Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Initiativretten er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret, hvis du samler minst 300 underskrifter. Politikerne plikter å behandle forslaget i løpet av seks måneder.

Initiativretten er beskrevet i Kommuneloven § 39a.

Hva er et innbyggerinitiativ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Ullensaker kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av herredstyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.

Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg.

Hvem kan benytte seg av initiativretten?

Initiativretten kan benyttes av innbyggere i Ullensaker kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

På Minsak.no kan du enkelt foreslå en sak du mener gjør kommunen bedre! 

Krav om støtte til forslaget

Forslag kan fremmes hvis 2% av innbyggerne, alternativt 300 innbyggere, bosatt i Ullensaker kommune, stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.

Forslagets innhold

Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at herredstyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av herredstyret i budsjettsammenheng.

Tidligere behandlet forslag

Et innbyggerinitiativ med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. I samme valgperiode kan det ikke fremmes innbyggerinitiativ dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av herredstyret i løpet av valgperioden.

Krav til formulering

Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at kommunestyret skal ta stilling til. Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for kommunestyret å vedta forslaget slik det fremstår.

Informasjon om initiativtaker og kontaktperson

Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker (e), samt navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-post adresse på kontaktperson.

Hvor sendes forslaget?

Forslaget med underskriftsliste sendes pr. post til Ullensaker kommune, Postboks A, 2050 Jessheim. Evt. levering i servicetorget på Rådhuset. Saken kan også registreres på Minsak.no.

Behandling og oppfølgning av forslag

Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for kommunestyret så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Kommunestyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for kommunestyret til avgjørelse.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav. Kommunestyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne

Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.
Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

Klage

Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

Registrer din sak på Minsak.no 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no