Innhold

Plikter og ansvar for renovasjon

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall. Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall i henhold til lovverket. Ingen har lov til å forsøple.

Plikter og ansvar

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er basert på en henteordning, der renovatøren henter sortert avfall hos abonnenten, og en bringeordning, der abonnenten selv bringer sortert avfall til gjenvinningstasjonen/miljøstasjonen, til returpunkt for glass og metall.

Beregning av gebyr

For renovasjonstjenesten betaler abonnenten et årlig gebyr etter selvkostmodellen. Beregningsmåten er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift. Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. Gebyrmodellen er lagt opp slik at Forurensingslovens krav om at "forurenser skal betale" imøtekommes så godt som mulig, og abonnentene skal motiveres til å kildesortere avfallet og dermed oppnå lavest mulig gebyr.

Aktuelle lover

Forurensningsloven § 30

Forurensningsloven § 34

Avfallsforskriften kap. 15

 

Renovasjonsforskrift med gebyrregulativ for Ullensaker kommune

Avfallskalender

Det sendes ut avfallskalender hvert år før jul for det påfølgende år. Der fremgår tømming for den enkelte rute for henholdsvis mat- og restavfall, papir/papp og plast. Rutenummer for den enkelte eiendom vises på en klistrelapp på avfallsbeholderne.

Avfallskalender 2019

Avfallskalender for mobil og nettbrett

Avfallsbeholder

Endre størrelse på avfallsbeholder

Abonnenten må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog. Funksjonshemmede og eldre som har problemer med å bytte/hente beholder, samt personer uten mulighet til å disponere bil, kan ta kontakt med ØRAS.

Avfallsbeholder bør rengjøres før bytting, i motsatt fall kan ØRAS kreve et gebyr for vask pr. beholder.

Det må fylles ut et bytteskjema på Miljøstasjon Dal skog. Kommunen mottar kopi av bytteskjemaet og renovasjonsgebyret reguleres i forhold til ny beholderstørrelse.

Restavfallsbeholder og papirbeholder finnes i følgende størrelser: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Bytte av skadet avfallsbeholder

Dersom det oppstår en skade på avfallsbeholder slik at den ikke lenger er funksjonell, må den byttes. Det er ØRAS som foretar bytte av avfallsbeholdere som er skadet.

Den enkelte abonnent kan selv gå inn på hjemmesiden til ØRAS og bestille bytting. Melding om skadet beholder kan også meldes til kommunen.

Dersom abonnenten selv kan lastes for skaden kan det bli krevd refusjon av ØRAS.

Felles avfallsbeholdere

Abonnenter som ønsker det, og hvor forholdene ligger til rette, kan benytte felles avfallsbeholdere.

De må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog.

Renovasjonsgebyret fastsettes/reguleres i forhold til tømmevolum og tilknyttede boenheter.

Bestille beholder

Du kan bestille beholder hos kommunen.

Bestill ny avfallsbeholder 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune som behandler avfallet fra de fire kommunene. Det er kommunen selv som har ansvar for innsamling av avfallet og kontakten med abonnentene. ØRAS har ansvar for driften av Miljøstasjon Dal skog og returpunktene i kommunene. Åpningstider m.m. for Miljøstasjon Dal skog går fram av ØRAS sin hjemmeside.

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Bruktbutikken Omgjøras

På miljøstasjonen Dal Skog ble bruktbutikken Omgjøras åpnet i juni 2017. Dersom du har brukbare ting som er for gode til å kastes, kan disse leveres til butikken i stedet for at de blir til avfall. Et eventuelt overskudd fra butikken ønskes gitt til lokale lag og foreninger. 

Bruktbutikker bidrar til å minske avfallsmengdene og øke gjenbruket. 

Åpningstider for Omgjøras

Hverdager 12.00 -17.00
Torsdager 12.00 - 20.00
Lørdager 09.00 - 15.00

Omgjøras

Henteordningen

Alle abonnenter skal ha tilgang til en papir- og restavfallsbeholder, samt sekker til innsamling av plast. Alle abonnenter får utlevert grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt enten til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Tømmedager og tømmeruter

Tømmedager for de forskjellige fraksjoner vil framgå av avfallskalenderen. Kommunen er inndelt i tømmeruter. Hver enkelt tømmerute har et rutenummer. Den enkelte eiendoms rutenummer vises på̊ et klistremerke på̊ avfallsbeholderen, og tømmedager for dette rutenummeret vises i avfallskalenderen. 

