Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Klima og energi er viktig i kommunens planlegging og drift. Ullensaker kommune har som mål å være en aktiv og langsiktig samfunnsutvikler, med en bærekraftig befolkningsvekst og arealforvaltning. Kommunen legger til rette for en bærekraftig utvikling gjennom en utbyggingsstruktur som gjør at vi unngår å skape unødvendig biltrafikk. Det skal være lett og attraktivt å velge å gå, sykle og bruke kollektivtransport på de korte daglige reisene. Kommunen jobber for å legge til rette slik at innbyggere og næringsliv kan ta miljø-, energi- og klimavennlige valg i hverdagen.

Klimagassutslipp i Ullensaker kommune

Statistisk sentralbyrå har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. I Ullensaker kommune er det vegtrafikken som står for de største andelene av klimagassutslippene. Dette har sammenheng med at det er stor trafikk på gjennomfartsårene E6 og E16. Se miljøstatus.no for tabeller og grafisk fremstilling av data for de ulike klimagassutslippene i kommunen. Utslipp fra flytrafikken ved Oslo lufthavn Gardermoen regnes ikke med i utslippstallene for Ullensaker kommune. 

Energi- og fjernvarme

Utbyggingsmønsteret i tettstedene og næringsområdene legger til rette for økt bruk av fjernvarme. På Gardermoen er det etablert fjernvarmenett basert på biobrensel. Fra anlegget på Gardermoen leveres det fjernvarme til deler av Oslo lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområder. Anlegget generer årlig cirka 54 GWh fjernvarme, og hadde i 2015 en fornybarandel på 94,7 prosent.

Kommunedelplan for klima og energi

Ullensaker kommune har utarbeidet og vedtatt en egen kommunedelplan for klima og energi (2009). Denne er integrert i kommuneplanen vedtatt 7.9.2015, hvor noen av oppgavene til kommunen fremover er å:

  • Prioritere et godt utbygd, og funksjonelt gang- og sykkelvegnett – det skal være lett å velge å gå, sykle eller nytte kollektivtrafikk.
  • Arbeide for en reduksjon i energibruk pr. innbygger i kommunen, og en reduksjon i utslipp av klimagasser. Ullensaker kommune skal effektivisere kommunens eget energiforbruk, og vektlegge et lavt energiforbruk i bygg og bilpark.  

Hydrogensatsing i Gardermoområdet

Ullensaker kommune deltar i et forprosjekt for å se på mulighetene for bruk av hydrogen som drivstoff til transport på og omkring hovedflyplassen på Gardermoen, samt å tilrettelegge for etablering av en hydrogenstasjon. Transportmidler som bruker hydrogen slipper ikke ut karbondioksid (CO2) eller andre klimagasser, kun vanndamp. Dette gir muligheter for å redusere klimagassutslippene betydelig. Foreløpig status viser at Gardermoområdet er svært godt egnet for bruk av hydrogen, og er en utmerket lokalitet for å introdusere hydrogen til transport. Her kan du lese mer om prosjektet.

Elbil

Poenget med en elbil er å redusere klimagassutslipp – spesielt lokalt. Her finner du et kort sammendrag om elbil og klimagevinsten, hvordan Ullensaker kommune tilrettelegger for ladestasjoner ved utbygging av boliger og næringsområder og hvor man kan søke om støtte til etablering av ladestasjoner.  I tillegg finner du er en oversikt over ladestasjoner i Ullensaker kommune og lenker til nettsider med mer informasjon.

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til klima og energi kan du ta kontakt med rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no