Innhold

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, i regi av Bufdir, skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene. Søknadsfrist: 8. desember 2017

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, private aktorer og offentlige instanser.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2018:

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

 

Søknadsfrist er 8. desember 2017

 

Regelverk, søknadsskjema og ytterligere informasjon om tilskuddsordningen

 https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Kontaktperson i kommunen

Ingrid Bergande, folkehelsekoordinator

e-post: ingrid.bergande@ullensaker.kommune.no 

tlf: 90292241

 


Publisert: 13.11.2017 11:13:06
Sist endret: 13.11.2017 11:13