Restavfall og matavfall

Avfallsbeholderen skal ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. I restavfallsbeholderen (grått lokk) legges matavfall/våtorganisk avfall og den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Matavfall/våtorganisk avfall skal pakkes i egne spesialposer. Øvrig avfall pakkes i vanlige handleposer eller lignende. Husk å knyte alle posene med dobbelknute.

Papir

I papirbeholderen (grønt lokk) legges papp, papir og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges (fortrinnsvis) i knyttet vanlig handlepose. Beholderen tømmes hver 4. uke.

Plast

I plastsekken legges emballasje av plast. Emballasjen skylles og ristes. Sekken knytes med dobbelknute. Sekken hentes hver 4. uke. Det kan leveres flere sekker uten ekstra kostnad. 

Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Disse skal derfor kastes i restavfallet for videre energiutnytting.

Supplering av poser og sekker

Supplering av grønne matavfallsposer skjer ved at det knytes en grønn pose på̊ håndtaket på̊ restavfallsbeholder. Supplering av plastsekker skjer ved at det knytes en plastretursekk på̊ håndtaket på̊ papirbeholder. Borettslag/boligsameier og andre med fellesbeholdere organiserer felles supplering ved henvendelse til kommunen.

Kontakt oss på Renovasjon.gebyrer@ullensaker.kommune.no

Andre avfallstyper

Andre avfallstyper som ikke er i henteordningen, skal bringes til gjenvinningstasjon/returpunkt eller annet godkjent mottak. Brenning av avfall er ikke lov.

Bringeordningen

Husholdningsavfall som ikke inngår i henteordningen skal kildesorteres og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen/miljøstasjonen. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Returpunkt

Kommunens returpunkt er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme seg dit både til fots og med bil. Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres hele og rene og pakket i poser. 

Hva kan jeg levere på returpunktene?
 • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
 • metallemballasje
 • klær, fottøy og tekstiler (gjelder kun enkelte returpunkter)
Hjelp oss å holde returpunktene ryddige

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass og metallemballasje (samt klær og sko der det er mulig), og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mer informasjon om kildesortering av avfall

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Du finner god informasjon om returpunkter og sortering av avfall på sortere.no

Sorteringsguide og returpunkter

Sorteringsguide

Oversikt over returpunkter

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret består av 4 deler:

 • G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)
 • PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)
 • PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)
 • R = Restavfall og matavfall

Et standardabonnement består av:

 • 140 liter restavfallsbeholder
 • 140 liter papirbeholder
 • Sekk for plastemballasje

Det er anledning til å få en mindre beholder for restavfall (80 liter) og dermed oppnå reduksjon i renovasjonsgebyret. Det er også anledning til å ha fellesbeholdere og evt. oppnå reduksjon i gebyret.

 

Forurensingsloven krever at renovasjonordningen er selvfinansierende. I praksis betyr dette at alle kostnadene for ordningen skal fordeles på abonnenten i form av et gebyr.

Husholdningsrenovasjon

Renovasjonsgebyret er summen av fire deler R + PA+ PL + G der:
R = Restavfallsgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av mat- og restavfall)

PA = Papirgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av papir, papp og kartonger)

PL = Plastgebyr (fast del ved ordinær løsning og variabel del ved ukestømming. Belastes hver boenhet og som dekker henting og behandling av plastemballasje)

G = Grunngebyr (fast del som belastes hver boenhet og som dekker de øvrige kostnader for avfallsordningen, herunder bruk av returpunkter og leie av avfallsbeholdere)

Standard beholdersett består av 1 stk 140 restavfallsbeholder og 1 stk 140 papirbeholder. Rull med retursekker for plastemballasje og grønne poser for matavfall deles ut, og suppleres etter behov. Vi gjør oppmerksom på at abonnenten er ansvarlig for å justere beholderstørrelser etter sitt behov, ta kontakt med kommunen for bytte. Årsgebyret vil da justeres i forhold til beholderens størrelse og eventuelt hvor mange som deler beholderen. Som beholder regnes også nedgravd fellesløsninger.

