Ullensaker kommune inviterer til konkurranse for å kunne velge en eller flere samarbeidspartnere for på denne måten å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger med omsorgsboligstandard for utleie.  Konkurransen gjennomføres som en begrenset konkurranse med forhandling.

Kommunen har behov for boliger tilpasset personer med psykisk utviklingshemming sentralt i Ullensaker med gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Det er ønske om å inngå tildelingsavtale med en eller flere leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

 

Målgruppen for omsorgsboligene skal i hovedsak være innbyggere som har rett til på kommunal bolig med omsorgsboligstandard og hovedsakelig innehar heldøgns omsorgsvedtak fra Ullensaker kommune.  Boligene skal utformes i tråd med kriteriene i Husbankens veileder. Se link til denne nedenfor.  I hovedsak ønsker kommunen mindre boenheter (ca. 50 m2). Prosjekter med hensiktsmessige og gode planløsninger med mulighet for personalbase som skal disponeres av kommunen etterspørres spesielt.

 

Det er et mål å fremskaffe egnede utleieboliger fra private tilbydere som supplerer kommunenes egne omsorgsboliger.

 

I tildelingsavtaler disponerer kommunen alle boligene i prosjektet (avtalens varlighet er 30 år).

 

Man kan også være åpne for å se på prosjekt med kombinasjonsløsninger der man innehar boliger med både tildelingsavtale og tilvisingsavtale, der boligene tilknyttet tilvisingsavtale ikke nødvendigvis trenger å inneha omsorgsboligstandard, men kan være ordinære boliger kommunen har tilvisingsrett til.

 

I tilvisingsavtaler skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 % av boligene til enhver tid (avtalens varighet er 20 år).

 

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisnings- og tildelingsrett se Husbankens nettsted:

 

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger

 

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale kan det søkes lån (inntil 85%) i Husbanken til hele prosjektet.

Ved etablering av utleieboliger med tildelingsavtale kan det søkes en kombinasjon av tilskudd til utleieboliger og lån i Husbanken (inntil 85%).

Veileder for tilskudd til utleieboliger:

https://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b20.pdf

 

Boliger med omsorgsboligstandard skal:

 • være utformet i henhold til universell utforming av byggverk Del 2: Boliger (NS 11001- 2:2018)
 • oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal installeres sprinkelanlegg 
 • tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 
 • være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi
 • tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene 

Se også egen veileder for utforming av omsorgsbygg:

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg

 

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på

 • beskrivelse av utleieselskapet  
 • ferdigstillelsestidspunkt
 • sentral beliggenhet, nærhet – helst gangavstand  til kollektivtrafikk, og øvrige fasiliteter
 • utforming og løsninger
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå tilsvarende gjengs leie

 

Boligtilbydere må selv disponere/skaffe tomt til prosjektene.

 

Tilbudet må inneholde

 • Beskrivelse av utleieselskapet (vedlagte momentliste benyttes)
 • Firmaattest
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Årsregnskap for 2018 og 2019  inkl. noter/revisor- og styrets årsberetning
 • Regnskap hittil i år eller åpningsbalanse for nyetablerte selskaper
 • Plan- snitt og fasadetegninger og situasjonsplan  - dersom dette foreligger

 

Se vedlagte momentliste.

 

Tidsfrist:

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til

Ullensaker kommune

Kommunale eiendommer

v/Nina Wiik

innen 1. september  kl. 12.00.

E-mail: nina.wiik@ullensaker.kommune.no

Informasjonsmøte

Det avholdes felles informasjonsmøte i Kommunestyresalen på Rådhuset 15. juni 2020 – kl. 12.00. Deltakere melder interesse for deltakelse på informasjonsmøte på mailadressen nedenfor innen 11. juni 2020.

 

Oppgi firmanavn og antall deltakere.

 

Etter tilbudsfristen  den  1. september  2020  vil aktuelle aktører inviteres til et tilbydermøte for presentasjon av  utleieselskapet og prosjektet.

 

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

 

Nærmere informasjon  kan fås ved henvendelse til:

Nina Wiik, Kommunale eiendommer  tlf. 909 31 131

e-post: nina.wiik@ullensaker.kommune.no


Publisert: 10.06.2020 08:30
Sist endret: 08.06.2020 10:16