Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Hovinfjellet høydebasseng

På sidene om vann og avløp vil du finne informasjon blant annet om kommunalt vann- og avløpsnett, kommunens vann- og avløpstjenester, private avløpsanlegg og miljøtilstanden i kommunens vassdrag.

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes inn på Kommunal vakttelefon, 66 10 80 80. På dagtid blir denne koblet over til kommunens servicetorg.

Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

  • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen blant annet å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann samt sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe* og skal i den forbindelse stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidende.
  • Som anleggseier er kommunen også potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
  • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø. Planene finner du under fanen "Mer info".

Vann- og avløpsgebyrer

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Med abonnent menes eier/fester av eiendom som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Størrelsen på gebyrene fastsettes av Kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen 31. desember 2016. Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden med gang.

Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket og fakturere på grunnlag av dette.

Vannmåleravlesningen kan rapporteres til kommunen enten elektronisk ved å gå inn på nettsiden for vannmåleravlesning, eller ved å returnere utfylt vannmålerkort.

Har du spørsmål kontakt avdelingen Forvaltning, Renovasjon og Gebyrer på telefon 66 10 80 00, eller e-post ullensaker.renovasjon.og.gebyrer@ullensaker.kommune.no

Hagevanningsrestriksjoner er innført i kommunen 

 

* pe - personekvivalent - den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn på 60 g O/døgn. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no