Offentlig ettersyn - Kommuneplan for Ullensaker 2019-2030

Formannskapet vedtok den 18.6.2019, sak 109/19, å legge forslag til kommuneplan for Ullensaker 2019 – 2030 ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble nærmere presisert og avklart 3.7.19 i sak 122/19. Dokumentene er endret i tråd med vedtakene. Hovedfokus ved denne rulleringen har vært på samfunnsdelen, og på kommuneplanbestemmelsene i arealdelen.

Planforslaget - samfunnsdelen

Samfunnsdelen er forenklet og mer oversiktlig i forhold til gjeldende plan. Det er laget en ny visjon for kommunen: Ullensaker – mulighetslandet. Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner. Samfunnsdelen er forankret i FNs bærekrafts mål der vi har valgt å fokusere på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold), og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde.

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Planforslaget - arealdelen

Planbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revisjon der målet er å sikre kvalitet og bærekraft i by- og tettstedsutviklingen. Det foreslås nye bestemmelser om f.eks. fortetting i eksisterende boligområder, estetikk og arkitektur, handel og parkering. Det gjøres oppmerksom på at miljøsonen langs E6 og E16 endres fra 150 meter til 100 meter. For øvrig vises det til vedtakene for øvrige endringer.

Det har kommet inn drøyt 70 arealinnspill til rulleringen av kommuneplanen. De fleste av disse er vurdert og silt ut i løpet av arbeidet med høringsforslaget. Arealinnspill som legges ut til offentlig ettersyn er konsekvensutredet, og tegnet inn i kartet med foreslått formål.

Det følger fire temakart til arealkartet: rammeplan for avkjørsler, hensynssoner kulturminner og kulturmiljøer, flomsonekart og et kart som viser marin grense og kartlagte soner med kvikkleire. Det er ikke trukket «grønn grense» i plankartet. Formannskapet ønsker å se nærmere på dette, og vil vurdere å trekke den grønne grensen i forbindelse med sluttbehandlingen.

Høringsdokumenter

Følgende kommuneplandokumenter inngår i høringen:

 

Høringsdokumentene er også tilgjengelige for lesing på servicetorget i Rådhuset, samt Jessheim og Kløfta bibliotek.  

- Vedlegg og andre relevante dokumenter (klikk her for oversikt og nedlasting)

Åpent møte

Det vil bli avholdt ett åpent møte om forslaget til ny kommuneplan i begynnelsen av september. Dato og sted kunngjøres på kommunens nettside i august.

Høringsfrist

Skriftlige uttalelser til høringen sendes Ullensaker kommune innen 20. september 2019:

 

  • Elektronisk høringssvar ved å bruke skjemaet under 
  • E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
  • Brev: Ullensaker kommune, plan og næring, postboks 470, 2051 Jessheim

 

Innsendte høringsuttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli oppsummert og kommentert ved sluttbehandlingen av planen.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til enheten for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad, eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på tlf. 66 10 80 00.