Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Slik søker du dispensasjon

 Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon gir en rett til å gjøre noe selv om det er i strid med krav i plan, plan- og bygningslov eller forskrift.

 

Hva kan det søkes dispensasjon fra?

• Alle krav til tiltaket som fremgår av:

o gjeldende plan

o plan- og bygningsloven

o bestemmelser som er vedtatt i medhold av denne loven.

 Det betyr at det også kan søkes om dispensasjon fra bestemmelser i Teknisk forskrift (TEK).

  

Hva skal en søknad om dispensasjon inneholde?

Søknaden må inneholde opplysninger om:

• hvem som er tiltakshaver og søker dersom dette ikke fremgår av byggesaken

• hvilken eiendom søknaden omfatter

• hva tiltaket omfatter

• hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra

• tiltaket er permanent eller midlertidig

• dokumentasjon på at tiltaket/dispensasjonen er nabovarslet

• redegjørelse for innkomne naboprotester til søknaden og søkers merknad til disse

 Dette er vanskelig å lage en uttømmende punktliste. Noen ganger vil nemlig forhold ved tomten eller tiltaket utløse problemstillinger som må belyses med annen type informasjon eller dokumentasjon som er nødvendig for å at kommunen skal få en godt nok opplyst sak til behandling.

Alle søknader må være begrunnet slik at det fremgår hvordan vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Det finnes ikke et eget skjema for søknad om dispensasjon, men det er tilstrekkelig at søknaden skrives på et eget ark.

Det vanlige er å sende inn en søknad om dispensasjon sammen med en søknad om tillatelse til et byggetiltak slik at kommunen ser søknadene og tiltakene i en sammenheng. Ofte vil det være vanskelig for kommunen å ta stilling til et dispensasjonsforhold ut av sin sammenheng. Men dersom det er uproblematisk kan dispensasjonssøknader også behandles alene.

 

Vilkårene for dispensasjon

Det er to vilkår for at du skal kunne få dispensasjon:

  1. Hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Heller ikke hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 kan være vesentlig tilsidesatt ved tiltaket.
  2. Fordelene ved dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Begge vilkårene må være oppfylt.

Når vi vurderer om vilkårene er oppfylt skal vi legge spesielt vekt på følgende momenter:

 

  • Helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet når det søkes om dispensasjon fra lov eller forskrift.
  • Statlige og regionale rammer og mål når det søkes om dispensasjon fra en plan. Eksempler på statlige rammer kan være hensynet til barn og unges oppvekstvilkår, eller bygging i støysone.
  • Negativ uttalelse fra statlig eller regional myndighet ved søknad om dispensasjon fra planer, lovens krav om at det skal utarbeides plan eller forbudet mot tiltak i strandsonen.

 

Hvordan begrunne søknaden om dispensasjon?

Det første du må gjøre er å vurdere om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes.

1. Skriv hva hensynene bak bestemmelsen er. Dette kan du finne ved å lese forarbeidene til bestemmelsen eller juridisk litteratur.

 2. Redegjør for hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.

 3. Kommenter spesielt hvis tiltaket har betydning for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, eller noen av de andre hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Det samme gjelder dersom tiltaket omfattes av statlige eller regionale retningslinjer eller målsetninger.

 Det neste du må gjøre er å redegjøre for at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene.

 4. Redegjør for ulempene tiltaket medfører. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta osv.

 5. Redegjør for hva som er fordelene med dispensasjonen.

6. Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og redegjør for hvordan fordelene klart overstiger ulempene. På denne måten veier man eventuelle interesser i konflikt opp mot hverandre.

 Dersom hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt vil vi ikke kunne gi dispensasjon. Dette gjelder selv om fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene.

 

Dispensasjonen kan være permanent eller midlertidig

Dersom dispensasjonen er midlertidig og kun gitt for en avgrenset periode må tiltaket fjernes, bruken opphøre osv. når tidsperioden utløper. Blir tiltaket stående eller bruken fortsetter etter dette tidspunktet anses det som en ulovlighet.

At tiltaket kun er avhengig av dispensasjon i en begrenset periode kan være et moment i vurderingen av om det skal gis dispensasjon. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig som begrunnelse alene. Det må som ellers redegjøres for at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Det kan settes vilkår for dispensasjon og det vil da fremgå i vedtaket. Vilkårene settes ofte for å bøte på de hensynene bestemmelsen du får dispensasjon fra skulle sikre.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no