Innhold

Ullensaker kommune sendte kommuneplanens arealdel på høring i 2019 med høringsfrist 31.10.19. Kommunevalget i september 2019 ga kommunen et nytt politisk styre som ønsker å sette sitt preg på kommuneplanen. Kommunestyret vedtok den 23.06.20, sak 77/20, å legge kommuneplanens arealdel ut på ny begrenset høring.  

Det fremkommer av vedtaket og plandokumentene at det foreslås arealendringer og endringer i bestemmelsene. Arealendringene omhandler i hovedsak arealer avsatt til framtidig boligformål som gis LNF-formål i nytt utkast til arealdel. Disse endringene fremkommer ikke av konsekvensutredningen.  

Endringene i bestemmelsene er en tydeliggjøring av fokus på jordvern, kvalitet i utviklingen av nye boligområder og det grønne skiftet. Det foreslås også en utbyggingsrekkefølge for å sikre sekvensiell utvikling av områder i tid, og for å sikre at utviklingen skjer innenfra og ut.  

Rekkefølgekrav fra gjeldende kommuneplan (2015) for områdene 2015-62, 2015-91(Gystad) og 2015-113 (Nordby park) er tatt inn igjen i forslaget til nye bestemmelser. Bestemmelsene for Gystad området er også gjort gjeldende for nye tilstøtende områder: 2019-53, 2019-55 og 2019-56. Området 2019-56 erstatter delvis områdene 2015-3 og 2015-9 i gjeldende plan. 

Hvordan lese og forstå endringene 

Det er gjort endringer i følgende plandokumenter:

  • Arealplankart 
  • Kommuneplanbestemmelser 
  • Planbeskrivelse 
  • Temakart grønn strek (grønn grense) 
  • Konsekvensutredning 
  • ROS-analyse (utarbeidet på nytt på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen) 

Alle endringer fremkommer av dokumentene. Ny tekst er markert med grønn tekstfarge (det som skal høres), gammel tekst er strøket over. Når det gjelder arealplankartet er det ett kart som viser forslaget til ny arealdel, og ett notat med kartutsnitt som illustrerer/viser endringene som er på høring. 

Her kan du lese samtlige dokumenter. 

 

Høringsfrist 

Skriftlige uttalelser til høringen sendes Ullensaker kommune innen 7. september 2020: 

Innsendte høringsuttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli oppsummert og kommentert ved sluttbehandlingen av planen. 

Ny samfunnsdel til kommuneplanen er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen 21.04.2020, sak 25/20.

Samfunnsdelen er forankret i FNs bærekraftsmål der fokuset ligger på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold), og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde. I tillegg er det utarbeidet mål og strategier for samfunnssikkerhet og beredskap. Med samfunnsdelen til kommuneplanen er det også utarbeidet en ny visjon:

Ullensaker – mulighetslandet

Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner.

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende arbeidet med kommuneplanen kan rettes til enheten for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad, eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på tlf. 66 10 80 00.


Publisert: 10.07.2020 13:22:05
Sist endret: 10.07.2020 13:22