Personvernerklæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Personvernerklæring

Ullensaker kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere. Reglene for behandlingen finner du i personopplysningsloven og personvernforordningen.

Rådmannen er behandlingsansvarlig i kommunen. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at kommunen følger personvernforordningen, bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Den enkelte kommunalsjef/virksomhetsleder har det daglige ansvaret for den behandlingsansvarliges plikter.

For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger trenger vi et rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil ofte være fastsatt i lov eller forskrift. Kommunen kan også behandle personopplysninger for å oppfylle sine avtaleforpliktelser overfor deg, for eksempel ved leie av kommunal bolig. Alle de rettslige grunnlagene står i artikkel 6 i personvernforordningen.

Dersom det ikke foreligger annet rettslig grunnlag for behandlingen,  kommunen ha samtykke fra den registrerte for å kunne behandle personopplysningene. Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre annet lovverk sier at de skal oppbevares. For eksempel er vi pålagt å ta vare på opplysninger for å oppfylle arkivlovens krav.

Kommunen er pålagt å holde oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og hvilket formål opplysningene skal benyttes til.

Selv om kommunen har et rettslig grunnlag for å samle inn og bruke personopplysninger uten å spørre om samtykke, har du likevel noen sentrale rettigheter. Les mer om dine rettigheter vedrørende informasjon, innsyn, retting og sletting lenger ned i personvernerklæringen.

Kommunen har et eget personvernombud. Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelser av personvernet overfor både ansatte og innbyggere.

Kontaktinformasjon for henvendelser til kommunen

Epost  

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig: Kommunen v/rådmann

Kontaktinformasjon til personvernombud

Personvernombud: Pål Magne Ånestad

Telefon: 40 24 44 67

E-post: personvern@ullensaker.kommune.no

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

For eksempel vil kommunen utlevere opplysninger hvis vi har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller hvis det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste. Vi utleverer aldri mer opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

For eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, ivaretar vi dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med de eksterne virksomhetene.

Oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil "formålet med behandlingen er oppfylt", med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger. Det vil si at vi som utgangspunkt sletter opplysningene når vi ikke lenger trenger dem til det vi innhentet dem for. Imidlertid er kommunen ofte pålagt å ta vare på opplysningene i ettertid for å oppfylle kravene i for eksempel arkivloven.

Rett til innsyn (personvernforordningen artikkel 15)

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du kan be om:

  • Navn og adresse på den behandlingsansvarlige
  • Hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
  • Formålet med behandlingen av personopplysningene dine
  • Det rettslige grunnlaget for behandlingen
  • Hvilke typer personopplysninger som behandles
  • Hvem opplysningene eventuelt vil bli utlevert til
  • Hvor opplysningene er hentet fra

Du skal få svar senest innen 30 dager.

Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

I noen ytterst få tilfeller vil vi måtte si nei til å gi innsyn i deler av opplysningene. Dette gjelder dersom opplysningene også gjelder en annen person som har krav på at vi ikke deler dem med andre. Du vil uansett få innsyn i de opplysningene som ikke angår andre. Dersom vi må si nei, vil du få skriftlig beskjed om dette.

Rett til retting av opplysninger som er feil eller mangelfulle (personvernforordningen artikkel 16)

Som registrert har du rett til å be om retting av feilaktige eller mangelfulle personopplysninger. Kommunen vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, for å ivareta dine ønsker og rettigheter. Kommunen skal på eget initiativ rette feilaktige eller mangelfulle personopplysninger når det oppdages.

Rett til sletting av opplysninger (personvernforordningen artikkel 17)

Som registrert har du rett til å kreve sletting av opplysninger om deg dersom du mener disse behandles uten samtykke eller annet rettslig grunnlag. Kommunen vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, samt ivareta dine øvrige rettigheter og lovkrav.

Rett til å kreve begrensning av behandling (personvernforordningen artikkel 18)

Du kan i noen tilfeller kreve at kommunen begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Å begrense behandlingen betyr at kommunen ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem uten å bruke dem videre.

Dersom kommunen behandler opplysningene dine ulovlig, kan du enten kreve at opplysningene slettes eller at kommunen begrenser behandlingen av disse.

Dersom du mener at opplysningene om deg ikke er riktige, kan du kreve at kommunen begrenser behandlingen mens vi kontrollerer om de er riktige eller ikke. I noen tilfeller må vi likevel fortsette å behandle dem mens vi kontrollerer dem. Dette for å kunne gi deg tjenestene du har krav på.

Du kan også kreve at vi begrenser behandlingen dersom kommunen ikke lenger har et rettslig grunnlag for å beholde opplysningene, og du mener at du kan ha et rettskrav mot kommunen. Et rettskrav kan for eksempel være at du vurderer å kreve erstatning eller vil klage kommunen inn for en tilsynsmyndighet.

Rett til å klage på lovstridig behandling av personopplysninger

Dersom du har opplevd noe du mener bryter med rettighetene dine etter personvernregelverket, kan du klage på dette ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

postkasse@datatilsynet.no 

Datatilsynet vil vurdere oppfølging av saken.

For mer informasjon kan du besøke Datatilsynets nettsider.

Automatiserte behandlinger/avgjørelser

Kommunen har ingen avgjørelser eller delavgjørelser knyttet til vedtak i kommunens saksbehandlinger som er basert på automatiserte vurderinger. Dette vil kunne endre seg over tid for å kunne gi deg bedre tjenester.

Lovpålagt behandling/innhenting av informasjon

Kommunen forestår kun behandlinger av personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte tjenester eller som er innhentet med bakgrunn i at du har gitt et samtykke til denne behandlingen.  Du vil finne generell informasjon om behandlingen i dette avsnittet. Se samtykke for den enkelte tjenesten for informasjon om den aktuelle behandlingen. Kommunen henter ikke inn mer personopplysninger/informasjon enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Kommunen behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å 1) utføre lovpålagte tjenester, 2) kunne oppfylle sine avtaler med deg eller 3) dersom du samtykker til denne behandlingen. Du vil få informasjon om

Innhenting av personopplysninger fra andre

Kommunen vil for enkelte tjenester hente inn opplysninger fra andre, dette kan f.eks. være opplysninger om person eller familierelasjoner, fra Folkeregisteret (Skattedirektoratet), opplysninger om eierforhold for eiendom fra Matrikkelen (Kartverket), kontaktinformasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi) eller andre relevante offentlige eller private kilder. Du vil i betingelsene for hver enkelt tjeneste kunne lese om hvilke opplysninger som hentes fra andre enn deg og hva de benyttes til.

Rett til å trekke tilbake et gitt samtykke

Du har rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt kommunen i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder for fremtidige behandlinger for det aktuelle samtykket. Tilbaketrekningen har delvis tilbakevirkende kraft. Behandlinger som allerede er gjennomført eller er pågående må håndteres særskilt avhengig av saken og status for denne. Det vil i enkelte tilfeller være nødvendig at noen opplysninger beholdes for å ivareta andre lovverk, f.eks. relatert til dokumentasjon av leverte tjenester.


Publisert: 25.01.2017 13:17:24
Sist endret: 12.06.2017 16:01