Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Søknadfrist:

Behandling av søknader og rekvisisjoner foregår fortløpende.

Beskrivelse

Oppmålingsforretning vil si å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom. Dette danner grunnlag for registrering i matrikkelen som er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før en ny enhet registreres, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre oppmålingsforretning innen 16 uker etter at rekvisisjon er mottatt. 

Oppmålingsforretning må foretas hvis du skal:

 • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller jordsameie
 • registrere umatrikulert grunneiendom, jordsameie eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved sammenslåing eller grensejustering
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • endre registrert sameiefordeling
 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • måle og merke eksisterende grense på nytt

Målgruppe

 • Registrert eier av grunneiendom i matrikkelen
 • Eier eller fester av grunneiendom etter rettskraftig avgjørelse ved domstolene
 • Eier av grunn eller anlegg etter ekspropriasjon
 • Eier av innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Vilkår

Oppmålingsforretning skal gjennomføres ved:

 • oppretting eller deling av grunneiendom eller anleggseiendom
 • oppretting eller deling eller festegrunn for mer enn 10 år
 • matrikulering av eksisterende grunneiendom eller festegrunn
 • påvisning eller justering av grenser på eiendom
 • overføring av areal fra en eiendom til en annen
 • registrering av nytt eller endret uteareal til eksisterende eller nye eierseksjoner.

Samarbeidspartnere

Kartverket (Matrikkelen)

Kommunen kan velge å leie inn et landmålerfirma. Kommunen er likevel ansvarlig for at en oppmålingsforretningen blir utført på korrekt måte. Du blir ikke belastet for økte kostnader om kommunen leier inn slik bistand.

Veiledning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal være på en form og med et innhold som er godkjent av Statens kartverk. Det finnes to varianter:

 

Eksempel på utfylt skjema - Fradeling

Søknadsskjema

Saksbehandling

Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker, jf. matrikkelloven §18.

Fristen begynner ikke å løpe før eventuelle forskuddspliktige gebyr er betalt. Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Fristen forlenges for den tiden som går med til utsettelse med hjemmel i § 39 andre ledd. Kommunen kan dessuten forlenge fristen med ytterligere fire uker dersom dette er nødvendig for å få parter til å møte til oppmålingsforretningen. Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Se vinterforskriften.

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.  

Klage

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Du sender klagen til kommunen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer eller gjennomføre ny oppmåling. Dersom det ikke gjøres endringer, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift, jf. matrikkelforkriften § 16.

Dersom kommunen oversitter gjeldende frist for oppmålingssaken (se under saksbehandling), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel, jf. matrikkelforskriften § 18.

Søkeord

Oppmåling, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, ekspropriering

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no