Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Universell utforming er valgt som strategi for kommunens arbeid. Arbeidet med universell utforming er forankret i kommuneplanen for Ullensaker 2008-2020.

Furusethgata

Ullensaker kommune var en av 16 pilotkommuner for universell utforming i perioden 2005 – 2008.  I pilotkommuneprosjektet deltok kommunen i nasjonale nettverk, delprosjekter og erfaringsutvekslinger. Gjennom prosjektperioden økte kompetansen og bevisstheten rundt dette temaet. Det er kommet flere eksempler på konkrete, fysiske løsninger som har universell utforming.

Rapport fra pilotkommuneprosjektet for universell utforming i Ullensaker 2005 - 2008.

Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

Ullensaker kommune er fra 2009 utnevnt til en av 11 ressurskommuner for universell utforming i Norge. Ullensaker ønsker med dette å fortsette satsningen på universell utforming som en kvalitet i planlegging og utbygging.

Nye lover og retningslinjer har de siste årene ført til økt oppmerksomhet på universell utforming i mediene og i samfunnet generelt. Som ressurskommune har Ullensaker kommune forpliktet seg til å drive utadrettet virksomhet for å formidle sine erfaringer, samt til å fortsette arbeidet i kommunen for å få frem gode eksempler på universell utforming på ulike områder (publikumsbygg, boliger, uteområder, veganlegg, friluftsområder og gang- og sykkelvegnett).

Ressurskommunesatsningen er et tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013 – ”Norge universelt utformet 2025”, og prosjektet koordineres av Miljøverndepartementet. Ressurskommuneprosjektet vil avsluttes 1. juli 2013.

Prosjektplan for ressurskommunesatsningen i Ullensaker kommune 2009 - 2013 med aktivitetsplan ble vedtatt 24. august 2009. Aktivitetsplanen rulleres årlig i forbindelse med rapportering.

Rapport fra arbeidet 2012

Rapport fra ressurskommunearbeidet i 2012 med revidert aktivitetsplan for 2013, ble behandlet av Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF), Eldrerådet og kommunens fire hovedutvalg i januar 2013. Mer informasjon kan leses i saksprotokollen(28.01.2013). Revidert aktivitetsplan for universell utforming i Ullensaker ble behandlet i hovedutvalg for overordnet planlegging 17.06.2013, sak 135/13.

Tilgjengelighetsprisen i Ullensaker kommune

Herredstyret i Ullensaker kommune vedtok 2. mai 2011 å opprette en tilgjengelighetspris. Prisen skal være en påskjønnelse for bedring av tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker kommune. Formålet med prisen er å stimulere til at flest mulig arbeider for å gjøre tiltak som er rettet mot universell utforming og som bryter ned fysiske barrierer.

Tilgjengelighetsprisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler, offentlige instanser som på frivillig basis eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats for å bidra til universell utforming og økt tilgjengelighet. Eksempler på aktuelle kandidater til å motta tilgjengelighetsprisen kan være en bygning med god tilgjengelighet, et boligprosjekt, en privatperson som har gjort en innsats for å øke tilgjengeligheten i nærmiljøet, et uteområde, en butikk eller en forening.

Her kan du lese statuttene for tilgjengelighetsprisen i Ullensaker.

Tilgjengelighetsprisen i Ullensaker for 2013 gikk til Grefsen eiendom AS for boligutbyggingen på Ekornrud, Jessheim. Her kan du lese mer om tilgjengelighetsprisen for 2013.

Øvrige dokumenter:

På de ulike fanene nedenfor finner du mer informasjon om universell utforming og lenker til ulike nettsider.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om arbeidet med universell utforming kan du ta kontakt med kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no