Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

Råd ved stengt og brunt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Hardhet på vannet

I Ullensaker kommune har vi bløtt vann. Verdien er omtrentlig 2.7 dHº (tyske hardhetsgrader). Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Kalsiuminnholdet fra Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg er målt til 19 mg/l. I henhold til tabell, har vi "bløtt vann", med en hardhetsgrad på 2.66 dHº.

Hardhetsklasse

milligram kalsium per liter
               mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader
               °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

Vannforsyning

Abonnentene i Ullensaker kommune får vannet sitt fra Ullensaker kommunale vannverk, som har Hurdalsjøen som hovedkilde. Drikkevannet føres til abonnentene via Ullensaker kommunale vannverk sitt ledningsnett.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Ullensaker kommunale vannverk er godkjent i henhold til Drikkevannforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Det skal inngås skriftlig avtale med enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV-enheten) for å utføre arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett. Utførende er ansvarlig for å anmelde utført arbeid til Ullensaker kommune.

Skjema for å søke om vannavstengning finner du her: Bestilling av vannavstengning

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann og avløp. Fra 2006 er det igangsatt et arbeid med å registrere private stikkledninger, slik at også disse etterhvert vil bli tilgjengelige i det digitale ledningskartverket. Spørsmål angående hovedledningsnettet kan rettes til VARV-enheten i Ullensaker kommune.

Nyttig informasjon

Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Privat vannforsyning

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal
den registreres hos Mattilsynet. Registreringen er gratis. Se mattilsynet.no for
fremgangsmåte og mer informasjon.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både
større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under
10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler
på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en
brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.
Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av
små vannforsyningssystem. l skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å
markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt
over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne
informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for
bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel viktig at kommunen vet om
det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av et avløpsanlegg.
Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt — også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra
små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
drikkevannsforskriften 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i
drikkevannsforskriften 3, bokstav k. lnformasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig
informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør
om å få snakke med din lokale avdeling.

Analyseresultater

2019

Januar 02 09 16 23 30
Februar 06 13 20 27  
Mars 06        
April          
Mai          
Juni          
Juli          
August          
September          
Oktober           
November           
Desember           

2018

Januar 03 10 17 24

31

Februar 07 14 21 28  
Mars 07 14 21    
April 04 11 18 25  
Mai 02 09 16 23 30
Juni 06 13 20 27  
Juli 04 11 18 25  
August 01 08 15 22 29
September 05 12 19 26  
Oktober 03 10 17 24 31
November 07 14 21 28  
Desember 05 12 19    

2017

Januar 04 11 18 25  
Februar 01 08 15 22  
Mars 01 08 15 22 29
April 05   19 26  
Mai 03 10 16 24 31
Juni 07 14 21 28  
Juli 05 12 19 26  
August 02 09 16 23 30
September 06 13 20 27  
Oktober 04 11 18 25  
November 01 08 15 22  
Desember 06 13 20 27  

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Veiledning til drikkevannsforskriften

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk på eiendommen. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk.

Alle næringseiendommer og alle eiendommer med badebasseng skal ha vannmåler. Etter Ullensaker kommune sin forskrift om vann- og avløpsgebyrer skal alle abonnenter kunne montere vannmåler for å måle eget forbruk. Det må legges til rette for installasjon av vannmåler(e) for den enkelte abonnent (Gnr/Bnr/Fnr/Snr). Melding om installasjon av vannmåler skal rettes kommunen. For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer, standard abonnementsvilkår og øvrige retningslinjer.

Både du som abonnent og kommunen kan kreve å få installere vannmåler. Er du usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager noe som kan være feil.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunen.

Innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

Når dato for montering er avtalt med rørleggerfirmaet, kan vannmåleren hentes hos kommunen av huseier eller rørlegger. Vannmåleren leier du av kommunen.

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Slik leser du av vannmåler 

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Skjema fo melding om installasjon av vannmåler til beregningsgrunnlag for tilleggsgebyr for næring og industrivirksomheter

 

Prisliste 1.1.2019

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,06 kr     17,58
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,13 kr     23,91
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   171,81 kr    214,76
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   202,96 kr    253,70
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.656,05 kr 4.570,06
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   252,64

kr    315,80 

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.613,90

kr 2.017,38 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.975,40 kr 3.719,25
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.744,20 kr 2.180,25
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 157,00 kr 196,25
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 352,00 kr 440,00
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 882,00 kr 1.102,50
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   695,61 kr    869,51
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   477,43 kr    596,79
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,97 kr     33,71
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.539,00  

Vi har tatt i bruk Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser. 

Les mer her


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 15.11.2016 15:14