Innhold

 

Formannskapet vedtok den 10.11.20, sak 165/20, å legge forslag til kommunal planstrategi for Ullensaker for perioden 2020 - 2024 ut til offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven § 10-1, 2.ledd.

Det fremkommer videre av vedtaket at det skal utarbeides kommunedelplaner for Sand og Mogreina, dette er innarbeidet i høringsforslaget.

Planstrategien viser kommunens prioritering av planoppgaver i kommunestyreperioden. Kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument for folkehelse som er lagt til grunn for prioriteringene, dette følger som vedlegg til forslaget til planstrategi.

Dokumentene kan leses ved å klikke på lenkene under:

Høringsuttalelser kan sendes Ullensaker kommune på følgende måter:

Frist for å komme med uttalelser er 25. januar 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til plan og næring, ved konst. avdelingsleder Anne Catherine Ekroll mobilnr. 416 37 591. For spørsmål knyttet til oversiktsdokumentet, kan du ta kontakt med folkehelsekoordinator Grethe Frank Strand, 415 00 170.  


Publisert: 13.10.2016 13:49:08
Sist endret: 15.12.2020 15:21