Innhold

Er du påkoblet det kommunale avløpsnettet?

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Avfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Forbudet gjelder også dersom du har private avløpsrenseanlegg og er da hjemlet i §5 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

Hva skjer med avløpsvannet

Avløpsvannet fraktes i rør via pumpestasjoner frem til avløpsrenseanlegg. Det er to avløpsrenseanlegg i kommunen, på Gardermoen og på Kløfta.

Gardermoen renseanlegg

Renseanlegget ble bygget i forbindelse med utbygging av hovedflyplassen og tar imot avløpsvann fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Oslo Lufthavn. Renseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing.

Rensetrinn på Gardermoen renseanlegg:
1. Rister fjerner papir, q-tips, filler og andre større partikler.
2. Sand og fettfang fjerner sand, kaffegrut og andre typer partikler i et basseng. Fettet skilles ut og behandles sammen med slammet.
3. Forsedimentering betyr at tyngre slampartikler synker til bunn og pumpes til slambygg.
4. Nitrogen fjernes fra avløpsvannet gjennom en biologisk prosess ved hjelp av levende mikroorganismer og bakterier i 7 forskjellige reaktorer (Kaldnesmetoden).
5. Kjemisk felling og flotasjon betyr at kjemikalier tilsettes slik at fosfor felles ut og det utfelte materialet bindes videre sammen til større partikler. Finfordelt luft blandes inn i vannet slik at partiklene fester seg til boblene som flyter opp til overflaten. Dette kalles flotasjon.
6. Desinfisering med UV – bestråling slik at bakterieinnholdet i det rensede vannet er på nivå med badevannskvalitet i henhold til norske krav.
Renset avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg slippes ut i Leira.

Kløfta renseanlegg

Renseanlegget ble bygget i 1974 og rehabilitert i 1990. Anlegget har mekanisk og kjemisk rensing.
Renseanlegget har følgende rensetrinn:
1. Rister fjerner papir, q-tips, filler og andre større partikler.
2. Sand og fettfang fjerner sand, kaffegrut og andre typer partikler i et basseng.
3. Forsedimentering fjerner mindre og lettere partikler.
4. Kjemisk felling og flotasjon betyr at kjemikalier tilsettes slik at fosfat felles ut og det utfelte materialet bindes videre sammen til større partikler. Finfordelt luft blandes inn i vannet slik at partiklene fester seg til boblene som flyter opp til overflaten (kalles flotasjon).
5. Slammet fra Kløfta kjøres i avvannet form til Gardermoen rensanlegg.
Renset avløpsvann fra Kløfta renseanlegg slippes ut i Leira.

Overvåking av utslipp fra renseanleggene

Renseeffekten i avløpsrenseanleggene overvåkes daglig i eget laboratorium på Gardermoen renseanlegg. I tillegg leveres vann- og slamprøver til et akkreditert laboratorium. Analyseomfanget er i henhold til utslippstillatelsen og gjeldende lovverk.
Ullensaker kommune må følge utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og forurensingsforskriften, som stiller krav til kvaliteten på vannet som slippes ut fra renseanleggene og avløpsslammet.

Avløpsslam

Avløpsslam fra Gardermoen renseanlegg

Gardermoen renseanlegg (GRA) er et mekanisk/biologisk/kjemisk renseanlegg med slambehandlingsanlegg. Slammet fra renseanlegget går gjennom en lang prosess og blir ført tilbake til landbruk og grøntområder som jordforbedringsmiddel.
I prosessen med å rense avløpsvann skilles slammet ut i forskjellige typer behandlinger.
Slammet pumpes til et eget behandlingstrinn hvor det først blir kjørt igjennom fortykkermaskiner for å øke tørrstoffinneholdet (TS) i slammet (fra ca.2 % TS til ca 6 % TS). Deretter pumpes det inn til en råtnetank via en slamsil som fjerner "filler" i slammet. I råtnetanken blir slammet varmet opp til 55 °C, dette kalles en termofil utråtning.
Etter en minimums oppholdstid på to timer blir slammet pumpet over til neste råtnetank hvor slammet blir kjølt ned igjen til 37 °C, denne prosessen kalles mesofil utråtning. I den mesofiletanken er det en oppholdstid på ca. 25 dager. Etter behandlingen er slammet hygenisert og stabilisert etter myndighetens krav.
Slammet blir deretter avvannet gjennom en sentrifuge, for å få et tørrstoffinnhold på ca. 25 %. Etter avvanning har vi fått et produkt som vi nå kaller en biomasse. Fra avvanning lagres biomassen på en egen oppsamlingsplass. Biomassen kjøres ut til landbruket to ganger i året (vår og høst).
Gardermoen renseanlegg leverer med en deklarasjon på at biomassen er godkjent i henhold til myndighetens krav, herunder mattilsynet, samt i henhold til krav fastsatt i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Renseanlegget har også et fettmottak hvor det kan tas i mot fett fra næringsmiddelindustrien. Fettet blir også blandet sammen med slammet før det går inn til råtnetanker for behandling.

