Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Matrikkelen er en av 3 sentrale registre i Norge. Den er Norges offisielle eiendomsregister.

Innhold i matrikkelen

Matrikkelen inneholder sentral informasjon om alle typer fast eiendom i landet:

 • Grunneiendom
 • Annleggseiendom
 • Eierseksjon
 • Jordsameie, og
 • Festegrunn

Matrikkelen inneholder opplysninger om den enkelte matrikkelenhet som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

1. Matrikkelen omfatter opplysninger om:

 • matrikkelenheter, herunder 
  - matrikkelnummer, matrikkelenhetstype, samlet fast eiendom 
  - hjemmelsforhold, som registrert eiers og registrert festers navn, postadresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, kontaktpersons navn, postadresse og fødsels- eller organisasjonsnummer 
  - areal, grenselinjer, grensepunkt 
  - kulturminner 
  - forurensninger i grunnen 
  - historikk, bl.a. opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger 
  - referanser til private avtaler om eksisterende grense 
  - avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane 
  - framsatt krav om sak for jordskifteretten 
 • bygninger, herunder 
  - bygningsnummer, bygningstype, næringsgruppe, bebygd areal 
  - antall etasjer og deres bruksareal og bruttoareal, heis 
  - bygningsstatus, bygningshistoriske opplysninger 
  - vannforsyning, avløp 
  - energikilder og oppvarming 
  - kontaktpersons navn, postadresse og fødsels- eller organisasjonsnummer 
 • bruksenheter i bygning, herunder 
  - bruksenhetsnummer, bruksenhetstype, bruksareal 
  - antall rom, bad, wc, kjøkkentilgang 
 • pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger 
 • adresser til matrikkelenheter, bygninger og bruksenheter, herunder opplysninger om grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted, postnummer og poststedsnavn. 

2. Matrikkelen skal også omfatte stedfesting av opplysningene med koordinater, arkivreferanser og opplysninger om sammenheng mellom matrikkelenheter, adresser og bygninger.

3. Matrikkelen kan i egen tilleggsdel inneholde tilsvarende opplysninger om matrikkelenhet, adresse og bygning til bruk i kommunal planlegging, saksbehandling og administrasjon, herunder opplysninger om renovasjon, privat vannforsyning, avløpsrensing, septiktank, nedgravd brenselstank og bygningsmaterialer samt referanse til sak eller arkiv.

  

Matrikkelstyresmaktene

Statens kartverk er sentral matrikkelstyresmakt. Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre i matrikkelen i kommunen.   


Retting i matrikkelen

For informasjon om retting av opplysninger  i matrikkelen se artikkelen "Feil i kartet". 

 

Innsyn i matrikkelen

Innsyn, utlevering og bruk av matrikkelopplysninger er strengt kontrollert. Utlevering av opplysninger er avhengig om hvem som søker og formål vedkommende skal bruke opplysninger til. For å få innsyn i de matrikkelopplysninger som er tilgjengelig for allmenheten se http://www.seeiendom.no. For flere opplysninger ta kontakt med kommunen.

 

Samspillet mellom matrikkelen og andre offentlige registre

Figuren viser hvilken rolle dataene i matrikkelen har i forhold til andre offentlige registre. Den skisserer hvordan matrikkelen avgir og mottar data til/fra eksterne offentlige registre.

Samspillet mellom matrikkelen og andre offentlige registre

Denne artikkelen inneholder utdrag fra lovdata samt kartverkets dokumentet "Føringsinstruks for matrikkelen".

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no