Kommunestyret vedtok utbyggingsavtale for felt B2, B5 og B8 Jessheim sørøst 18.6.2019 med Stendansen AS, Skogmo Eiendom AS og Langelandskollen AS.

JM Norge AS, Pineca Grønt AS og Hellvik hus Øst eiendomsutvikling AS utgjør en del av grunneierfellesskapet innenfor Kommunedelplan Jessheim sørøst, og det er knyttet likeartede rekkefølgekrav for bygging av felles infrastruktur, dette gjelder også omkjøringsvegen. Disse grunneierne ønsker å knytte seg til den vedtatte utbyggingsavtalen som danner grunnlaget for gjennomføring av tekniske anlegg som er nødvendig for utbyggingen, og stille egne påkravsgarantier for andel av garantibeløpet for omkjøringsvegen.


Fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den vedtas av Kommunestyret.


Eventuelle innspill til forhandlingene rettes på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no eller ved brev til Ullensaker kommune v/juridisk enhet PKT stab, postboks 470, 2051 Jessheim, innen tre uker.


Publisert: 18.01.2023 11:25
Sist endret: 18.01.2023 11:25