Avløpsslam fra Kløfta renseanlegg

Ferdig avvannet slam fra Kløfta renseanlegg blir fraktet med bil til Gardermoen renseanlegg hvor slammet fra begge anleggene blandes, hygieniseres og stabiliseres sammen.

Avløp fra næring- og industrivirksomhet

Nærings- og industribedrifter har som regel avløp med annen sammensetning enn vanlig husholdningsavløp. Bestemmelsene som er beskrevet vil derfor gjelde alt avløpsvann som har en annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med avløp fra nærings- og industribedrifter?

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter kan inneholde stoffer som renseanlegg ikke er laget for å fjerne, disse stoffene må begrenses. Når disse stoffene føres til kommunens avløpsnett vil de havne i slam fra renseprosessen som videre føres til landbruket, eller blir sluppet ut med vann til Leira etter å ha passert gjennom renseanleggene.
For å kunne overholde kravene i kommunens utslippstillatelse, må kommunen stille krav til avløpsvannet fra nærings- og industrivirksomheter som føres til det kommunale avløpsnettet. Overordnet regelverk på området er Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A. Kommunen har i tillegg utarbeidet Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp

Virksomheter skal søke kommunen om nødvendig tillatelse til utslipp og/eller påslipp. For å avklare om virksomheten trenger tillatelse, skal det skriftlig gjøres rede for kommunen hva slags virksomhet som skal drives. Kommunens søknadskjema skal benyttes. Det skal søkes i god tid før etablering av utslipp og/eller påslipp. Alle tillatelser gis i vedtaksform.

 

Utslippstillatelse

Kommunen har ansvar for å gi tillatelse til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentral for kjøretøy og anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Kommunen har strengere krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomhet til resipient.

 

Påslippstillatelse

Alle virksomheter med avløpsvann som er tenkt ført til kommunens avløpsnett, skal søke kommunen om tillatelse til påslipp. Dette gjelder også virksomheter som har utslippstillatelse fra annen myndighet. Kommunen kan ha strengere krav enn denne utslippstillatelsen.

 

Virksomhet med sammensatt avløpsvann

Dette kan også være virksomheter som har utslippstillatelse fra overordna forurensningsmyndighet, men som skal føre avløpet til kommunens avløpsnett. Det skal søkes kommunen om påslippstillatelse. Kommunen vil på bakgrunn av søknaden stille krav til virksomheten. Kravene er stilt for å beskytte avløpsanleggene, helse til personell ved lednings- og renseanleggene, slamkvaliteten og for å overholde kommunens egen utslippstillatelse.
Virksomheter med en annen sammensetning på avløpsvannet, omfattes av forurensningsforskriften kapittel 15 og kommunens krav til påslippet av § 15A-4.


Fettholdig avløpsvann

Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal søke kommunen om påslippstillatelse. Dette kan for eksempel være gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon, kantiner. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Oljeholdig avløpsvann

Virksomhet med oljeholdig avløpsvann skal søke kommunen om utslippstillatelse. Der oljeholdig avløpsvann er tenkt ført til kommunens avløpsnett skal det også søkes om påslippstillatelse. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Søknadskjema

For søknad om tillatelse til utslipp/påslipp skal kommunens søknadskjema benyttes. Kommunen trenger følgende informasjon som skal legges som vedlegg til søknadskjemaet:

 • Dokumentasjon på hvordan utslipp/påslipp skal etableres og drives
 • Kart med beskrivelse og plassering av påslippspunkt
 • Beskrivelse av utslippsted (koordinater til utslippsted) eller påslippsted (nr. på påslippskum) med kart og mengde avløpsvann.
 • Redegjørelse for interesser som kan antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
 • Oversikt over hvem som skal varsles ved uhell.

Den ansvarlige for søknaden skal sørge for at parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden.

Søknad om utslippstillatele         Søknad om påslippstillatelse

Renseinstallasjon

Henholdsvis olje- eller fettholdig avløpsvann skal passere en renseanretning tilpasset avløpsvannet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kravet gjelder også virksomheter som fører avløpsvann til resipient. Det kan også være aktuelt for andre virksomheter å installere renseinstallasjoner for å imøtekomme kommunens krav til påslipp.

