Offentlig ettersyn - Strategi for frivillighet

Kommunestyre (KST) har i møte 18.06.2019 under sak 61/19 vedtatt at forslag til strategi for frivillighet for Ullensaker kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Om planarbeidet

Frivillighet er en viktig del av kommunens arbeid og gjennom folkehelseloven (§ 4) er kommunen pålagt å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. I kommunens planstrategi 2016-2020 er det vedtatt at det skal utarbeides et strategidokument for frivilligheten, og 31. januar 2018 ble det besluttet å starte arbeidet med et strategidokument for frivillighet.

Det ble nedsatt en tversektoriell administrativ arbeidsgruppe, samt en referansegruppa bestående av Ullensaker frivilligsentral, Ullensaker kulturråd, Ullensaker idrettsråd, HTIK-representant, HSB-representant og HHS-representant.

Om Strategi for frivillighet

Strategi for frivillighet er et rammeverk for videre frivillighetsarbeid, og vil gjelde i perioden 2019-2029. Den peker på viktige utfordringer og barrierer, og gir retning for frivillighetsarbeidet fremover. Det er definert mål og verdier, strategiske satsingsområder, og utfordringsbilde. Det utarbeides en årlig handlingsplan i forbindelse med økonomiplanarbeidet.

Strategidokument for frivilligheten skal:

  • danne grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for samspillet med frivilligheten
  • gjøre det forutsigbart for frivilligheten å drive sine aktiviteter
  • legge grunnlag for nye koblinger mellom frivillige og mellom frivillig og kommunal sektor

I strategidokumentet er det definert 4 strategiske satsingsområder:

  • Dialog. Tilrettelegge for utvikling av positiv og effektiv dialog mellom kommune og frivillighet, og frivilligheten seg i mellom
  • Ressurser. Tilrettelegge for forutsigbar fordeling og tilgang på ressurser.
  • Møteplasser. Tilrettelegge for levende fysiske og digitale møteplasser for møter mellom kommunen, frivillighet, næringsliv og innbyggere
  • Fremtidens frivillighet. Tilrettelegge for at fremtidens frivillighet blomstrer og utvikler

Ullensaker kommunes frivillighetspolitikk handler om å legge til rette for at det skapes flere vinn-vinn-situasjoner både for kommunen og frivilligheten. Det skal være lett å være frivillig i Ullensaker.

Saksdokumenter

Høringssvar

Eventuelle uttalelser til planforslaget merkes med ref.nr. 2017/6619 og sendes til epost: postmottak@ullensaker.kommune.no eller rettes til postadresse:

Ullensaker kommune
Enhet Kultur
Postboks 470
2051 Jessheim

Frist for uttalelser er satt til 26. september 2019

Innsendte uttalelser til Strategi for frivillighet vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli oppsummert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av strategien.

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet kultur v/ kultursjef Jon Henrik Solhei på telefon 66 10 81 32 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.