Innhold

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, private aktorer og offentlige instanser.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:

• omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen

• geografisk spredning ved fordelingen av midlene

• den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen

• samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester

• integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier

• tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.

Regelverk, søknadsskjema og ytterligere informasjon om tilskuddsordningen

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Kontaktperson i kommunen

Ingrid Bergande, folkehelsekoordinator

e-post: ingrid.bergande@ullensaker.kommune.no 

tlf: 90292241

 


Publisert: 12.11.2018 12:14:20
Sist endret: 12.11.2018 12:14