Oljeutskiller

Oljeutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Oljeholdig avløpsvann skal passere oljeutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en oljeutskiller
En oljeutskiller er en renseinstallasjon som skiller olje fra avløpsvannet etter prinsippet om at olje er lettere enn vann. I utskilleren flyter olje/bensin opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at oljeutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil oljeholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på oljeutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av oljeutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Oljeutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Fettutskiller

Fettutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Fettholdig avløpsvann skal passere fettutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en fettutskiller
En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvem skal installere fettutskiller
Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hvorfor stilles det krav?
Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett i avløpet eller i fettutskilleren. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Vannmåler og tilleggsgebyr

Næringsvirksomhet skal måle alt vannforbruk over vannmåler. Det skal legges til rette for at nødvendig målinger av vannforbruk og belastning av utslipp av avløpsvann fra en virksomhet kan gjøres. Kommunens skjema om å installere vannmåler skal benyttes. Målt vann er grunnlag for vann og avløpsgebyrer.

Årsrapport

Den ansvarlige for virksomheten skal følge opp tillatelsen til utslipp/påslipp og rapportere årlig dette til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Kommunens skjema for årsrapport skal benyttes. Skjema skal fylles ut og følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:
• Analyserapport fra laboratorium
For virksomheter med fett- og oljeutskillere legges følgende dokumenter ved årsrapporten:
• Inspeksjonsrapport der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres
• Tømme- og kontrollrapport
• Dokumentasjon som viser at utskilte masser fra utskiller er levert på godkjent mottak


Skjema for årsrapport

Private avløpsanlegg

Eier du eiendom som har privat avløpsanlegg?

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

  

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Tømming av slamavskiller

Eiendommer med privat avløpsanlegg omfattes av kommunens ordning for pålagt tømming. Tømmeplan kunngjøres årlig i lokalpressen, samt på kommunens internettsider. Eiere av mindre avløpsanlegg må sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming ved den tid tømming er varslet. Dersom oppsatt tømmetidspunktet ikke passer, må kommunen varsles minst 7 virkedager i forkant. Ring oss på 66108000 eller send epost.

Dersom det er behov for mer enn en tømming i kalenderåret, vennligst ta kontakt med kommunen.

Plan for tømming av private avløpsanlegg i Ullensaker 2019

Rodekart

Tømming av avløp fra bobiler og lignende  

Det er lagt til rette for tømming av avløp fra bobiler og lignende ved Gardermoen renseanlegg i anleggets åpningstider. Ta kontakt med betjeningen i administrasjonsbygget for å få instruksjoner for tømmingen.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08.00 til 15.00
Offentlige helligdager; stengt

Veibeskrivelse:
Gardermoen renseanlegg ligger i Gardermoen Næringspark. Adressen er Rensevegen 84, 2060 Gardermoen (avkjørsel fra E6 Jessheim N, følg skilting). Kontakt renseanlegget på mobil 952 21 962.

For pris, se avsnitt om vann- og avløpsgebyrer.

Tilsyn

Nærings- og industrivirksomheter

Ullensaker kommune vil i løpet av 2019 starte opp med systematisk tilsyn for å fastslå om virksomheter overholder kravene som er angitt i gjeldende lovverk og i eventuell utslipps-/påslippstillatelse. Med dette omfattes de bedriftene og virksomhetene som har påslippstillatelse for olje- og/eller fettholdig avløpsvann og annet industrielt avløpsvann til kommunens ledningsnett eller utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann til resipient.


Vi trenger hjelp fra kommunens virksomheter til å redusere mengden olje, fett og andre uønskede forbindelser som når fram til renseanleggene og vannområdene våre. Dette bidrar til å forhindre overbelastning av de kjemiske og biologiske rensetrinnene ved renseanleggene, reduserer vedlikeholds- og driftskostnader, hever kvaliteten av kommunens mange friluftsområder og gir høyere kvalitet på avløpsslammet slik at dette kan gjenbrukes på en miljømessig og bærekraftig måte.

Informasjonsark om tilsyn

Private avløpsanlegg

Ullensaker kommune starter med tilsyn ved private avløpsanlegg våren 2019. Med dette omfattes de husstandene som har innlagt vann, enten kommunalt eller privat, og som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Tilsyn ved private avløpsanlegg er viktig for å forebygge, avdekke og redusere uønsket forurensning fra private avløpsanlegg, bidra til gode miljøforhold i vannforekomstene og sikre at brukerinteresser ivaretas. Arbeidet finansieres av et årlig gebyr.

