Høring om utbygging av bredbånd i Ullensaker kommune

Ullensaker kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. I Ullensaker kommune er det fortsatt store områder med mangelfull dekning. Ullensaker kommune arbeider for bedre tilbud og vil nå søke om midler til utbygging hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og dernest til oppgradering av eksisterende tilbud.


Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Akershus Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.
Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) siste dekningsundersøkelse.


Kriterier som vurderes ved tildeling av midler


• Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
• Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
• Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
• Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
• Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Foreløpig utpekte områder


Ullensaker kommune, etter dekningsutredning og befolkningsanalyse, ser fortrinnsvis for seg å søke om midler for utbygging av følgende områder (se kart):
1. Allmenningen
2. Jødal – Onsrud
3. Frogner – Stokker
4. Kauserud – Ormstad

Innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill, for eksempel lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke NKOM sin nettside Nettfart.no(på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon.
Høringsfrist: 3. august 2018 (pga. kort søknadsfrist til Akershus Fylkeskommune og NKOM)


Kontaktpersoner som kan gi nærmere informasjon:

  • Linda Sjåstad Andreassen - tlf 907 68 311
  • Kenneth Brødreskift - tlf 450 71 791