Innhold

Om ØRIK

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler for varer og tjenester.

Kommunene som inngår i ØRIK kjøper på årsbasis varer og tjenester for ca. 1250 millioner kroner. Anskaffelsene omfatter tjenesteproduksjonsleveranser, strukturelle investeringer og innsatsfaktorer til egen tjenesteproduksjon. De operative anskaffelsene er i stor grad desentralisert til virksomhetene i den enkelte kommune. De sentrale rammekontraktene, gjennom ØRIK, er gjensidig bindende og skal sikre at aktørene gjennomgår anskaffelsesaktivitetene på en profesjonell måte. Forretningsmessige og anskaffelsesfaglige prinsipper, likebehandling, konkurranse og åpenhet skal prege ØRIKs anskaffelsesarbeid.

Hovedformålet med ØRIK er å bidra til kostnadsmessige og administrative besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon.

ØRIK er kontraktsansvarlig for de enkelte interkommunale rammekontrakter som inngås. Kontraktene er gjensidig bindende for kjøper og selger. Dette innebærer at kommunenes virksomheter plikter å foreta sine kjøp hos den/de leverandører som det er inngått rammekontrakt med, og skal forholde seg til de vilkår som er nedfelt i den enkelte kontrakt.

I hver rammekontrakt etableres det et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT) med deltagere fra de samarbeidende kommunenes virksomheter, som skal bidra med den nødvendige produkt- og brukerkunnskap i anskaffelsesprosessen. 

Hver kommune har egen innkjøpsansvarlig som i tillegg til lokale innkjøpsoppgaver er med i innkjøpsrådet for ØRIK. Brukere i de enkelte kommuner skal i hovedsak forholde seg til innkjøpsansvarlige i kommunen.

Her finner du oss

ØRIK er lokalisert i Ullensaker rådhus.

  • Besøksadresse: Furusethgata 12, 2050 Jessheim.
  • Fakturaadresse: Ullensaker kommune Fakturamottak Postboks 487 2051 Jessheim. Merkes: Ansvarsnummer 59000

Organisering

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er fra 01.01.2016 organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 a og 28-1 b med Ullensaker kommune som vertskommune. 

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et forpliktende samarbeid om innkjøp mellom Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner. Alle ØRU kommunene og deres interkommunale selskap (egenregi) har et felles reglement for anskaffelser, dette er politisk vedtatt i alle kommunene.

ØRIK har for tiden 6 årsverk: daglig leder, og fem rådgivere innkjøp.

Organisasjonsnummer: 933 649 768


Publisert: 26.02.2018 11:49:04
Sist endret: 01.09.2021 07:47