Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunen skal holde seg orientert om situasjonen med hensyn til støy og luftforurensinger.

I Ullensaker er naturlig nok flyplassen den støykilden som berører flest mennesker. Støy fra veg og jernbane oppleves som et problem i mer begrensede områder. Plikten til å kartlegge støy og luftforurensinger tilligger eier av anlegg som er opphav til problemet. Likeledes er tiltak for å avbøte ulemper anleggseiers ansvar. Kommunens plikter er først og fremst gjennom planlegging å forhindre utbygging av boliger, skoler, barnehager o.l. i områder som er utsatt for støy og forurensning.

Grenseverdier for utredning og gjennomføring av tiltak følger av bestemmelser i forskrift til forurensingsloven.

Støyutredning for Ullensaker

Kommunen har fått utført en samlet fremstilling av støybelastningen i kommunen. Denne fremstillingen har inngått som en viktig premiss for kommuneplanens arealdel.

Støysituasjonen rundt Oslo Lufthavn Gardermoen

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) driver kontinuerlig overvåkning av støysituasjonen rundt flyplassen ved hjelp av faste og mobile målestasjoner. Resultater publiseres i månedlige rapporter. Disse rapportene er tilgjengelig på nettsidene til OSL:

Nye støykart

Høsten 2012 publiserte OSL ny flystøystøykartlegging. Denne er i henhold til gjeldene retningslinje T-1442 og bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap. 5. Dette innebærer at det nå er to flystøysoner, rød og gul sone. Retningslinje T-1442 sier at ny støyfølsom bebyggelse bør unngås i rød sone. Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering i forhold til støy. Dvs om det er mulig gjennom tiltak å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Støysonene er gjengitt på kart (lenke under).

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no