Avfall og renovasjon pris pr 1.1.2019

Beholder størrelse, liter

Antall ab. som deler

R - gebyr pr. ab, kr

eks.mva

PA - gebyr pr. ab, kr eks.mva

PL gebyr pr. ab, kr eks.mva

G gebyr

pr. ab, kr eks.mva

Gebyr pr år pr. ab, kr eks.mva

Gebyr pr år pr. ab, kr inkl.mva.

80 rest

1

733

 

104

1 265

2 203

2 754

140 papir

 

 

101

 

 

 

 

140

1

958

101

104

1 265

2 428

3 035

140

2

479

51

104

1 265

1 899

2 373

240

1

1 443

99

104

1 265

2 911

3 639

240

2

722

50

104

1 265

2 140

2 675

240

3

481

33

104

1 265

1 883

2 354

360

1

2 348

152

104

1 265

3 869

4 836

360

2

1 174

76

104

1 265

2 619

3 274

360

3

783

51

104

1 265

2 202

2 753

360

4

587

38

104

1 265

1 994

2 493

660

1

3 781

288

104

1 265

5 438

6 798

660

2

1 891

144

104

1 265

3 404

4 254

660

3

1 260

96

104

1 265

2 725

3 407

660

4

945

72

104

1 265

2 386

2 983

660

5

756

58

104

1 265

2 183

2 729

660

6

630

48

104

1 265

2 047

2 559

 

Eksempel andel

 

 

 

 

 

 

Andel av avfallsbrønn, ordinær tømming

140 liter

 

 

958

 

 

107

 

 

 104

 

 1 265

 

2 434

 

 

3 043

 

 

Andel av avfallsbrønn utentlig tømming

70 liter rest/35 liter papir og plast

1127

284

 307  1 265  2 983  3 729
Mobilt avfallssug, ukentlig tømming Pr. abonnent 1 909  1 178  1 294  1 265  5 656  7 058

 

Fritidseiendommer

Renovasjonsgebyr fritidseiendom med fellesbeholder, pr år/abonnent kr 1583 eks mva kr 1979 inkl.mva

Hjelp renovasjonsbilen fram

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking, eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar vei skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift. 

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak må sendes kommunen.

Når fritak er innvilget må avfallsbeholdere innleveres til Miljøstasjon Dal skog. Først når det foreligger kvittering for innleverte beholdere frafalles renovasjonsgebyr på eiendommen. Nærmere informasjon vil fremgå av brev fra kommunen med innvilgelse av fritak.

Aktuelt lovverk

Forurensningslovens § 30

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det fremkomme detaljtegninger av avfallshåndteringen, så tidlig som mulig i planprosessen. Det skal foreligge detaljert kart, detaljtegning og beskrivelse av felles oppsamlingssted.

Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen.
Næringsavfall er avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, enten denne er i offentlig eller privat regi. I områder hvor det er blandet avfall (næring og husholdning), skal det tydelig fremgå merket avfall og næringsavfallet skal holdes adskilt til husholdningsavfallet.

For de sentrumsnære områder som planlegges med småhusbebyggelse/leiligheter, skal det legges til rette for fellesløsninger i form av nedgravd avfallsløsning. Det skal planlegges helhetlig løsning for hele planområdet, hva gjelder hente- og kjøremønster for renovatør.
Nedgravde avfallsløsninger skal planlegges sammen med øvrig teknisk infrastruktur for en hensiktsmessig og optimal løsning.
I kommunens renovasjonsforskrift er satt krav til kjørbar vei – en gjennomgående vei, snuplass eller blindvei med vendehammer og som innehar kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle stor lastebil. Av hensyn til sikkerheten skal det tilstrebes snuplasser som ikke medfører rygging av store kjøretøy.

Renovasjonsplan med beskrivelse skal godkjennes av kommunens VARV-enhet og senest behandles i forbindelse med rammesøknaden.

Kommunens renovasjonsforskrift

Nedgravde avfallsløsninger, er søknadspliktig og søknad med målsatte tegninger skal innsendes til kommunens byggesak for saksbehandling. Bestilling av aktuelt situasjonskart, gjøres ved å sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Avfallsbrønner, likesom beholdere på hjul, eies – vedlikeholdes – og driftes av abonnentene

For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.

