Planprogrammet er en plan for planen. Den viser hvilke problemstillinger og tema som vil bli vurdert i det kommende planarbeidet og hvordan planarbeidet planlegges gjennomført. Byplan utarbeides som en kommunedelplan for hele Jessheim by. Dette sikrer en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling av byen i tiårene som kommer, samt forenkler eksisterende planverk for byen.


Planprogrammet og relevante dokumenter kan du lese ved å klikke på lenkene under:

 

Om høringen

Høringsperioden var fra 8. november 2022 til 15. januar 2023. Sammen med innspill til planprogrammet, ble det også åpnet for arealinnspill. Det kom inn totalt 62 innspill, av disse er 30 innspill til konkrete utviklingsarealer, både eksisterende og nye, i tillegg til generelle innspill til planarbeidet. Alle innspill er sammenfattet og kommentert. Relevante innspill for planprogrammet er kommentert mer detaljert, mens andre arealinnspill vil vurderes separat og fremlegges Formannskapet for siling i egen sak i april i 2023

 

Om planavgrensingen

Planavgrensningen for ny Byplan tar utgangspunkt i alle de tre kommunedelplanene (KDP) for Jessheim og de etablerte boligområdene innenfor den grønne grensen i kommuneplanen, men med noen justeringer som er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Foreslått planavgrensning av Byplan Jessheim 2050

Planavgrensning av Byplan Jessheim 2050

 

Om utredningsarbeidet og framdrift

Innenfor dagens kommunedelplaner er det satt av tilstrekkelig med utbyggingsområder som dekker boligbehov godt utover 2050-tidsperspektivet. Derfor vil arbeidet med byplanen dreie seg som i hovedsak hvordan sikre arealer til andre formål, legge til rette for utvikling med kvalitet som fremmer byliv. Det jobbed med at forslag til ny Byplan fremmes for politisk behandling sommeren 2023. 

I forbindelse med planarbeidet vil oppheving av eldre og utdaterte reguleringsplaner innenfor Byplanens avgrensing vurderes. Dette vil i så fall fremmes som en egen sak på et senere tidspunkt.

 

Medvirkning

Det legges opp til høy grad av medvirkning ifm rullering av Byplan.

I starten av høringsperioden for planprogram, fra 7.-19. november hadde vi åpent byplankontor – Bylab på rådhusplassen. Mer om ByLAB kan du lese her.  Rapporten fra medvirkning knyttet til innledende arbeid med Byplan kan du lese ved å klikke her.  

Mandag 9. januar 2023 kl. 1800-1930, på Jessheim bibliotek, ble det avholdt åpent møte om Byplanrullering og planprogram. Møte var åpent for alle, og det kom rundt 60 deltakere. Du kan laste ned presentasjonen fra åpent møte ved å klikke her.  

Sosiale medier og kommunens nettsider vil bli aktivt brukt underveis i planprosessen, og det er opprettet egen fane om byutvikling der relevant informasjon vil legges ut:

Byutvikling i Jessheim

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om rulleringen av Byplanen kan rettes til plansjef Åge Vebostad eller overarkitekt  Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 


Publisert: 16.11.2022 06:00
Sist endret: 02.05.2023 13:43