I romjulen 2020 fikk kommunen meldinger om nye utglidninger ved Hiltonstien, et område som har vært under observasjon i flere år og hvor det også tidligere har vært mindre utglidninger. Stien ble stengt i januar da snøsmelting og store nedbørsmengder tilsa at det kunne være fare for skred. Deretter hentet kommunen inn geoteknisk ekspertise i januar 2021. I slutten av mars overleverte konsulentfirmaet en rapport som anbefaler tiltak og peker på to mulige tiltak for langsiktig stabilisering av området.

Ullensaker kommune vil den nærmeste tiden foreta ytterligere grunnundersøkelser i området og vurdere og kvalitetssikre tiltakene som foreslås. Arbeidet har høy prioritet og det er viktig for kommunen å unngå flere utglidninger. Dette av hensyn til sikkerheten til dem som ferdes i området, og dessuten fordi kommunen har infrastruktur for vann og avløp i området.

Er det fare for ras i Hiltonskogen?

Turområdet Hiltonskogen ligger innenfor et definert kvikkleireområde og har utglidninger som konsulentrapporten viser at skal tas alvorlig. Utglidningene har hittil hatt et begrenset omfang, men rapporten sier at det bør gjøres tiltak på deler av stien for å unngå videre utglidninger.

Verken denne eller tidligere undersøkelser, tilsier at et eventuelt større ras ved Hiltonstien vil medføre fare for boligfeltet på Hilton.

Hva skjer med turstien som nå er sperret?

Deler av turstien i området har rast ut og må reetableres, se rødmerket sti på illustrasjonen. Kommunen vurderer dessuten om flere sikringstiltak er nødvendige for at området skal være trygt å ferdes i. Dersom det er nødvendig å gjøre større anleggsarbeider før stien kan åpnes, vil dette gjøres så fort som mulig, men det kan allikevel ta noe tid. Vi kommer tilbake med informasjon om hva som skal gjøres og om og når den stengte delen av stien eventuelt åpnes igjen. Dette gjelder runden merket med rødt på illustrasjonen.

Videre oppfølging

Hiltonstien er et område kommunen har hatt under observasjon i flere år, og det er gjennomført flere grunnundersøkelser og vurderinger. Områder som vi er kjent med at er særlig utsatte vil holdes ekstra godt under oppsikt ved utfordrende klimatiske forhold, som tele kombinert med store nedbørsmengder.

Innbyggere som observerer endringer i terrenget, oppfordres til å gi kommunen beskjed om dette på e-post eller på kommunal vakttelefon nummer 66 10 80 80. Ved akutte hendelser kontaktes Politiet på nødnummer 112.

Her kan du lese mer om kvikkleire i Ullensaker. 


Publisert: 20.04.2021 14:15
Sist endret: 11.06.2021 11:56