Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avløp 

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Avfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Forbudet gjelder også dersom du har private avløpsrenseanlegg og er da hjemlet i §5 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

Hva skjer med avløpsvannet

Avløpsvannet fraktes i rør via pumpestasjoner frem til avløpsrenseanlegg.

Det er to avløpsrenseanlegg i kommunen, på Gardermoen og på Kløfta.

Gardermoen renseanlegg

Renseanlegget ble bygget i forbindelse med utbygging av hovedflyplassen og tar imot avløpsvann fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Oslo Lufthavn. Renseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing.

Rensetrinn på Gardermoen renseanlegg:

 1. Rister fjerner papir, q-tips, filler og andre større partikler.
 2. Sand og fettfang fjerner sand, kaffegrut og andre typer partikler i et basseng. Fettet skilles ut og behandles sammen med slammet.
 3. Forsedimentering betyr at tyngre slampartikler synker til bunn og pumpes til slambygg.
 4. Nitrogen fjernes fra avløpsvannet gjennom en biologisk prosess ved hjelp av levende mikroorganismer og bakterier i 7 forskjellige reaktorer (Kaldnesmetoden). 
 5. Kjemisk felling og flotasjon betyr at kjemikalier tilsettes slik at fosfor felles ut og det utfelte materialet bindes videre sammen til større partikler. Finfordelt luft blandes inn i vannet slik at partiklene fester seg til boblene som flyter opp til overflaten. Dette kalles flotasjon.
 6. Desinfisering med UV – bestråling slik at bakterieinnholdet i det rensede vannet er på nivå med badevannskvalitet i henhold til norske krav.

Renset avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg slippes ut i Leira.  

Kløfta renseanlegg

Renseanlegget ble bygget i 1974 og rehabilitert i 1990. Anlegget har mekanisk og kjemisk rensing.

Renseanlegget har følgende rensetrinn:

 1. Rister fjerner papir, q-tips, filler og andre større partikler.
 2. Sand og fettfang fjerner sand, kaffegrut og andre typer partikler i et basseng.
 3. Forsedimentering fjerner mindre og lettere partikler.
 4. Kjemisk felling og flotasjon betyr at kjemikalier tilsettes slik at fosfat felles ut og det utfelte materialet bindes videre sammen til større partikler. Finfordelt luft blandes inn i vannet slik at partiklene fester seg til boblene som flyter opp til overflaten (kalles flotasjon).
 5. Slammet fra Kløfta kjøres i avvannet form til Gardermoen rensanlegg. 

Renset avløpsvann fra Kløfta renseanlegg slippes ut i Leira.   

Overvåking av utslipp fra renseanleggene

Renseeffekten i avløpsrenseanleggene overvåkes daglig i eget laboratorium på Gardermoen renseanlegg. I tillegg leveres vann- og slamprøver til et akkreditert laboratorium. Analyseomfanget er i henhold til utslippstillatelsen og gjeldende lovverk.

Nærings- og industribedrifter har som regel avløp med annen sammensetning enn vanlig husholdningsavløp, i noen tilfeller kan dette også gjelde avløp fra private. Bestemmelsene som er beskrevet vil derfor gjelde alt avløpsvann som har en annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med avløp fra nærings- og industribedrifter?

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter kan inneholde stoffer som renseanlegg ikke er laget for å fjerne, for eksempel kjemikalier, tungmetaller, olje m.m. Hvis disse stoffene føres til kommunens avløpsnett, vil de havne i slam fra renseprosessen som videre føres til landbruket eller blir sluppet ut med vann til Leira etter å ha passert gjennom renseanleggene. For avløp som ikke føres til kommunalt renseanlegg stilles det krav gjennom utslippstillatelse, herunder påslippstillatelse for den enkelte virksomheten.

Hvilke krav har kommunen til sitt avløpsanlegg?

Ullensaker kommune må følge utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og forurensingsforskriften, som stiller krav til kvaliteten på vannet som slippes ut fra renseanleggene og avløpsslammet.

For å kunne overholde disse kravene, må kommunen stille krav til avløpsvannet fra nærings- og industrivirksomheter som føres til det kommunale avløpsnettet. For påslipp av avløpsvann fra næring og industri gjelder forurensningsforskriften kap. 15 og 15 A. Med hjemmel i Forurensningsforskriften kap. 15 og 15A har kommunen utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt nett i Ullensaker kommune. Forskriften trådde i kraft 01.01.08.

Hvilke krav stiller kommunen til avløp som har annen sammensetning enn husholdningsavløp?

