Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Områderegulering er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-2.

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide en områderegulering. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. I dette ligger at kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvar for rammer, innhold og fremdrift i planprosessen. Ingen har imidlertid krav på å få behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av, og rammer for planarbeidet på ordinær måte.

Diskusjonene om de store rammene i by- og tettstedsutvikling, knyttet til funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstruktur, avgrensning mot landbruks-, frilufts- og naturområder hører hjemme i en områderegulering.

Kommunen har ikke anledning til å kreve gebyr for behandling av områdeplaner.

Informasjon om områderegulering §12-2 på Miljøverndepartementets nettside

Områdeplaner i Ullensaker

Du kan lese om noen av områdeplanene som er vedtatt og under utarbeidelse i Ullensaker ved å følge lenkene til venstre.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til områderegulering kan du ta kontakt med Ullensaker kommune på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no