Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Radon er et radioaktivt grunnstoff og er en naturlig forekommende gass, som siver gjennom berggrunnen.

Fra 1. januar 2014 er det krav om dokumentert måling av radon i barnehager, skoler og utleieboliger. For skoler, barnehager og utleieboliger gjelder følgende: Ved konsentrasjoner større enn 100 Bq/m3 (tiltaksgrensen), må nødvendige tiltak utredes. Konsentrasjonen skal ikke under noen omstendighet overstige 200 Bq/m3.

Kravet er hjemlet i Strålevernforskriften. Det er foretatt målinger i alle kommunale barnehager, skoler og andre formålsbygg. Private barnehager er bedt om å sende dokumentasjon på utførte radonmålinger til kommunen.

Radon er et naturlig forekommende radioaktivt grunnstoff i gassform. Radon kan komme inn i boligen gjennom utettheter i konstruksjonen som er i kontakt med byggegrunnen. Siden gassen er radioaktiv, kan opphold over tid i luft med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for å utvikle lungekreft. Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter røyking. Statens strålevern anbefaler derfor alle å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig, og eventuelt å gjennomføre tiltak. Det anbefales å måle på nytt ca. hvert femte år. Nye målinger bør også utføres når det utført ombygginger eller andre større tiltak på bygning.

Forekomsten av radon varierer geografisk med de geologiske forholdene. Forekomster av uranrike bergarter kan gi høye konsentrasjoner i bygninger. Det er også kjent tilfeller hvor tilkjørte masser har forårsaket et radonproblem.

Radonnivåene i norske hjem varierer enormt, alt fra 10 Bq/m3 til rundt 10 000 Bq/m3. Gjennomsnittlig årsmiddelverdi er ca. 90 Bq/m3. Det er kun ved direkte måling av radon i inneluft det sikkert kan avgjøres om en bolig har et radonproblem. Strålevernet anbefaler derfor generelt at alle boligeiere foretar radonmåling.

Statens strålevern har, i samråd med strålevernmyndighetene i de øvrige nordiske land, satt en nedre tiltaksgrense til 100 Bq/m3 luft.

Radonforhold i Ullensaker

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om et hus har et radonproblem. Mange forhold spiller inn, som for eksempel geologiske forhold, bygningens alder og tekniske utførelse, om bygningen har kjeller, etc. For å være helt sikker må det foretas målinger i hvert enkelt hus.

Vinteren 2001-2002 ble radonkonsentrasjonen målt i 453 hus i kommunen. På bakgrunn av denne undersøkelsen kan vi opplyse følgende om radonforholdene i Ullensaker:

  • 3.1 % av boligene hadde en konsentrasjon av radon høyere enn 200 Bq/m3.
  • Gjennomsnittsverdien var 67 Bq/m3.
  • Høyeste målte verdi var 940 Bq/m3

Spørsmål

Dersom du har spørsmål knyttet til radon, kan du ta kontakt med enhet for plan og næring, ved rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Ullensaker kommune tilbyr for tiden ikke målinger.

Mer informasjon

Statens strålevern har egne internettsider med informasjon om radon. Her finner du også en veiledning for hvordan du kan få foretatt måling i din bolig.

Statens strålevern - om radon

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no