Innhold

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg


1. Vedkommende må være norsk statsborger, eller ha stått folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og er folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
2. Vedkommende må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
3. Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
4. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.


Valgloven

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Opprette elektroniske listeforslag

Listeforslag på papir

§ 3-3.Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.
(2) Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.
(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:
a. statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
b. den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er

  • kommunedirektør eller dennes stedfortreder
  • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
  • sekretær for kommunestyret eller fylkestinget
  • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
  • den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

(4) I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.
(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.


§ 3-4.Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.
Valgloven

(4) I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.

(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Valgloven

Mottatte listeforslag

Manntall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.
I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig, begrunnet og sendes til valg@ullensaker.kommune.no

Manntallet for valget 2023 legges ut til offentlig ettersyn ca. 15. juli 2023

For mer informasjon


www.valg.no


Valgresultater fra tidligere valg: www.valgresultater.no

 


Publisert: 28.10.2022 12:06:02
Sist endret: 20.03.2023 15:03