Krav etter forurensingsforskriften kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann:

Virksomhet med oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett skal følge lokal forskrift.
Virksomhet med oljeholdig avløpsvann til bekk/elv/terreng skal følge "retningslinjer for oljeholdig avløp som ikke føres til kommunalt nett", ligger til høyre under dokumenter.
Krav etter forurensingsforskriften kap. 15 A. Påslipp:

Virksomhet med fettholdig avløpsvann til kommunalt nett skal følge lokal forskrift.
Virksomheter som har påslipp av avløpsvann som har annen sammensetning enn husholdningsavløp skal følge Forurensingsforskriften kap. 15 A.
Søkeplikt for virksomheter med påslipp

Alle virksomheter som omfattes av kap. 15, 15 A eller lokal forskrift er søknadspliktige før det etableres påslipp til kommunalt nett. Kravet gjelder også bedrifter som ikke fører avløp til kommunalt nett.

Kommunen vil på bakgrunn av søknaden kunne stille krav til påslippsavtale fra virksomheter som har et mer sammensatt avløp, selv om virksomhetens forurensningsmyndighet er KLIF eller Fylkesmannen. Disse strengere/andre krav kan være nødvendig for å beskytte avløpsanleggene, helse til personell ved lednings- og renseanleggene, slamkvaliteten og for å overholde kommunens egen utslippstillatelse.

Mindre bedrifter som gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon vil bli favnet av lokal forskrift der de kommunale kravene er nedfelt i forskriften. For disse gis det en påslipptillatelsen i vedtaksform.

Avløpsvannet fra nærings- og industrivirksomheter skal passere installasjon tilpasset avløpsvannets beskaffenhet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kommunen kan også pålegge virksomheter å installere nødvendig renseinstallasjon. Kravet gjelder også bedrifter som ikke fører avløp til kommunalt nett.

Avløpsslam

Avløpsslam fra Gardermoen renseanlegg

Gardermoen renseanlegg (GRA) er et mekanisk/biologisk/kjemisk renseanlegg med slambehandlingsanlegg. Slammet fra renseanlegget går gjennom en lang prosess og blir ført tilbake til landbruk og grøntområder som jordforbedringsmiddel.

I prosessen med å rense avløpsvann skilles slammet ut i forskjellige typer behandlinger.

Slammet pumpes til et eget behandlingstrinn hvor det først blir kjørt igjennom fortykkermaskiner for å øke tørrstoffinneholdet (TS) i slammet (fra ca.2 % TS til ca 6 % TS). Deretter pumpes det inn til en råtnetank via en slamsil som fjerner ”filler” i slammet. I råtnetanken blir slammet varmet opp til 55 °C, dette kalles en termofil utråtning.

Etter en minimums oppholdstid på to timer blir slammet pumpet over til neste råtnetank hvor slammet blir kjølt ned igjen til 37 °C, denne prosessen kalles mesofil utråtning. I den mesofiletanken er det en oppholdstid på ca 25 dager. Etter behandlingen er slammet hygenisert og stabilisert etter myndighetens krav.

Slammet blir deretter avvannet gjennom en sentrifuge, for å få et tørrstoffinnhold på ca. 25 %. Etter avvanning har vi fått et produkt som vi nå kaller en biomasse. Fra avvanning lagres biomassen på en egen oppsamlingsplass. Biomassen kjøres ut til landbruket to ganger i året (vår og høst).

Gardermoen renseanlegg leverer med en deklarasjon på at biomassen er godkjent i henhold til myndighetens krav, herunder mattilsynet, samt i henhold til krav fastsatt i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Renseanlegget har også et fettmottak hvor det kan tas i mot fett fra næringsmiddelindustrien. Fettet blir også blandet sammen med slammet før det går inn til råtnetanker for behandling.

Avløpsslam fra Kløfta renseanlegg

Ferdig avvannet slam fra Kløfta renseanlegg blir fraktet med bil til Gardermoen renseanlegg hvor slammet fra begge anleggene blandes, hygieniseres og stabiliseres sammen.

Avløp fra næring- og industrivirksomhet

Ved eiendommer der det skal være næringsvirksomhet, skal det søkes kommunen om nødvendige tillatelse til utslipp av og/eller påslipp av avløp fra virksomheten etter hhv forurensningsforskriftens kapittel 15 og/eller 15A. For å avklare om virksomheten trenger tillatelser, skal det skriftlig gjøres rede for kommunen hva slags virksomhet som skal drives.
Virksomhet med oljeholdig avløpsvann som omfattes av Forurensingsforskriftens kapittel 15, skal søke kommunen om utslippstillatelse. Der oljeholdig avløpsvann er tenkt ført til kommunens avløpsnett, skal det også søkes om påslippstillatelse. Søknad skal være i henhold til kommunes forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann.
Virksomhet med avløpsvann som er tenkt ført til kommunens avløpsnett, skal søke om tillatelse til påslipp etter Forurensingsforskriftens kapittel 15A. Dette gjelder også virksomheter som har utslippstillatelse fra annen myndighet. For fettholdig avløpsvann gjelder kommunens Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann.

