Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Snakk med en byggesaksbehandler

Byggesaksvakten på onsdager avvikles for en periode. Dersom du har du spørsmål om bygg og byggesak, eller ønsker å bestille en veiledningstime, send en mail til byggesak@ullensaker.kommune.no, og vi svarer så fort vi har anledning. 

Husk å oppgi følgende:

 • Gårds- og bruksnummer for eiendommen, eventuelt adresse
 • Informasjon om hva du vil bygge
 • Kontaktinfo 

 Dersom du ikke har epost kan du ringe sentralbordet på telefon 66 10 80 00.

Enklere byggeregler

Etter 1. juli 2015 kan du bygge mye uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det som skal bygges ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Se mer informasjon i menyen til venstre.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din. 

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søke

Hvor stort kan du bygge?

Her følger en oversikt over prosessen for å bygge boliger i Ullensaker kommune

 1. Eiendommen må være avsatt til boligformål i kommune-/delplanen og regulert til bolig i en reguleringsplan.
 2. Dersom eiendommen ikke er regulert, eller reguleringsplanen stiller krav om bebyggelsesplan eller detaljreguleringsplan, må det utarbeides en detaljreguleringsplan først.
 3. Ved 4 boenheter eller mindre unntas kravet til detaljreguleringsplan.
 4. Reguleringsbestemmelsene for boliger skal i utgangspunktet følge føringene fra kommuneplan/kommunedelplan om blant annet utstrekning av planområde, utnyttelsesgrad, høyder, krav til uteareal og parkeringsdekning.
 5. Eiendommen/området må inngå i boligbyggeprogrammet, og med kvoter innen 3 år, før man kan starte reguleringsplanprosessen.
 6. Dersom eiendommen ikke omfattes av boligbyggeprogrammet, må det søkes om å bli inkludert ved neste revisjon, eventuelt å få tildelt tidligere kvote gjennom en prinsippsak.
 7. Fagkyndig konsulent kan sende inn anmodning om oppstartsmøte, med det materiale som er påkrevd ihht Veileder for private planforslag.
 8. Dersom det kommer fram på oppstartsmøtet at prosjektet ikke er i tråd med overordnete planer eller det ikke er tilstrekkelig teknisk eller sosial infrastruktur i området, kan det ikke varsles planoppstart.
 9. Dersom utbygger er uenig med konklusjonen fra oppstartsmøte, kan de be om at saken blir lagt fram for politisk behandling.
 10. Med 5 boenheter eller mer, stilles det krav om utbyggingsavtale, jfr prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Ullensaker kommune.
 11. Parallelt med sluttbehandling av detaljreguleringsplanen eller etter vedtak av planen, kan det søkes om rammetillatelse/byggetillatelse, dersom eiendommen er fradelt. 

 

Dersom eiendommen er omfattet av en reguleringsplan og/eller det skal bygges 4 boenheter eller mindre skal byggesaksavdelingen kontaktes. Dersom eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan og/eller det skal bygges mer enn fire boenheter skal reguleringsavdelingen kontaktes. 

Vann, avløp, renovasjon og vei i byggesaker

Mange byggesaker krever godkjenning fra andre myndigheter.

Dette gjelder særlig i forhold til vann, avløp, renovasjon og vei, som ivareatas av kommunens VARV-enhet. I slike saker må det i byggesaken foreligge dokumentasjon rundt dette. 

Dette kan f.eks være:

- Detaljert VA-plan for tiltaket.

- Renovasjonsplan

- Plan for avkjørsel og øvrige trafikkanlegg.

Linker til relevant regelverk:

Vann- og avløp

Avfall og renovasjon

Vei og veganlegg