Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Beskrivelse

Eier du et hus eller en større bygning og ønsker å dele opp denne i flere enheter, må du sende en begjæring om seksjonering til kommunen.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Hver seksjon blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens regler for hvordan arealene i området kan brukes (arealplan).

Målgruppe

Utbyggere, hus- og bygningseiere

Vilkår

For å få etablert en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet den skal tjene.

Når det gjelder eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering kan skje. Og godkjent av bygningsmyndigheten i kommunen.

 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten.
 • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen.
 • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet

Samarbeidspartnere

Lover

Eierseksjonsloven kap. 2 (Seksjonering)

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om oppdeling i eierseksjoner. Eller få tilsendt veiledningsmateriell på mail.

Følgende må vedlegges søknaden::

 • Begjæringen (3 eksemplarer) - Obs! må være signert av hjemmelshaver(e)
 • plantegninger  (3 eksemplarer)
 • situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres, (3 eksemplarer)
 • vedtekter  (1 eksemplar)
 • navneliste over beboere( i eksisterende bebyggelse )
 • Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

Dersom enkelt seksjoner skal ha eksklusiv bruksrett på ubebygget uteareal må det vedlegges rekvisisjon av oppmålingsforretning med søknaden/begjæringen jf Eierseksjonsloven §7.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket jf. forvaltningsloven..
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

Seksjonering, eierseksjonering, eierseksjon, reseksjonering, salg, kjøp, omsetning, belåning, inndeling, oppmåling, tinglysing, bygningseier, hus, eiendom, boligbygg, boligblokk, horisontaldelt, vertikaldelt, tomannsbolig, firemannsbolig, rekkehus, kjedehus, utskillelse, juridisk enhet, bruksenhet, bolig, seksjon, enerett, sameie, sameiebrøk, seksjoneringsbegjæring, boligseksjon, boligseksjonering, næringsseksjon, boligformål, næringsformål, leilighet, leilighetsbygg, hybel, leiegård, bygård, forretningsgård, næringsbygg, deling, oppdeling, delingsforretning

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no