Du kan lese mer om tilsyn i vårt informasjonsskriv om tilsyn med private avløpsnlegg.

Hva er tilsyn?

Tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Med myndighet til å gi tillatelse til utslipp følger også ansvar for å føre tilsyn med tillatelsene og at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Tilsyn innebærer også sanksjon ved brudd på forutsetningene og kan utløse pålegg om tiltak eller krav om ny utslippssøknad.


Gjennomføring av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:

• Gjennomgang av dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
• Kontroll og oppfølgning av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
• Vurdering av tømmefrekvens og tilgjengelighet
• Gjennomføring av tilsyn
• Prøvetaking av utløpsvann
• Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
• Tilsynsrapport
• Oppfølgning av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak.

Vil du være med på tilsynet?

Kommunen stiller ikke krav om at anleggseier er tilstede under tilsynet, men anser det som en stor fordel. De anleggene det planlegges tilsyn ved for det inneværende året vil få et infoskriv om dette med kontaktinformasjon for å nærmere kunne avtale tidspunkt.

Tilsynsrapport

Alle anleggseiere eller virksomheter som har fått tilsyn ved sitt anlegg vil få en tilsynsrapport med opplysninger om resultater fra tilsynet. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg sammen med tilsynsrapporten med en frist til uttalelse før vedtak om pålegg sendes.

Både serviceavtale og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Serviceavtalen sørger for at servicepersonell jevnlig fører service ved anlegget. Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen overholdes

Kostnad og finansiering

Private anlegg

Private avløpsrenseanlegg er den enkelte huseiers ansvar. Dette betyr at alle kostnader knyttet til etablering og oppgradering bæres av huseier. Derfor vil kostnader i forbindelse med tilsyn også falle på anleggseier.
Det er i alles interesse at kostnader forbundet med prøvetaking reduseres til et minimum og at tilsynet utføres basert på en kost/nyttevurdering. Dette er gjort både når det gjelder tilsynsgebyr, tilsynspersonell og prøvetaking.


Nærings- og industrivirksomheter

Det er et bærende prinsipp at forurenser betaler. Dette gjelder også for rensing av avløp. Kostnader forbundet med utslipps-/påslippskontroll som inngår i forurensningsmyndighetens tilsynsansvar er derfor også naturlig at vil falle på den ansvarlige for utslipps-/påslippstillatelsen.


Tilsynsgebyr

Private anlegg

Eiendommer med private avløpsløsninger må betale årsgebyr for tilsynet. Gebyret betales årlig uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år, og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra private avløpsanlegg. Tilsynsfrekvensen på det enkelte anlegg vil være slik at anlegget kontrolleres hvert 5.år. Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkost-prinsippet, og vil justeres ned dersom det viser seg å være høyere enn de faktiske kostnadene kommunen har med arbeidet.

Nærings- og industrivirksomheter

Virksomheten må betale et gebyr for tilsynet. Tilsynsgebyret består av et grunngebyr for tilsyn med nærings- og industriavløp (tilsyn med 1 utskilleranlegg inngår i grunngebyret), med et tilleggsgebyr for hvert ekstra utskilleranlegg som det føres tilsyn ved, utover det som er inkludert i grunngebyret.
For eksempel på beregning av tilsyn med virksomheter som har flere utskilleranlegg henvises det til infoarket "Informasjon om tilsyn".

Prøvetaking hos private anlegg

Det legges opp til feltprøvetaking hvor det ikke er nødvendig å sende prøver til analyse hos laboratorier, dette reduserer kostnadene for anleggseier betraktelig. Dersom feltprøver fra et avløpsanlegg gir svært dårlige eller usikre resultater, kan kommunen velge å ta ytterligere prøver som sendes til laboratoriet for analyse.

Prisliste

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Prisliste 1.1.2019

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,06 kr     17,58
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,13 kr     23,91
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   171,81 kr    214,76
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   202,96 kr    253,70
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.656,05 kr 4.570,06
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   252,64

kr    315,80 

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.613,90

kr 2.017,38 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.975,40 kr 3.719,25
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.744,20 kr 2.180,25
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 157,00 kr 196,25
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 352,00 kr 440,00
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 882,00 kr 1.102,50
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   695,61 kr    869,51
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   477,43 kr    596,79
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,97 kr     33,71
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.539,00  

Prisliste 1.1.2019

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 978 kr 2 473
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 572 kr 3 215
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 205 kr 4 006
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 820 kr 4 775
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 447 kr 5 559
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr    728 kr   910
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    337 kr   421
Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 1 978 kr 2 472

Lover og regelverk


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 12.06.2017 14:28