Innhold

Stortings- og sametingsvalget 2021

Kommunestyret i Ullensaker kommune vedtok i møtet 20. oktober 2020 at stortings- og sametingsvalget 2021 skal holdes over 2 dager, søndag 12. september og mandag 13. september 2021. (PS 101/20).

Valginformasjon finnes på www.valg.no

Valgresultater fra tidligere valg ligger tilgjengelig på www.valgresultater.no

Manntall

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn:

Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Ullensaker rådhus ca. 14.07.21. I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

 1. være norsk statsborger,
 2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
 3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet. Ved sametingsvalget i 2017 gjaldt dette i underkant av 17 000 personer.

For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august:
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli. 

Ta kontakt på valg@ullensaker.kommune.no (telefon: 66 10 80 00) for å avtale tid for å avgi tidligstemme, tidligstemmegivning foregår i Servicetorget i rådhuset på Jessheim.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legges alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider ut på valglokaler.no.

Forhåndsstemming

Tid og sted annonseres senere.

Ambulerende stemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved et av kommunens stemmelokaler, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være Ullensaker valgstyre i hende senest torsdag 09.09.21.

e-post: valg@ullensaker.kommune.no Telefon: 66 10 80 00

Valglokaler på valgdagene

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2021 i Ullensaker benyttes følgende valglokaler:

Vesong/Bakke skole

Åreppen krets

Algarheim skole

Algarheim krets

Nordkisa skole

Nordkisa krets

Mogreina skole

Mogreina krets

Gystadmarka barneskole

Skogmo krets

Hovin skole

Hovin krets

Ullensaker rådhus

Jessheim krets

Alfhallen

Borgen krets

Åpningstider

Ullensaker kommunes åpningstid i valglokalene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2021 er:

Søndag 12.09.21 kl. 15.00 – 21.00
Mandag 13.09.21 kl. 09.00 – 21.00

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant på stortinget eller sametinget må man være oppført på en liste som stiller til valg. Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Oversikt over mottatte listeforslag i Viken fylkeskommune

Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon!

På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli 2021. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort er ikke legitimasjon.

Gode eksempler på legitimasjon er

 • pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
  Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor veldig nyttig for deg som velger og for valgfunksjonærene.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valg og pandemi

I Norge er det mulig å stemme fra 1. juli til valgdagen, som er mandag 13. september. Den lange stemmeperioden gjør at velgere kan planlegge å stemme når det er lite pågang, og dermed unngå kø.

Vi har også etablerte rutiner for å ta imot stemmer på sykehus, institusjoner og hjemme hos velgere. Det blir viktige ordninger hvis vi må gjennomføre valget i en smittesituasjon der flere er i isolasjon eller karantene.

Selve stemmegivningen gjøres i enerom uten kontakt med mange mennesker. Man er alene i avlukket og leverer stemmen til valgmedarbeideren i løpet av få minutter. Ved å følge de generelle smittevernrådene om avstand og håndvask vil det derfor være trygt å stemme for de aller fleste. Departementet har kommet med midlertidige regler for å ivareta at velgere i karantene eller isolasjon skal få stemt.

Valgmedarbeiderne vil få god opplæring i smittevern og mottak av hjemmestemmer.

Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Ullensaker kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 12. og 13. september.

Valgmedarbeiderne skal bemanne valglokaler under forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

 • Forhåndsstemmingen foregår i perioden 10. august til 10. september.
 • Valgdagene er 12. og 13. september.

Hvem kan bli valgmedarbeider?

Arbeidsoppgaver

 • Veilede velgere
 • Holde orden på køer og i stemmeavlukker
 • Stemple stemmesedler og krysse av i elektronisk manntall
 • Bidra med opptelling av stemmesedler i stemmelokalet
 • Bidra med rigging og rydding av lokalet
 • Praktiske oppgaver knyttet til valget

Krav til valgmedarbeidere

 • Du kan ikke stå på politisk valgliste for stortings- eller sametingsvalget. 
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021. 
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA)
 • Du må ha fungerende elektronisk ID både for å søke midlertidig engasjement som valgmedarbeider og for å logge inn i EVA under den obligatoriske opplæringen og under forhåndsvalget eller på valgdagen.

Arbeidstid

 • obligatorisk kurs
 • Valgting søndag 12. september kl.
 • valgting mandag 13. september kl.

Godtgjøring

Godtgjørelse for valgmedarbeidere i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 utbetales etter flg. satser:

 • Kommunalt ansatte som jobber som valgmedarbeidere (stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer) i valglokalene vil få utbetalt
  • Søndag 08.09.2019: 100% overtid i den årslønnen vedkommende er plassert i.
  • Mandag 09.09.2019: ordinær lønn + overtid for antall timer som overstiger normal arbeidsdag (7,5 timer).
 • Ikke kommunalt ansatte:
  • Stemmestyrenes medlemmer og valgfunksjonærer får utbetalt godtgjørelse tilsvarende kr.2.500,- pr. dag.
 • Stemmestyrenes leder og nestleder får i tillegg utbetalt kr.1.500,- for obligatoriske møter samt for henting av valgmateriell fredag 10.09.21.
 • Valgfunksjonærer får utbetalt kr. 500,- for obligatorisk opplæring (2-3 timer), samt kr. 500,- for å bistå med rigging og rydding av valglokalet
 • Valgmedarbeidere som bemanner forhåndsstemme lokalene lønnes med 220,- pr. time

Smittevern vil bli høyt prioritert både for valgmedarbeidere og velgere. Vi følger den gjeldende smittevernveilederen.

Søk nå

Send søknad om å bli valgmedarbeider på forhåndsstemming og/eller på valgdagen.

Søknadskjema


Publisert: 21.01.2019 11:07:13
Sist endret: 11.06.2021 11:58