Næringsvirksomhet skal måle alt vannforbruk over vannmåler. Det skal legges til rette for at nødvendig målinger av vannforbruk og belastning av utslipp av avløpsvann fra en virksomhet kan gjøres. Kommunens forskrifter skal følges og skjema om å installere vannmåler skal benyttes. Målt vann er grunnlag for vann og avløpsgebyrer.

Den ansvarlige for virksomheten skal følge opp tillatelsen til utslipp og eller påslipp, og rapportere årlig dette til kommunen innen 1. februar påfølgende år.

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Registrering av fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sende byggesaksavdelingen.


Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Fettvett

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann og som er listet under, skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften, se kap. 15.

Slike virksomheter er:
 • bensinstasjoner,
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder,
 • bussterminaler,
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
Søknad om påslippstillatelse

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet.

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007).

Søknad om påslippstillatelse

Søknad om påslippstillatelse

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

  

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Tømming av slamavskiller

Eiendommer med privat avløpsanlegg omfattes av kommunens ordning for pålagt tømming av septik. Tømmeplan kunngjøres årlig i lokalpressen, samt på kommunens internettsider. Eiere av mindre avløpsanlegg må sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming ved den tid tømming er varslet.

Behov for ekstra tømming?

Ved behov for ekstra tømming, ta kontakt med sentralbordet.

Tømming av fritidsbåter og bobiler 

Det er lagt til rette for tømming av avløp fra bobiler og liknende ved Gardermoen renseanlegg i anleggets åpningstider

Før tømming:
Ta kontakt med betjeningen i administrasjonsbygget for å få instruksjoner for tømmingen.


Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08.00 til 15.00
Offentlige helligdager; stengt

Veibeskrivelse:
Gardermoen renseanlegg ligger i Gardermoen Næringspark (avkjørsel fra E6 Jessheim N, følg skilting). Kontakt renseanlegget på mobil 952 21 962.

Pris for leveranse av avløp/septik (se behandlingsgebyr) ved Gardermoen renseanlegg finner du under vann- og avløpsgebyrer.

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Prisliste 1.1.2017 vann- og  avløpstjenester

Vann og avløpUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr 11,32 kr 14,15
Årsgebyr avløp pr. m3 kr 18,48 kr  23,10
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr145,60 kr 182,00
Tilknytningsgebyr vann redusert sats pr. m2 kr 75,20 kr 94,00 
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr 172,00 kr 215,00
Tilknytningsgebyr avløp redusert sats pr. m2 kr 120,00 kr 150,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 1 1/2 kr 240,00 kr 300,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 100 med mer kr 1560,00 kr 1 950,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2 315,20 kr 2 894,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 80 - 100 med mer Combi kr 2 974,40 kr 3 718,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 150 med mer Combi kr 4 345,60 kr 5 432,00
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr 660,80 kr 826,00
Kontrollgebyr alle Va-tjenester kr 1 030,40  
SeptikUten mvaInkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 874,40 kr 2 343,00
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 436,80 kr 3 046,00
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 036,80 kr 3 796,00
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 620,00 kr 4 525,00
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 213,60 kr 5 267,00
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr 689,60 kr 862,00
Behandlingsgebyr for septik levert
Gardermoen reseanlegg pr. m3
kr 348,80 kr 436,00
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved
Gardermon RA pr. m3
kr 488,00 kr 610,00

Motak av avløp med høyt innhold av organisk materiale.
Gjelder avløp over 600 mg/l, der tillegsgebyret beregnes
for andel COD utover genseverdien. Pr. kg COD

kr 27,56 kr 34,45
 Mindre avløpsanleggUten mva 
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe kr 5 220,00  
Søknad om utslippstillatelse, 16-49 pe kr 6 525,00  
Søknad om utslippstillatelse, 50-2000 pe kr 13 051,00  

For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som
ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et
tillegg på 50 % av fullt gebyr.
Ved avslag på søknad reduseres gebyret med 50 %.
Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fult gebyr.

   
Tillegg for fornminneregistrering kr 1 000,00  
 Påslipp næring industriUten mva 
Søknad om utslipp, herunder påslipp kr 5 220,00  

For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som
ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et
tillegg på 50 % av fullt gebyr.
Ved avslag på søknad reduseres gebyret med 50 %.
Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fult gebyr.

   

Gravemelding

   
Behandling av gravetillatelse kr 2 500,00  
Arbeidsvarslingsgebyr kr 500,00  
Forringelesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2
(min. 10 m2)
kr 100,00  
Forringelesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2
(min. 10 m2)
kr 50,00  
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 500,00  

Lover og regelverk


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 15.11.2016 15:14