Innhold

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

Råd ved stengt og brunt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Kapasitet og vannforbruk

Vannforsyningssystemet er utbygd til å dekke normalt vannforbruk til husholdning, offentlige formål, industri etc.

Ved normalt forbruk er du sikret en god vannforsyning, med tilfredsstillende trykk. Kommunenes vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker så reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann, ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Ved branner i nabolaget, og ved storbranner, må vanningen opphøre. Ved høyt vannforbruk kan også brunt vann oppstå. 

Hardhet på vannet

I Ullensaker kommune har vi bløtt vann. Verdien er omtrentlig 2.7 dHº (tyske hardhetsgrader). Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Kalsiuminnholdet fra Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg er målt til 19 mg/l. I henhold til tabell, har vi "bløtt vann", med en hardhetsgrad på 2.66 dHº.

Hardhetsklasse

milligram kalsium per liter
               mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader
               °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

Vannforsyning

Abonnentene i Ullensaker kommune får vannet sitt fra Ullensaker kommunale vannverk, som har Hurdalsjøen som hovedkilde. Drikkevannet føres til abonnentene via Ullensaker kommunale vannverk sitt ledningsnett.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Ullensaker kommunale vannverk er godkjent i henhold til Drikkevannforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Det skal inngås skriftlig avtale med enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV-enheten) for å utføre arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett. Utførende er ansvarlig for å anmelde utført arbeid til Ullensaker kommune.

Skjema for å søke om vannavstengning finner du her: Bestilling av vannavstengning

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann og avløp. Fra 2006 er det igangsatt et arbeid med å registrere private stikkledninger, slik at også disse etterhvert vil bli tilgjengelige i det digitale ledningskartverket. Spørsmål angående hovedledningsnettet kan rettes til VARV-enheten i Ullensaker kommune.

Nyttig informasjon

Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Privat vannforsyning

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal
den registreres hos Mattilsynet. Registreringen er gratis. Se mattilsynet.no for
fremgangsmåte og mer informasjon.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både
større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under
10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler
på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en
brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.
Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av
små vannforsyningssystem. l skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å
markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt
over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne
informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for
bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel viktig at kommunen vet om
det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av et avløpsanlegg.
Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt — også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra
små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
drikkevannsforskriften 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i
drikkevannsforskriften 3, bokstav k. lnformasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig
informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør
om å få snakke med din lokale avdeling.

Analyseresultater

2020

Januar 02 08      
Februar          
Mars          
April          
Mai          
Juni          
Juli          
August          
September          
Oktober          
November          
Desember          

 2019

Januar 02 09 16 23 30
Februar 06 13 20 27  
Mars 06 13 20 27  
April 03 10   24 30
Mai 08 15 22 29  
Juni   12 19 26  
Juli 03 10 17 24 31
August 07 14 21 28  
September 04 11 18 25  
Oktober  02 09 16 23 30
November  06 13 20 27  
Desember  04 11 18    

2018

Januar 03 10 17 24

31

Februar 07 14 21 28  
Mars 07 14 21    
April 04 11 18 25  
Mai 02 09 16 23 30
Juni 06 13 20 27  
Juli 04 11 18 25  
August 01 08 15 22 29
September 05 12 19 26  
Oktober 03 10 17 24 31
November 07 14 21 28  
Desember 05 12 19    

2017

Januar 04 11 18 25  
Februar 01 08 15 22  
Mars 01 08 15 22 29
April 05   19 26  
Mai 03 10 16 24 31
Juni 07 14 21 28  
Juli 05 12 19 26  
August 02 09 16 23 30
September 06 13 20 27  
Oktober 04 11 18 25  
November 01 08 15 22  
Desember 06 13 20 27  

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Veiledning til drikkevannsforskriften

Innbyggervarsling

Vi har tatt i bruk Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser. 

Les mer her


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 15.11.2016 15:14