boligbehov godt utover 2050-tidsperspektivet. Utgangspunktet for innspill ved denne rulleringen er at gjeldende arealstrategi for utvikling og utbyggingsrekkefølge fra kommuneplanen videreføres. Dette vil si at det ikke er behov for store nye utbyggingsområder til verken bolig eller næringsutvikling, men det åpnes for innspill som omhandler mulige formålsendringer innenfor planavklarte områder.

I forbindelse med planarbeidet vil oppheving av eldre og utdaterte reguleringsplaner innenfor Byplanens avgrensing vurderes. Dette vil i så fall fremmes som en egen sak på et senere tidspunkt.

 

Medvirkning

Det legges opp til høy grad av medvirkning ifm rullering av Byplan.

I starten av høringsperioden for planprogram, fra 7.-19. november hadde vi åpent byplankontor – Bylab på rådhusplassen. Mer om ByLAB kan du lese her. 

Mandag 9. januar 2023 kl. 1800-1930, på Jessheim bibliotek, ble det avholdt åpent møte om Byplanrullering og planprogram. Møte var åpent for alle, og det kom rundt 60 deltakere. Du kan laste ned presentasjonen fra åpent møte ved å klikke her.  

Sosiale medier og kommunens nettsider vil bli aktivt brukt underveis i planprosessen, og det er opprettet egen fane om byutvikling der relevant informasjon vil legges ut:

Byutvikling i Jessheim

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om rulleringen av Byplanen kan rettes til plansjef Åge Vebostad eller overarkitekt  Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 


Publisert: 16.11.2022 06:00
Sist endret: 16.01.2023 08:45