Ny rullebane på Gardermoen

Avinor har signalisert at de har behov for en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn innen 2030. Stortinget har bestemt at dersom det skal bygges en tredje rullebane skal denne ligge øst for dagens rullebaner i Ullensaker. Dagens støysoner vil endre seg dersom utbygging av en tredje rullebane blir bestemt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Se opptak av informasjonsmøte som ble holdt mandag 4. desember.

Se filmen 

I møtet ble det gitt orienteringer fra Ullensaker kommune og fra Avinor. De berørte grendelagene kom med sine innspill om sine utfordringer og behov i den videre prosessen. 

Byggesaksavdelingen var tilgjengelig på rådhuset før, under og etter møtet hvor rådgiverne fra byggesak svarte på spørsmål knyttet til konkrete eiendommer. 

Om prosessen med tredje rullebane

Hva betyr en tredje rullebane for innbyggerne i Ullensaker?

Oslo Lufthavn har i dag to rullebaner med et støysonekart som er inndelt i to støysoner: gul og rød. En tredje rullebane vil bety at flere innbyggere i Ullensaker kan bli berørt av støy. Avinor har utarbeidet et foreløpig støykart som viser mulige konsekvenser. Først når Avinor har utarbeidet endelige støykart, vil kommunen med sikkerhet vite hvor grensene for nye støysoner vil gå og hvilke innbyggere som blir direkte berørt av Avinors utbygging av 3. rullebane.

Ingen nye restriksjoner for utbygging før endelige støykart foreligger

De midlertidige restriksjonene på tiltak (bygge- og deleforbud) i områdene rundt en mulig tredje rullebane på Oslo Lufthavn blir likevel ikke innført. Dette ble bestemt i Formannskapet i Ullensaker 6. mars 2018. Formannskapet har i tillegg bestemt at kommunen skal se bort fra de midlertidige støysonekartene som Avinor har utarbeidet.

Avinor har varslet at de skal levere endelige og sikre støysonekart i løpet av første halvår 2018. Når endelige støysonekart foreligger vil Formannskapet igjen ta stilling om vedtaket skal opprettholdes.

Det er fremdeles restriksjoner på tiltak i området. Berørte innbyggere skal søke på samme måte som de gjør i dag dersom de ønsker å gjøre tiltak i områder som ligger innenfor dagens eksisterende støysoner.

Hva er rød og gul støysone?

Rød sone er nærmest støykilden, og angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. Støybelastning fra 62 til 90 desibel.

Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støybelastning fra 52 til 62 desibel.

Kan jeg bli berørt?

Her er kart over gul og rød støysone dersom tredje rullebane bygges ved OSL

 

Viktig om støysonekartet

Sonene som er farget skarp rød og skarp gul viser hvordan Avinor i 2012 mente nye støysoner (med tredje rullebane) ville se ut. På grunn av forsriftsendringer, nye flytraséer, nye flytyper mm er nå vurderingen at støysonene vil bli noe større. De sonene som er farget lyserødt og lysegult kommer da i tillegg til støysonene som ble tegnet opp i 2012. Dette er et imidlertid en foreløpig vurdering, og Avinors endelige støyberegninger for tredje rullebane er ikke ferdige.

Jeg bor ikke i en støysone i dag hva betyr dette for meg?

Er du ikke berørt av en støysone trenger du ikke gjøre noe.

Jeg bor i gul sone hva betyr dette for meg?

I gul støysone vil gjennomsnittlig støybelastning være på 52 – 62 desibel.  Dette er over den anbefalte støygrensen for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Det er variasjoner innenfor gul støysone, så det kan være forskjellig støybelastning for forskjellige eiendommer i gul støysone. Det er fortsatt ikke avklart hvordan støybelastning blir for enkelteiendommer innenfor gul støysone. Avinor skal utarbeide sikre støysonekart i forbindelse med regulering av tredje rullebane, og da vil det være mulig å fastslå fremtidig støybelastning for enkelteiendommer.

Er boligen din tidligere utenfor støysone, men nå innenfor gul (se gul sone)

Jeg bor i rød sone hva betyr dette for meg.

I rød støysone vil gjennomsnittlig støybelastning være på 62– 90 desibel.  Dette er over den anbefalte støygrensen for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Det er variasjoner innenfor rød støysone, så det kan være forskjellig støybelastning for forskjellige eiendommer i sonen. Det er fortsatt ikke avklart hvordan støybelastning blir for enkelteiendommer innenfor rød støysone. Avinor skal utarbeide sikre støysonekart i forbindelse med regulering av tredje rullebane, og da vil det være mulig å fastslå fremtidig støybelastning for enkelteiendommer.

Erstatning og kompensasjon

Alle spørsmål om erstatning og kompensasjon for økt støybelastning må rettes til Avinor.

Historikk og tidsplan

  • April 2017: Ullensaker kommune mottok brev fra departementet om at en eventuell tredje rullebane skulle plasseres i Ullensaker.
  • Oktober 2017: Ullensaker kommune mottok tentative støysonekart fra Avinor. (Anslåtte flystøysoner fra år 2030)
  • November 2017: Varsler om midlertidig forbud mot tiltak går ut.
  • 04. desember 2017: kl.18.00 er det informasjonsmøte på Ullensaker Rådhus/Kulturhus om 3. rullebane.
  • 11. desember 2017: Frist for å uttale seg til varsel om midlertidig forbud mot tiltak.
  • 6. februar 2018: Formannskapet vedtar at det ikke skal innføres midlertidige restriksjoner i områdene rundt OSL
  • 6. april 2018: Stilling som Prosjektleder 3. rullebane i Ullensaker kommune utlyses
  • Medio 2018: Avinor utarbeider nye og sikre støysonekart.
  • Høst/vinter 2018: Ny kommuneplan for Ullensaker Kommune behandles av kommunestyret.
  • Regulering av tredje rullebane: I perioden slutten av 2017 til medio 2019. Planprogram er p.t. ikke vedtatt.


Send spørsmål til kommunen

Lenker


Publisert: 14.11.2017 11:30:00
Sist endret: 23.03.2018 13:38