ØRAS 

Viktige hovedkrav:

 • Anslått kapasitetsberegning pr boenhet pr fraksjon er 150-200 liter.
 • Ullensaker kommune har åpnet for størrelsene 1300, 3000 og 5000 liter brønner for alle de tre fraksjoner som er gjeldende (papir, plast og rest/matavfall).
 • Avfallsbrønnene skal ha innvendig sekk og løsningen skal være tilrettelagt for tømming med et vanlig renovasjonskjøretøy (komprimator og stor lastebil).
 • Det skal ivareta de myke trafikanter som ferdes der et renovasjonskjøretøy skal frem og relevant regelverk for sikkerhet er gjeldende i planleggingen.
 • Avstand fra bilens standplass på kjørbar vei skal ikke være lenger enn kranens rekkevidde (maks 5,0 meter).
 • Avstand mellom brønnene skal være min. 0,5 meter.
 • Beskrive reserveløsning hvor kapasitet og plassering ivaretas, ved evt stans i anlegget.
 • Kran som er montert på renovasjonskjøretøyet, skal ha fri løftehøyde på 8,0 meter.
 • Min. avstand mellom bygg/konstruksjon og VA-ledninger er min. 4m ved normalt leggedyp.
 • Overvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.
 • Kabelpåvisning.

Ovennevnte krav skal ivaretas på lik linje med at avfallshåndteringen skal tilpasses Universell utforming, som i grove trekk betyr:

 • Innkasthøyde, maks 1,1 meter.
 • Maks 100,0 meter avstand fra hver boenhet
 • Brukernes gangvei fram til standplassen bør være fri for hindringer som fortauskanter terskler og liknende.
 • Stigningsforholdet skal ikke overstige 1:20 (5 %).
 • Overganger bør være nivåfrie og med minimalt fall for avrenning av overvann.

Brann er også en betydelig risikofaktor som det skal tas hensyn til ved planlegging av nedgravde avfallsløsninger. Brann kan oppstå ved at avfallet selvantennes eller ved at lett tilgjengelig avfall blir antent. Avfallsbeholderen bør plasseres i tilstrekkelig avstand til husvegg og takutstikk for å hindre spredning av brann. Det vises for øvrig til forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter for nærmere bestemmelser om dette.

I tillegg stiller kommunen krav gjennom prosessen med etablering av nedgravde avfallsløsninger:

Planstadiet:

 • Renovasjonsplan skal godkjennes av Ullensaker kommunes renovasjonsmyndighet senest i forbindelse med rammetillatelse.
 • Kommunen har følgende krav i forbindelse med etableringen:

Før fysisk plassering av avfallsbrønner:

 • En ansvarlig representant for beboerne skal ivareta forholdene med renovasjonsordningen og være kommunens kontaktperson. Kommunen skal kontaktes for avtale om kontroll av den fysiske plasseringen av brønnene på stedet.
 • Det skal lages en plan over hvor mange brønner som skal aktiveres ut fra innflyttingshastighet. Kommunen kan gi pålegg om midlertidige ordninger.
 • Brønnene må være fysisk stengt inntil de er godkjent av kommunen for bruk.

Før innflytting – i god tid før innflytting:

 • Kommunen skal kontaktes for å avtale tidspunkt for fysisk åpning av brønnene.
 • Kommunen utsteder en skriftlig godkjenning. Renovasjonsgebyret starter fra brønnene er godkjent åpnet. Kommunen iverksetter tømmetjenesten. For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.
 • Informasjonsmateriell om kildesortering og renovasjonsordningen fås fra kommunen.
 • Det skal utarbeides egen ordning for håndtering av innflyttingsavfall.

Ved innflytting:

 • Selger skal sørge for at kjøper av eiendom, ved overtakelse, får informasjon om renovasjonsordningen i Ullensaker kommune.
 • Eier plikter å informere eventuell leietaker om renovasjonsordningen.

Nyttige lenker

Sortere.no

Grønt Punkt

Øras.no

Aktuelt lovverk

Forurensningsloven

Renovasjonsforskrift


Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 15.11.2016 15:14