Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning, ordningen er beskrevet i kommunens Renovasjonsforskrift.

Den som skal bygge bolig(er) er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen praktiseres etter forskriften. Det skal utarbeides en renovasjonsplan som skal godkjennes av kommunens renovasjonsmyndighet: Renovasjonsplanen skal senest behandles i forbindelse med rammetillatelse. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eks sameie, borettslag o.l.).

Viktige betingelser i renovasjonsforskriften

  • Krav til kildesortering og pakking av avfall; utsortering av de 3 fraksjonene restavfall/organisk avfall i egen beholder, papir i egen beholder og plastemballasje i sekker.
  • Krav til henteavstand for avfallsbeholderne / sekk for retur av kildesortert plastemballasje; maksimum 8 meter fra kjørbar vei
  • Krav til kjørbar vei; gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy
  • Krav til sikkerhet; rygging skal unngås, myke trafikanter skal ivaretas
  • Krav til beholderkapasitet; det skal være nok kapasitet og mulighet for å øke kapasiteten
  • Krav til hentefrekvens og kjøretøy
  • Krav om nedgravde avfallsbrønner eller stasjonære avfallssug i sentrale områder (se "Mer info")

Renovasjonsplanen skal inneholde

Veg og sikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok N100 (Veg- og gateutforming) legges til grunn for dimensjonering av veg. Utbygger skal vise hvilke sikkerhetshensyn som er tatt i forhold til lekeplasser, myke trafikanter osv. der renovasjonskjøretøy skal fram. Målsatte tegninger skal vise kurvatur/svingradius for renovasjonskjøretøyets kjøremønster, frisikt skal inntegnes, henteavstander for renovatør (fysisk tilrettelegging/TEK10), dimensjoner osv.

Avfallsbeholdere

Hver abonnent skal ha tilgang til en restavfallsbeholder og en papirbeholder. 
Hver abonnent skal sette fram sekk(er) med kildesortert plastemballasje.

Utbygger skal i renovasjonsplanen beskrive hvordan abonnenten sikres tilgang til beholdere og nok kapasitet .  

Avfallsbeholdere på hjul bestilles gjennom kommunen. Beholderstørrelser er 80 (kun restavfall),140, 240, 360 og 660 liter.
Avfallsbrønner og avfallssug anlegges av utbygger og skal eies, vedlikeholdes og driftes av abonnenten. Som hovedregel vil kommunen vurdere krav om nedgravd avfallsløsning framfor fellesbeholdere på hjul. Anlegg for fellesløsninger behandles i byggesaken.

Fellesbeholder på hjul; kapasitetsberegninger og avfallsboder

En "tommelfinger regel" er at inntil 5 boenheter kan dele en 660 liter beholder - MEN det skal være mulig å øke beholderkapasitet etter behov.

En 660 liter avfallsbeholder går på hjul og måler 140x80 cm ( lengde x bredde)
Manøvreringsareal; min 10 cm mellom hver beholder, min 110 cm gate der beholder skal trilles, husk evt areal for å få fram beholder fra standplassen.
Minimum 100 cm dørbredde, døren skal enkelt settes i åpen stilling i forbindelse med renovatørens arbeid.
Slett og fast underlag uten dørstokk (en full 660 l beholder er TUNG)

Det må regnes at hver abonnent leverer minst 1 sekk kildesortert plastemballasje à 140 l hver måned. Det kan settes opp sekkestativer og legges opp til at fulle sekker stables til side etterhvert.

Lysbrytere og låsvridere som er i høyde med øverste kant av avfallsbeholdere kan bli ødelagt i et eventuelt sammenstøt med en beholder når den flyttes.

Nedgravde avfallsbrønner

I sentrale områder skal oppsamlingsløsningen være basert på nedgravde avfallsbrønner eller stasjonære avfallssug. Anslått kapasitetsberegning pr boenhet pr fraksjon er 150-200 liter. 

Avfallsbrønnene skal ha innvendig sekk og løsningen skal være tilrettelagt for tømming med vanlig renovasjonskjøretøy. For avfallsbrønner gjelder at avstand fra bilens standplass på kjørbar vei, ikke skal være lenger enn kranens rekkevidde (maks 5 m), fri løftehøyde 8 m. Relevant regelverk for sikkerhet skal ivaretas. For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.

Se mer om viktige krav til etablering under fanen "Mer info".

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no