Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunereformen

Undermeny

Aktuelt

Alle nyheter ›
Flere nyheter ›

Kommunereformen i ØRU

Kommunevaapen samlet orik logo

De seks kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, vil ha ulike behov og interesser. Den enkelte kommune styrer sin egen prosess og velger selv hvilke utredninger den vil ta del i. Alternative muligheter varierer for hver enkelt kommune og den endelige vurderingen av hva som kan være mest hensiktsmessig, kan naturligvis også variere. 

Som et av flere alternativer til å opprettholde dagens kommunestruktur i vårt område, har ordførerne på Øvre Romerike (ØRU-styret) fått laget et grunnlagsnotat om utfordringer og muligheter ved dannelse av en kommune på Øvre Romerike. Utredningen ble behandlet i alle de seks kommunestyrene.

Kommunestyrene i Eidsvoll og Nes konkluderte med at de ikke ønsker å delta i forhandlinger om en stor regionkommune på Øvre Romerike.

Kommunene Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker har innbyrdes og sammen drøftet om det var aktuelt å utrede sammenslutning. Hurdal og Ullensaker er for tiden i forhandlinger om en intensjonsavtale. Gjerdrum og Nannestad er invitert til å delta i disse forhandlingene når de skulle ønske dette.

Det blir ikke kommunesammenslåing

Sluttvedtak

Tirsdag 14.juni 2016 besluttet kommunestyret i Ullensaker at det ikke blir noen kommunesammenslåing med Hurdal kommune.

Resultat av folkeavstemningen

Alternativ:

Antall stemmer:

Prosentvis:

Ja

867

23,36 %

Nei

2.803

75,55 %

Blank

40

1,09 %

Valgdeltakelsen var på 13,55%

 

Folkeavstemning

Det ble avholdt en rådgivende folkeavstemning mandag 30. mai 2016. For å stemme måtte man være folkeregistret i Ullensaker kommune. Ved denne rådgivende folkeavstemningen hadde de som er født i år 2000 eller før lov til å stemme. Se valgstyrets vedtekt for gjennomføring av folkeavstemning i dokumentboksen nedenfor.

Folkeavstemningsdag 30.mai

 • Ullensaker rådhus 10:00-20:00
 • Åreppen skole      10:00-20:00

Velgere fra Kløfta og Borgen anmodes å stemme på Åreppen skole. Øvrige velgere anmodes å stemme på rådhuset.

Parkering

Det ble frigjort 28 parkeringsplasser bak rådhuset i forbindelse med stemmegivningen. Disse finnes til venstre når du kjører inn på parkeringsplassen. Rett utenfor kulturskolen. Det var skiltet til parkeringsplassene som kunne benyttes i maks 30 minutter gratis. vi anmoder alle om å flytte bilen straks stemme er avgitt for å slippe til nye velgere. 

Husk legitimasjon

Folkemøter

Ullensaker rådhus 18. mai 2016 kl. 18.00 

 • Ullensaker rådhus 18. mai 2016 kl. 18.00 
 • Kløfta velhus 24. mai 2016 kl. 19.00
 • Åpent møte Kreti og pleti 25.mai 2016 kl.17.30
 • Åpent møte Kreti og pleti 28.mai 2016 kl.14.00

Forhåndsstemming

 • Ullensaker rådhus 23.mai-27.mai 2016 kl 08.00-19-00

Kommunereformen i Ullensaker

Kommunereformen nasjonalt

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen lokalt

Ullensaker kommune ønsker prinsipalt å utrede grunnlaget for en intensjonsavtale om en stor regionkommune med alle seks kommuner på Øvre Romerike som deltakere. Dette alternativet er for tiden ikke realistisk. Subsidiært ønsker Ullensaker å utrede grunnlaget for en kommune bestående av Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. Selv om Ullensaker primært ønsker en regionkommune på Øvre Romerike, er Ullensaker også innstilt på å samtale med enkelt kommuner som tar initiativ. 

Kommunestyret i Hurdal har pekt på Ullensaker kommune som den naturlige retningen for sammenslåing. På dette grunnlaget har de to kommunenes forhandlingsutvalg forhandlet fram en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Kommunestyrene har nå godkjent avtalen, og vil legge den ut for en rådgivende folkeavstemning 30. mai 2016. Deretter vil kommunestyrene ta stilling til om det skal sendes søknad om kommunesammenslåing.

Vedtaket fra kommunestyremøtet 10.mai lyder:

"Framforhandlet intensjonsavtale av 27. april, om kommunesammenslutning med Hurdal til nye Gardermoen kommune, legges ut til rådgivende folkeavstemming".

Gjerdrum og Nannestad kommuner har vært invitert til å slutte seg til samtalene når de måtte ønske dette. Ingen av disse to kommunene benyttet seg av tilbudet.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no