Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Detaljregulering brukes der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken.

Detaljregulering er plantypen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. For private detaljreguleringsforslag har forslagstiller krav på at forslaget tas imot og at kommunen tar standpunkt til om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal følge opp hovedtrekkene og rammene i overordnede planer. Hvis planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan kan kommunen velge å la være å behandle planforslaget. Detaljplaner har i utgangspunktet en gyldighet på ti år fra vedtaksdato (fra 01.01.2015).

Gebyrsatser for behandling av detaljregulering finnes i kommunens gebyrregulativ og ligger som en link nederst på siden. Gebyrregulativet oppdateres hvert kalenderår.

Kommunen har utarbeidet en nyttig veileder for private planforslag som viser hva slags forventninger Ullensaker kommune har til prosessen som leder frem til vedtak av detaljreguleringsplaner. Link til veilederen finner du nederst på denne siden. Det jobbes for tiden med en oppdatering av veilederen, som anslås å være ferdig i løpet av høsten 2016.

En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill både med private, lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Det er spesielt viktig å stimulere til medvirkning fra berørte, og til offentlig debatt om planene før de endelig vedtas.

Kontaktinformasjon:


Dersom du har spørsmål knyttet til utarbeidelse av detaljplaner, kan du ta kontakt med Ullensaker kommune, enhet for Areal og landbruk på telefon 66 10 80 00 eller sende en epost til postmottak@ullensaker.kommune.no

Dokumenter:


For å kunne bygge bolig
Veileder for private planforslag

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no