Innhold

Krevende vekst

Ullensaker kommune er en attraktiv kommune både for innbyggere, brukere og næringsliv. Kommunen er blant de hurtigst voksende i landet, og undersøkelser viser at innbyggerne og brukerne er fornøyd med kommunen de bor i. Også næringslivet er fornøyd med Ullensaker som samarbeidspartner.

Høy vekst gir et stort mulighetsrom for utvikling av tjenestene som tilbys, samtidig er veksten krevende, da kommunen alltid skal være i forkant med tjenestetilbudet. 

Kommunen har høy lånegjeld og begrensede frie midler/disposisjonsfond. Høy vekst gir høye demografikostnader og samtidig et kontinuerlig behov for nye investeringer. Dette gjør oss utsatt for svingninger i blant annet finansmarkedet, noe som påvirker kommunens økonomiske handlingsrom negativt.

Effektivt drevet kommune

I Rådmannens forslag til budsjett 2019 og i planperioden frem mot 2022 har fokus særlig vært å redusere den finansielle risikoen. Rådmannen har derfor valgt å drøfte gjeldende økonomiske handlingsregler, samt foreslå konkrete endringer for å støtte oppunder en fremtidig styrket finansiell posisjon.

- Ullensaker kommune er en svært effektiv drevet kommune. Vi leverer tjenester til innbyggerne for en svært lav kostnad sammenlignet med de fleste andre kommuner. Likevel må vi sørge for at vi ikke bruker mer penger enn vi tjener. Å redusere den finansielle risikoen vår er en klar anbefaling. Vi har høy lånegjeld og begrensede frie midler. Dette ønsker vi å endre, sier rådmann Rune Hallingstad

Inovasjon og digitalisering 

I budsjettet er derfor satt av midler til satsingsområder innenfor innovasjon og digitalisering, endring av tjenestetilbud innenfor pleie- og omsorg ved realisering av «Gjestad 2066», fortsatt satsing på forebyggende tjenester til barn og unge, samt videreutvikling av Jessheim som by og samlingssted. Rådmannen mener at dette er viktige tiltak som på sikt vil bidra til et mer effektivt tjenestetilbud med god kvalitet til innbyggerne.

- Innovasjon og digitalisering er viktig for oss. Vi har mye å hente på å finne andre måter å løse oppgaver på gjennom innovasjon og digitalisering. Dette var et innsatsområde i 2018 og vil videreføres i 2019. Vi jobber nå med å sette hele organisasjonen i stand til å finne andre måter å løse oppgavene på. Ullensaker har gjort viktige grep innenfor velferdsteknologi – det vil vi fortsette å arbeide med, sier rådmann Rune Hallingstad

Rådmannens forslag til budsjett er stramt, men realistisk. Rådmannen er av den oppfatning at de prioriteringene og satsingene som foreslås er helt nødvendig for å imøtekomme de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Rådmannens forlag til budsjettet overleveres Formannskapet 6.11.2018. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret den 11.12.2018.

Du kan lese forslag til budsjett her


Publisert: 06.11.2018 16:43:02
Sist endret: 06.11.2018 16:43