Ny rullebane på Gardermoen

Avinor har signalisert at de har behov for en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn innen 2030. Stortinget har bestemt at dersom det skal bygges en tredje rullebane skal denne ligge øst for dagens rullebaner i Ullensaker. Dagens støysoner vil endre seg dersom utbygging av en tredje rullebane blir bestemt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om prosessen med tredje rullebane

Hva betyr en tredje rullebane for innbyggerne i Ullensaker?

Oslo Lufthavn har i dag to rullebaner med et støysonekart som er inndelt i to støysoner: gul og rød. En tredje rullebane vil bety at flere innbyggere i Ullensaker kan bli berørt av støy. Avinor har varslet at de skal levere nye beregninger med støysonekart for 3 rullebaner i løpet av første halvår 2018.

Flystøy og byggesaker - restriksjoner og muligheter

Kommunen varslet en rekke grunneiere den 15.11.17 om muligheten for vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud i støysonene ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Bakgrunnen for dette var Samferdselsdepartementets beslutning om planlegging av 3. rullebane på østsiden av flyplassen.

Departementets beslultning gjorde det nødvendig å vurdere mildertidig stans i bygging og utvikling i de berørte støysoner

Dette ble imidlertid ikke vedtatt. Formannskapet vedtok følgende den 6.3.18 (sak nr. 42/18):

«Midlertidig bygge- og deleforbud vedtas ikke. De midlertidige støysonekartene legges ikke til grunn ved behandling av plan- og byggesaker.»

Hva gjelder nå?

Det er fortsatt generelle byggerestriksjoner ved OSL Gardermoen, slik det har vært siden flyplassen ble etablert i 1998. Dette følger av plan- og bygningsloven. Det er visse begrensninger i muligheten for å bygge og fradele boligtomter nær flyplassen der støyen har et for høyt nivå. Formannskapets vedtak innebærer at de nye støykart som viser et forventet støybilde med tre rullebaner ikke skal tas hensyn til. Dette fordi disse vurderes som foreløpige og usikre. Dermed legger kommunen til grunn det støybilde som dagens to rullebaner medfører.

Det er i praksis ikke mulighet for å bygge / fradele til boligformål (støyfølsomme bruksformål) i rød støysone. I gul støysone kan det være muligheter, men det forutsetter at man kan dokumentere akseptable støynivåer inne og på utearealer. I byggesaker må tiltakshaver/byggherre benytte seg av konsulenter/foretak med støyfaglig kompetanse.

Mer om rød og gul støysone.

Erstatning og kompensasjon

Alle spørsmål om erstatning og kompensasjon for økt støybelastning må rettes til Avinor.

Historikk og tidsplan

  • April 2017: Ullensaker kommune mottok brev fra departementet om at en eventuell tredje rullebane skulle plasseres i Ullensaker. Se brevet her.
  • Oktober 2017: Ullensaker kommune mottok tentative støysonekart fra Avinor. (Anslåtte flystøysoner fra år 2030)
  • November 2017: Varsler om midlertidig forbud mot tiltak går ut.
  • 04. desember 2017: Informasjonsmøte på Ullensaker Rådhus/Kulturhus om 3. rullebane. Se opptak.
  • 11. desember 2017: Frist for å uttale seg til varsel om midlertidig forbud mot tiltak.
  • 6. februar 2018: Formannskapet vedtar at det ikke skal innføres midlertidige restriksjoner i områdene rundt OSL
  • 6. april 2018: Stilling som Prosjektleder 3. rullebane i Ullensaker kommune utlyses
  • Medio 2018: Avinor utarbeider nye og sikre støysonekart.
  • Høst/vinter 2018: Ny kommuneplan for Ullensaker Kommune behandles av kommunestyret.
  • Regulering av tredje rullebane: I perioden slutten av 2017 til medio 2019. Planprogram er p.t. ikke vedtatt.


Send spørsmål til kommunen

Lenker


Publisert: 14.11.2017 11:30:00
Sist endret: 07.11.2017 12:40