Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Ljøgodttjern

 

I Ullensaker kommune er det fire landskapsvernområder og tre naturreservater. Flere av verneområdene er sentrale for bevaring av grunnvannsforekomstene på Gardermoen og har betydning for å ta vare på variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området. Flere av verneområdene har internasjonale verneverdier.

Ullensaker kommune er forvaltningsmyndighet for Elstad og Nordbytjern landskapsvernområder og Ljøgodttjern, Sandtjern og Svenskestutjern naturreservater. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forvaltningsmyndighet for Aurmoen og Romerike landskapsvernområder.

Aurmoen landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske formelementer og limnologiske forekomster i et landskap der botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer og fornminner bidrar til å gi området dets særpreg. Deler av området ligger også i Eidsvoll og Nannestad kommuner.

Faktaark om Aurmoen landskapsvernområde

Elstad landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske formelementer og limnologiske forekomster og kildehorisonter i et landskap der også botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til områdets særpreg.

Faktaark om Elstad landskapsvernområde

Ljøgodtjern naturreservat

Formålet med fredningen er å verne en grytehullsjø med svært spesielle kjemiske forhold, samt botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området særpreg. Grytehullsjøen utgjør sammen med Raknehaugen og omgivelser et svært viktig kulturlandskap.

Faktaark om Ljøgodtjern naturreservat

Nordbytjern landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske former og ulike innsjøer av grytehull-typen. Nordbytjern ligger i en forsenkning som består av flere dødisgroper, og har stor grunnvannsgjennomstrømning.

Faktaark om Nordbytjern landskapsvernområde

Romerike landskapsvernområde

Formålet med vernet er å bevare en del av Romerikes ravinelandskap med dets karakteristiske vegetasjonsbilde, samt å sikre Vikka med tilhørende nedslagsfelt som vitenskapelig referanseområde. Deler av området ligger også i Nannestad kommune.

Faktaark om Romerike landskapsvernområde

Sandtjern naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et område med verdifulle limnologiske forekomster, samt botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg. Området har to grytehullsjøer, Sandtjern og Nordkulpen.

Faktaark om Sandtjern naturreservat

Svenskestutjern naturreservat

Formålet med fredningen er å verne et område med to svært forskjellige grytehullsjøer, Bonntjern og Svenskestutjern. I tillegg finnes viktige kvartærgeologiske formelementer som spylerenner og dødisgroper, samt botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg.

Faktaark om Svenskestutjern naturreservat

Kontaktinfo

Har du spørsmål om verneområdene kan du ta kontakt med landbruksavdelingen ved rådgiver for verneområder Kirsten Marie Sødal, på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Mer informasjon

Er du interessert i å vite mer om verneområder finner du mer informasjon på disse sidene:

  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Her finner du informasjon om verneområder generelt og andre verneområder i Oslo og Akershus.
  • Miljødirektoratet: Har god og utfyllende informasjon om verneområder generelt.
  • Naturbase: Her finner du informasjon om hvert enkelt verneområde. Både kart, beskrivelse av området, naturverdier, størrelse og lenke direkte til områdets verneforskrift ligger i her.
  • Miljøstatus.no: Her finner du blant annet utfyllende informasjon om de ulike typene verneområder som finnes, og hvordan status på disse er.
  • Statens naturoppsyn: Statens naturoppsyn (SNO) fører tilsyn med verneområdene.
  • Lovdata.no: Her finner du verneforskrifter for verneområdene, og kan lese de konkrete bestemmelsene for hvert enkelt område.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no