Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven.

Forurensningsloven § 28
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter §29 eller for at avfall blir levert dit.
Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.


Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen, tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Plast (for eksempel brusflasker) kan ta opptil mer enn 400 år før det brytes ned.

Gratis å levere

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til Miljøstasjonen Dal Skog eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk, apotekvarer).

Hvor skal du henvende deg hvis du finner avfall i naturen?

Hvis du finner avfall i naturen, kan du henvende deg til Ullensaker kommune v/enhet vann, avløp, renovasjon og veg, tlf. 66 10 80 00.
Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger, er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Hva skjer når kommunen får melding om forsøpling?

Det er prinsippet om at ”forurenseren skal betale” som gjelder. Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter. Forholdet kan også bli politianmeldt.

Generelle spørsmål om avfall?

Hvis du har spørsmål om hvor du kan levere ditt avfall, kan du kontakte Ullensaker kommune v/enhet vann, avløp, renovasjon og veg, tlf. 66 10 80 00 eller Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS) for mer informasjon.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no