Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. Det er første gang det er utarbeidet en kommunedelplan for kulturfeltet i Ullensaker. Kulturlivet har medvirket på bredt grunnlag i planprosessen.

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16, sak 16/51.

Kommunen er gjennom nasjonal Kulturlov 2007 pålagt å legge til rette for kunst og kultur for alle sine innbyggere. En utfordrende oppgave der kommunen er helt avhengig av en tett samhandling og et godt samarbeid med aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor og fra næringslivet for å lykkes. Planen omfatter derfor hele kulturlivet, ikke bare kommunens egne kulturvirksomheter.

Visjon

Kultur for alle – hele livet

Overordnet målsetting

Ullensaker skal ha et inkluderende, mangfoldig, synlig og offensivt kulturliv som utløser kreativitet og nyskaping, fremmer aktivitet, opplevelser, kunnskap, dannelse, tilhørighet og identitet og styrker kommunens bærekraft

Overordnet strategi

Kommunen er i førersetet for utviklingen av kulturområdet - i samarbeid med private, offentlige og frivillige aktører

Plandokumenter

  • Del 1 – Plandelen Dette er selve kulturplanen med visjon, målsettinger, strategier og tiltak, samt prioriteringer for de nærmeste årene.
  • Del 2 – Plangrunnlaget Her er det samlet bred kulturinformasjon som gir grunnlaget for Del 1 – Plandelen. Plangrunnlaget gir informasjon om hvilke internasjonale, nasjonale og kommunale føringer som ligger til grunn for kulturplanen, kulturens rolle og betydning i samfunnsbyggingen, kulturlivets status og utfordringer i Ullensaker, samt digitale linker til benyttet dokumentasjon.
  • Høringsinnspill fra barn- og unges kommunestyre
  • Høringsinnspill fra øvrige

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd, på oppdrag fra kommunen, som en del av planprosessen utarbeidet innspill til

Det gjøres oppmerksom på at idretten ikke omfattes av kulturplanen, da den har eget planverk.

Kontaktperson

For nærmere informasjon om kommunedelplanen for kultur kan enhet kultur kontaktes  ved konstituert kultursjef Eli Wilhelmsen på tlf. 66 10 80 00 eller på e-post: postmottak@ullensaker.kommune.no.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no