There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Har du spørsmål til fakturaen?

Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med
• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Priser og beregning

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester.

Og her kan du sjekke fjorårets priser.

Fra 2018 endret kommunen beregningsgrunnlaget for årsgebyr for eiendommer uten vannmåler.

Det er lave gebyrer for vann og avløp i 2021 og 2022, men reduksjonen vil ikke være vedvarende utover det.

Når starter årsgebyr for vann og avløp å løpe?

Årsgebyr beregnes og skrives ut i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter:

 • Etter gjeldende forskrift løper årsgebyr fra dokumentert dato for tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning 

- For tillatelser gitt før 1. desember 2019, løper årsgebyr fra dato for tillatelse til tiltak 

 • Ved tilbygg uten endret tilkobling, løper årsgebyr fra 12 måneder etter tillatelse til tiltak eller fra brukstillatelse/ferdigattest (det som først inntreffer)

Fakturaterminer og inkassovarsel

Ullensaker kommune fakturerer kommunale eiendomsgebyrer (kommunale avgifter) 2 ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20.mars og 20.september. Vi har ikke muligheten til å fakturere oftere enn 2 ganger per år.

Dersom du får inkassovarsel og har betalt fakturaen, så er det fordi du har betalt etter forfall. Minner om at forfalte krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf § 34 i forskriften. 

Eierskifte
 • Fakturaen gjelder eiendom, og avtalenummer følger eiendommen. Faktura sendes til tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.
 • Ved eierskifte må selger og kjøper selv dele fakturaen.
 • Hvis eiendommen har vannmåler, skal denne leses av og målerstand skal oversendes kommunen. Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Renovasjonsgebyrer

 • Plastgebyr faktureres hver boenhet
 • Grunngebyr faktureres hver boenhet
 • Restavfall faktureres etter beholderstørrelse eller andel
 • Papir faktureres etter beholderstørrelse eller andel

Utfyllende forklaring og prisliste

Årsgebyr for vann

Det er 2 alternativer for beregning av årsgebyr for vann. Enten vannforbruk etter bruksareal (BRA) på bolig eller målt vannforbruk med vannmåler. På fakturaen vil du se punktene under:

 • Vannforbruk etter areal
 • Vannforbruk målt privat/næring
 • Forskudd vanngebyr privat/næring
 • Fradrag vann

Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring

Alternativ 1: vannforbruk stipulert etter areal. Alternativ 2: vannforbruk målt med vannmåler
 • Beregnes ut i fra boligens bruksareal (BRA) x 1,3 (+30%)(omregningsfaktor til m3) x pris
 • Målt forbruk (m3) fra vannmåler x fjorårets pris
 • Forskudd – antatt forbruk for i år
 • Fradrag vann – forskudd betalt i fjor. Avregnes mot innrapportert forbruk for i fjor

Du er ansvarlig for å sende inn måleravlesning til kommunen for at vi skal kunne beregne riktig forbruk.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, kapittel 4 Årsgebyr

Årsgebyr for avløp

Kommunal tilkobling
  • Avløp etter areal
  • Avløp etter måler privat/næring
  • Forskudd avløpsgebyr
  • Fradrag avløp

Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring. For årsgebyret settes avløpsmengde lik vannforbruk hvis du er tilknyttet offentlig avløp.

Privat avløpsanlegg
  • Septiktank eller minirenseanlegg
  • Årsgebyr tilsyn avløpsanlegg
  • Oppmøtegebyr

Du blir fakturert for faste regelmessige tømminger. Dette justeres ved endret tømmevolum som blir rapportert fra tømmefirmaet til kommunen. Minstepris gjelder anlegg på 3 m3.

Tilsynsgebyr for private avløpsanlegg

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter. 

 Prisliste

Målerleie

Årlig leie faktureres på første termin. Dette dekker innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmåler. For å sikre at målingen blir riktig blir vannmåleren rutinemessig byttet når den er 10-15 år gammel. 

Mer om vannmåler

Feie- og tilsynsgebyr

Feiegebyret fastsettes etter selvkostprinsippet av hver enkelt kommune. Det er kommunene som krever inn feiegebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning.

Dette er et årsgebyr, kun fakturert på 2. termin. Blir fakturert per pipeløp/røykløp. Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.

Melding om fritak

Øvre Romerike brann og redning


Publisert: 17.08.2018 13:35:02
Sist endret: 11.06.2021 11:48