Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Ullensaker kommune har en tilhørende pumpestasjonsbeskrivelse.

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata 

Vi ønsker å presisere krav til leveranse av innmålingsdata for vann og avløpsledninger (VA) og viser til felles VA-norm for kommunene på Øvre Romerike. Her ligger også en måleprosedyre/veileder som beskriver mer konkret hva leveransen skal inneholde.

Formålet med VA-norm og veileder er å sikre god kvalitet og rasjonell dataflyt fra eksterne leverandører til kommunens GIS (Geografisk Informasjons System). Gode data er en forutsetning for kvalitetssikring, forvaltning og distribusjon av pålitelige VA-data til prosjekterende firma, entreprenører, boligeiere og alle som etterspør VA-data fra kommunen

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata

Mal for utfylling av kumkort

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser

Tilleggsbestemmelser standard abonnementsvilkår Ullensaker Kommune

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr

Kommunens forskrift inneholder bestemmelser om tekniske forhold som har betydning for ileggelse av gebyr og fakturering. Av vesentlige forhold nevnes:

  • Tilknytningsgebyr; bestemmelser ved nybygg, tilbygg, midlertidige bygg og gjenoppbygging etter brann/riving
  • Årsgebyr; bestemmelser ved iverksetting av nybygg, eiendomsoverdragelse, midlertidige fritak og opphør av årsgebyr (frakobling av vannforsyning)
  • Saksbehandlingsgebyr; bestemmelser for utslippstillatelser og påslippstillatelser, tilsyn og kontroll av anlegg

Du finner forskriften på www.lovdata.no 


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 15.11.2016 15:14