Innhold

Sektor for helsevern og sosialomsorg omfatter alle tjenestene under fanen HELSE, OMSORG OG VELFERD på kommunens nettside. Det er et mål for sektoren å yte gode og tilpassede tjenester for den enkelte. Videre har vi en målsetting om å sikre at flest mulig mestrer livet sitt selv. For å nå disse målene er vi avhengige av god brukermedvirkning gjennom:

1) at våre ansatte er gode til å lytte til og forstå situasjonen til de vi møter

2) at vi sørger for at alle får god informasjon om muligheter for hjelp og støtte

3) at alle valg om tjenester gjøres sammen med våre brukere

Ullensaker kommune har nå et spesielt fokus på å evaluere og forbedre vår brukermedvirkning for tjenestene knyttet til helse, omsorg og velferd.  Du kan lese mer om brukermedvirkning og dine rettigheter på helsedirektoratet.no Vi anser brukermedvirkning som den viktigste faktoren for å tilby riktig hjelp til riktig tid.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å bidra for at vi sammen kan bli enda bedre på brukermedvirkning. Din erfaring er verdifull for oss i arbeidet med å evaluere og utvikle det beste tjenestetilbudet for Ullensakers medborgere. 

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er en lovfestet rett. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. Vi som jobber i kommunen har fagkunnskap, du som bruker kjenner problemene på kroppen, og vet mest om dine egne vansker. Kanskje må vi begge tenke nytt for å få til et likeverdig samarbeid? Brukererfaring og fagkunnskap må være likeverdige grunnpilarer for valg om tjenester i kommunen og for evaluering og utvikling av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av det generelle og individuelle tjenestetilbudet. I tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, ta imot hjelp på eget premiss og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.  

Her kan du gi oss ditt bidrag og eventuelt melde din interesse for videre involvering.

I tilbakemeldingsskjemaet ønsker vi å høre hvor fornøyd du er med:

  • hvordan vi i Ullensaker kommune lytter til deg og forstår din situasjon?
  • den informasjonen du har fått/får?
  • hvordan dine ønsker og behov for tjenester påvirker avgjørelser?

når du oppsøker og mottar tjenester fra kommunen innen helse, omsorg og velferd.

Deretter får du mulighet til å dele en erfaringshistorie med egne ord og eventuelt ønske en samtale om erfaringshistorien.

Tilslutt kan du melde din interesse for å delta i brukermedvirkningsforum eller svare på brukerundersøkelser for ett eller flere av temaene: psykisk helse, eldreomsorg, NAV, pårørendearbeid, barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.  

Brukermedvirkningsforaene vil bli spennende møteplasser basert på likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiv og ståsted der medborgere kan drøfte og gi råd om tjenestenes kvalitet og innhold.  

Dersom du ønsker å svare på brukerundersøkelser, vil du få eventuelle digitale brukerundersøkelser for ønskede tema til din e-post eller du kan få invitasjon til fysiske brukerundersøkelser i form av workshoper eller fokusgrupper i kommunens InnoLab

Tilbakemeldingsskjema


Publisert: 19.02.2021 09:04:00
Sist endret: 19.02.2021 12:55