Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Råd ved stengt og brunt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Vannforsyning

Abonnentene i Ullensaker kommune får vannet sitt fra UNIVANN (Ullensaker og Nannestad Interkommunale Vannverk) som har Bjertnessjøen i Nannestad som råvannskilde. Drikkevannet føres til abonnentene via Ullensaker kommunale vannverk sitt ledningsnett

Ullensaker kommune har besluttet å bygge nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalsjøen som ny hovedkilde.
Det bygges nå ledninger fra Gardermoen i Ullensaker, gjennom Nannestad og til Hurdalsjøen i Eidsvoll kommune.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Ullensaker kommunale vannverk og UNIVANN er godkjente i henhold til Drikkevannforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Hagevanning

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lengre er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune (med Hurdalssjøen som kilde) er ferdig bygget, er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad vannverk.

Restriksjonene gjelder hele året. Les mer her: Hagevanningsrestriksjoner

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Det skal inngås skriftlig avtale med enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV-enheten) for å utføre arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett. Utførende er ansvarlig for å anmelde utført arbeid til Ullensaker kommune.

Skjema for å søke om vannavstengning finner du her: Bestilling av vannavstengning

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann og avløp. Fra 2006 er det igangsatt et arbeid med å registrere private stikkledninger, slik at også disse etterhvert vil bli tilgjengelige i det digitale ledningskartverket. Spørsmål angående hovedledningsnettet kan rettes til VARV-enheten i Ullensaker kommune.

Nyttig informasjon

Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Analyseresultater

2018

Januar 03 10 17 24

31

Februar 07 14 21 28  
Mars 07 14 21    
April 04 11 18 25  
Mai 02 09 16 23 30
Juni 06 13 20 27  
Juli 04 11 18 25  
August 01 08 15 22 29
September 05 12 19 26  
Oktober 03 10 17 24 31
November 07        
Desember          

2017

Januar 04 11 18 25  
Februar 01 08 15 22  
Mars 01 08 15 22 29
April 05   19 26  
Mai 03 10 16 24 31
Juni 07 14 21 28  
Juli 05 12 19 26  
August 02 09 16 23 30
September 06 13 20 27  
Oktober 04 11 18 25  
November 01 08 15 22  
Desember 06 13 20 27  

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Veiledning til drikkevannsforskriften

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk på eiendommen. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk.

Alle næringseiendommer og alle eiendommer med badebasseng skal ha vannmåler. Etter Ullensaker kommune sin forskrift om vann- og avløpsgebyrer skal alle abonnenter kunne montere vannmåler for å måle eget forbruk. Det må legges til rette for installasjon av vannmåler(e) for den enkelte abonnent (Gnr/Bnr/Fnr/Snr). Melding om installasjon av vannmåler skal rettes kommunen. For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer, standard abonnementsvilkår og øvrige retningslinjer.

Både du som abonnent og kommunen kan kreve å få installere vannmåler. Er du usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager noe som kan være feil.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunen.

Innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

Når dato for montering er avtalt med rørleggerfirmaet, kan vannmåleren hentes hos kommunen av huseier eller rørlegger. Vannmåleren leier du av kommunen.

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Slik leser du av vannmåler 

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Prisliste 1.1.2018

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     12,14 kr     15,18
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,04 kr     23,80
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   145,60 kr    182,00
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   172,00 kr    215,00
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.563,40 kr 4.454,25
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   246,24 kr    307,80 
Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.573,00 kr 1.966,25 
Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.900,00 kr 3.625,00 
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.700,00 kr 2.125,00
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   677,98 kr    847,48
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   465,33 kr    581,67
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,29 kr     32,86
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.500,00  

Noen ganger trenger vi å varsle dere som bor i kommunen om aktuelle ting som angår dere.

Det kan være varsling om at vannet ditt skal stenges i en periode på grunn av vedlikehold, eller at vi må skru av lys på en veg på grunn av et større veglysprosjekt. Vi vil gjerne gi dere informasjon om valglokaler i forbindelse med valg. I noen tilfeller trenger vi å varsle om hendelser som krever handlinger fra dere. For eksempel kokevarsel på vann dersom vi opplever at vannkvaliteten ikke er god nok.   

De fleste innbyggerne våre er rgistrert hos oss. Men dersom du opplever at du ikke får sms av oss, kan du selv registrert ditt telefonnummer for å bli varslet.

Registrer ditt telefonnummer

Via UMS Servicevarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsenheten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.

Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager)

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert i UMS sin portal.

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen - Sårbare abonnenter

Kommunen tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom virksomheten hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener den er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal 


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 15.11.2016 15:14