Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Ullensaker kommune har en tilhørende pumpestasjonsbeskrivelse.

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata 

Vi ønsker å presisere krav til leveranse av innmålingsdata for vann og avløpsledninger (VA) og viser til felles VA-norm for kommunene på Øvre Romerike. Her ligger også en måleprosedyre/veileder som beskriver mer konkret hva leveransen skal inneholde.

Formålet med VA-norm og veileder er å sikre god kvalitet og effektiv dataflyt fra eksterne leverandører til kommunens GIS (Geografisk Informasjons System). Gode data er en forutsetning for forvaltning av ledningsnettet og den daglige driften og vedlikehold ute. VA-data etterspørres som prosjekteringsgrunnlag fra konsulenter, entreprenører, boligeiere og andre som har behov for VA-data fra kommunen.

Kvalitetssikrede og pålitelige data er nødvendig for analysearbeid og modellberegninger for fremtidige samfunnsbehov. Det handler bl.a. om tilgang til rent vann og nok slokkevann ved branntilfeller. Sikre grunnlagsdata blir en vesentlig faktor for risikoanalyser og for å treffe tiltak som kan begrense store samfunnskostnader som følge av ekstremnedbør og flom.

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata

Mal for utfylling av kumkort

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser

Tilleggsbestemmelser standard abonnementsvilkår Ullensaker Kommune

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr

Kommunens forskrift inneholder bestemmelser om tekniske forhold som har betydning for ileggelse av gebyr og fakturering. Av vesentlige forhold nevnes:

  • Tilknytningsgebyr; bestemmelser ved nybygg, tilbygg, midlertidige bygg og gjenoppbygging etter brann/riving
  • Årsgebyr; bestemmelser ved iverksetting av nybygg, eiendomsoverdragelse, midlertidige fritak og opphør av årsgebyr (frakobling av vannforsyning)
  • Saksbehandlingsgebyr; bestemmelser for utslippstillatelser og påslippstillatelser, tilsyn og kontroll av anlegg

Du finner forskriften på www.lovdata.no 


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 15.11.2016 15:14