Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Skjema/internett/PDF/Geodata%20-%20Rekvisisjon%20av%20fradeling%20s%c3%b8knadspliktige%20tiltak.pdf">

Beskrivelse

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir et areal av en eksiterende eiendom oppmålt og gitt et eget gårds- og bruksnummer. Oppmåling av det nye arealet skjer i form av en oppmålingsforretning som må rekvireres av hjemmelshaver (eier(e)). Den nye eiendommen registreres i matrikkelen på bakgrunn av oppmålingsforretningen. Deretter sender kommunen en melding til tinglysningen om registreringen av det nye gårds- og bruksnummeret. Eiendommen blir så tinglyst og registrert i grunnboken. Eiendommen har ikke rettskraftighet og kan ikke over skjøtes annen eier før den er tinglyst.

Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Søknaden behandles av byggesaksavdelingen i kommunen.

Målgruppe

Registrert eier av grunneiendom eller anleggseiendom i matrikkelen

Vilkår

  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Delingen må tilfredsstille de aktuelle kravene i plan- og bygningsloven, f.eks. krav til vei, vann og avløp
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommunens reguleringsplan for området

Samarbeidspartnere

Kartverket (Eiendomsinformasjon)

Lover

Plan- og bygningsloven § 20-1 m (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

Matrikkelloven kap. 3 (Vilkår for matrikulering og andre føringer som gjelder matrikkelenheter)

Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

Matrikkelloven § 46 (Klage)

Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)

Veiledning

Søknaden må fremmes skriftlig.

Det skal benyttes Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak. I tillegg skal Statens kartverks blankett 705880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav m) fylles ut og legges ved søknaden. Eksempel på utfylt fradelings skjema og kart finns her.

Nabovarsel (blankett nr. 5154) sendes til de berørte naboer iht. naboliste. Det legges ved en kartskisse som viser grenseforløpet.
 
Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering (blankett nr. 5155) må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside skal være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboene. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering, eller kvittering fra postverket for rekommandert sending.

Et situasjonskart over eiendommen må følge søknaden. Det skal vise det arealet som er tiltenkt fradelt.

Søknadsskjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Skjema/internett/PDF/Geodata%20-%20Rekvisisjon%20av%20fradeling%20s%c3%b8knadspliktige%20tiltak.pdf">

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Skjema/internett/PDF/Geodata%20-%20Rekvisisjon%20av%20fradeling%20s%c3%b8knadspliktige%20tiltak.pdf

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Fradele ny eiendom (Kartverket)

Hva er matrikkelen? (Kartverket)

Søkeord

Oppmåling, oppmålingsforretning, tomtekjøp, tomtefeste, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, fradele, oppdeling, oppdele, utskillelse, utskille, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, nabogrense, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, matrikkelenhet, ekspropriering, ekspropriasjon, parsell, parselldeling, anleggseiendom, kartforretning, delingsforretning

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no