Innhold

Hvem er tilskuddet for? 

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. 

Tilskudd kan gis til tiltak som handler om:

 • Omstilling av bedrifter til nye markeder/produkter (f.eks. digitaliseringstiltak)
 • Investeringer i nytt driftsutstyr
 • Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter (f.eks. destinasjonsutvikling)
 • Etableringsstøtte der forretningsidéen har et klart potensiale til flere arbeidsplasser
 • Fellestiltak for næringsutvikling
 • Kompetanseheving og bedriftsrelevant utdanning
 • Tilskudd til å dekke utgifter til lærlinger (Bare for bedrifter som har hatt omsetningsnedgang som følge av pandemien)

Maksimalt støttebeløp per prosjekt er 400 000 kr

 

Det prioriteres tiltak og prosjekter som gir nye arbeidsplasser, sikrer eksisterende og som bidrar til varig næringsutvikling. Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. 

Støtte kan gis i henhold til: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

 • Støtte skal gis som tilskudd og er skattepliktig.
 • Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket for offentlig støtte/statsstøtteregelverket.
 • Som hovedregel utbetales halvparten av innvilget støttebeløp når prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger.
 • Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
 • Samlet støtte til prosjektet fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, kan ikke utgjøre mer enn 75 % av kapitalbehovet til prosjektet. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.
 • Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.
 • Merk: Kommunale næringsfond er ikke en rettighetsbasert tilskuddsordning. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.  

Send inn søknad

Søknadsskjema med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn til kommunen via www.regionalforvaltning.no

Siste frist er 16. august 2021

Har du spørsmål ta kontakt med næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen på epost eller

tlf. 907 68 311 

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 


Publisert: 06.07.2021 00:00:00
Sist endret: 08.07.2021 15:09