Ny rullebane på Gardermoen

Avinor har signalisert at de har behov for en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn innen 2030. Stortinget har bestemt at dersom det skal bygges en tredje rullebane skal denne ligge øst for dagens rullebaner i Ullensaker. Dagens støysoner vil endre seg dersom utbygging av en tredje rullebane blir bestemt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Se opptak av informasjonsmøte som ble holdt mandag 4. desember.

Se filmen 

I møtet ble det gitt orienteringer fra Ullensaker kommune og fra Avinor. De berørte grendelagene kom med sine innspill om sine utfordringer og behov i den videre prosessen. 

Byggesaksavdelingen var tilgjengelig på rådhuset før, under og etter møtet hvor rådgiverne fra byggesak svarte på spørsmål knyttet til konkrete eiendommer. 

Til orientering vil det også bli arrangert åpent møte om temaet i januar/februar. Mer informasjon om dette kommer.

 

Om prosessen med tredje rullebane

Hva betyr en tredje rullebane for innbyggerne i Ullensaker?

Oslo Lufthavn har i dag to rullebaner med et støysonekart som er inndelt i to støysoner: gul og rød. En tredje rullebane vil bety at flere innbyggere i Ullensaker kan bli berørt av støy. Avinor har utarbeidet et foreløpig støykart som viser mulige konsekvenser. Først når Avinor har utarbeidet endelige støykart, vil kommunen med sikkerhet vite hvor grensene for nye støysoner vil gå og hvilke innbyggere som blir direkte berørt av Avinors utbygging av 3. rullebane.

Ullensaker kommune varsler om mulig innføring av midlertidig restriksjoner for utbygging i enkelte områder

Det er ikke klart hvordan Avinors utbygging av en tredje rullebane vil påvirke Ullensakers innbyggere. Ullensaker kommune ønsker derfor å sikre at ingen starter byggeprosjekter i områder som kan bli berørt. Det er varslet om mulig innføring av midlertidig restriksjoner for utbygging i disse områdene. Restriksjonene er i påvente av endelige støysonerkart og eventuelle vedtak som gir Avinor mulighet til å starte utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen dersom dette blir bestemt.

Ullensaker kommune vil følge Avinors prosess nøye og ønsker å gi berørte innbyggerne informasjon så tidlig som mulig.
På denne informasjonssiden finner du all oppdatert informasjon.

Hva er rød og gul støysone?

Rød sone er nærmest støykilden, og angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. Støybelastning fra 62 til 90 desibel.

Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støybelastning fra 52 til 62 desibel.

Er jeg berørt?

Her er kart over gul og rød støysone dersom tredje rullebane bygges ved OSL

 

Viktig om støysonekartet

Sonene som er farget skarp rød og skarp gul viser hvordan Avinor i 2012 mente nye støysoner (med tredje rullebane) ville se ut. På grunn av forsriftsendringer, nye flytraséer, nye flytyper mm er nå vurderingen at støysonene vil bli noe større. De sonene som er farget lyserødt og lysegult kommer da i tillegg til støysonene som ble tegnet opp i 2012. Dette er et imidlertid en foreløpig vurdering, og Avinors endelige støyberegninger for tredje rullebane er ikke ferdige.

Jeg bor ikke i en støysone i dag hva betyr dette for meg?

Er du ikke berørt av en støysone trenger du ikke gjøre noe.

Jeg bor i gul sone hva betyr dette for meg?

I gul støysone vil gjennomsnittlig støybelastning være på 52 – 62 desibel.  Dette er over den anbefalte støygrensen for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Det er variasjoner innenfor gul støysone, så det kan være forskjellig støybelastning for forskjellige eiendommer i gul støysone. Det er fortsatt ikke avklart hvordan støybelastning blir for enkelteiendommer innenfor gul støysone. Avinor skal utarbeide sikre støysonekart i forbindelse med regulering av tredje rullebane, og da vil det være mulig å fastslå fremtidig støybelastning for enkelteiendommer.

Er boligen din tidligere utenfor støysone, men nå innenfor gul (se gul sone)

Jeg bor i rød sone hva betyr dette for meg.

I rød støysone vil gjennomsnittlig støybelastning være på 62– 90 desibel.  Dette er over den anbefalte støygrensen for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Det er variasjoner innenfor rød støysone, så det kan være forskjellig støybelastning for forskjellige eiendommer i sonen. Det er fortsatt ikke avklart hvordan støybelastning blir for enkelteiendommer innenfor rød støysone. Avinor skal utarbeide sikre støysonekart i forbindelse med regulering av tredje rullebane, og da vil det være mulig å fastslå fremtidig støybelastning for enkelteiendommer.

Midlertidig forbud mot tiltak

Alle grunneiere i gul og rød støysone får brev med varsel om «midlertidig forbud mot tiltak». Dette brevet er et forhåndsvarsel, og det betyr at alle som mottar det har mulighet til å uttale seg til saken før kommunen bestemmer om det skal fattes et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.

«Midlertidig forbud mot tiltak» er et midlertidig bygge og deleforbud. Det betyr at i en begrenset tidsperiode vil ikke kommunen behandle byggesaker i området forbudet gjelder. 

Varsel om midlertidig forbud mot tiltak i gul støysone

Varsel om midlertidig forbud mot tiltak i rød støysone

For næringsdrivende i de ulike sonene

For næringsdrivende kan nye støysoner bety at bygninger med arbeidsplasser må støyisoleres. Ved ytterligere utbygging av næringseiendommer, må tas høyde for økt fremtidig støybelastning.

For landbrukseiendommer kan støysonene ha særlig betydning for oppføring av nye våningshus og kårboliger. Ta kontakt med landbruksavdelingen i Ullensaker kommune for mer informasjon.

For eiendomsmeglere

I meglerpakken som eiendomsmeglere kan få av Ullensaker kommune vil det stå om den aktuelle eiendommen berøres av nye støysoner.

Erstatning og kompensasjon

Alle spørsmål om erstatning og kompensasjon for økt støybelastning må rettes til Avinor.

Historikk og tidsplan

  • April 2017: Ullensaker kommune mottok brev fra departementet om at en eventuell tredje rullebane skulle plasseres i Ullensaker.
  • Oktober 2017: Ullensaker kommune mottok tentative støysonekart fra Avinor. (Anslåtte flystøysoner fra år 2030)
  • November 2017: Varsler om midlertidig forbud mot tiltak går ut.
  • 04. desember 2017: kl.18.00 er det informasjonsmøte på Ullensaker Rådhus/Kulturhus om 3. rullebane.
  • 11. desember 2017: Frist for å uttale seg til varsel om midlertidig forbud mot tiltak.
  • Medio 2018: Avinor utarbeider nye og sikre støysonekart.
  • Høst/vinter 2018: Ny kommuneplan for Ullensaker Kommune behandles av kommunestyret.
  • Regulering av tredje rullebane: I perioden slutten av 2017 til medio 2019. Planprogram er p.t. ikke vedtatt.


Send spørsmål til kommune

Lenker


Publisert: 14.11.2017 11:30:00
Sist endret: 05.12.2017 12:23