Innhold

Kommunale eiendomsgebyrer

Priser og beregning

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester

Det ble en økning av årsgebyr fra 2018.

Fakturaterminer og inkassovarsel

Ullensaker kommune fakturerer kommunale eiendomsgebyrer (kommunale avgifter) 2 ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20.mars og 20.september. Vi har ikke muligheten til å fakturere oftere enn 2 ganger per år. Dette er vedtatt i forskrift om vann og avløpsgebyrer jf § 31.

Dersom du får inkassovarsel og har betalt fakturaen, så er det fordi du har betalt etter forfall. Minner om at forfalte krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf § 34 i forskriften. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Renovasjonsgebyrer
 • Plastgebyr faktureres hver boenhet
 • Grunngebyr faktureres hver boenhet
 • Restavfall faktureres etter beholderstørrelse eller andel
 • Papir faktureres etter beholderstørrelse eller andel

Prisliste og utfyllende forklaring

Årsgebyr for vann

Det er 2 alternativer for beregning av årsgebyr for vann. Enten vannforbruk etter bruksareal på bolig eller målt vannforbuk med vannmåler. På fakturaen vil du se punktene under:

 • Vannforbruk etter areal beregnes ett
 • Målt med vannåmler
 • Forskudd vanngebyr
 • Fradrag vann
Alternativ 1: vannforbruk stipulert etter areal. Alternativ 2: vannforbruk målt med vannmåler
Beregnes ut i fra boligens bruksareal (BRA) x 1,3 (=30%)(omregningsfaktor til m3) x pris målt forbruk fra vannmåler x pris
  Forskudd – antatt forbruk for i år
  Fradrag vann – forskudd betalt i fjor. Avregnes mot innrapportert forbruk for i fjor

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, kapittel 4 Årsgebyr

Årsgebyr for avløp
 • Kommunalt
  • Avløp etter areal
  • Målt med vannmåler
  • Forskudd avløpsgebyr
  • Fradrag avløp
 • Privat
  • Septiktank
  • Minirenseanlegg
Målerleie

Bare fakturert på første termin.

Vannmåler årsoppgjør

Betaler forskudd som avregnes mot forbruk.

Feie- og tilsynsgebyr

Feiegebyret fastsettes etter selvkostprinsippet, av hver enkelt kommune. Det er kommunene som krever inn feiegebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning.

Dette er et årsgebyr, kun fakturert på 2. termin. Blir fakturert per pipeløp/røykløp. Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.

Melding om fritak

Øvre Romerike brann og redning

Har du spørsmål til fakturaen?

Vi ber om at du sender en skriftlig henvendelse til oss der du beskriver det du lurer på.
Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med
• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Det kan være mange som har spørsmål, slik at det kan ta noe tid for oss å få svart alle. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

 


Publisert: 17.08.2018 13:35:02
Sist endret: 17.08.2018 13:35