Innhold

Generelt om vannmåler

Hvem skal ha vannmåler?

Vannmåler skal installeres ved næringseiendommer (gårdsbruk, offentlige virksomhet og eiendommer med basseng).

Øvrige abonnenter kan søke om å få installere vannmåler. Kommunes skjema og retningslinjer skal følges.

Er du usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?

Abonnent - eier/fester av eiendom som er registrert i tinglysinsgsregisteret.

Hva må du huske på ved installasjon av vannmåler?

Vannmåler skal måle alt vann som brukes på eiendommen. Krav til kompetanse, installasjon og sikring mot forurensning følger av kommunens standard abonnementsvilkår. Vannmåler monteres av godkjent foretak. Montering av vannmåler skal dokumenteres med bilder. Kommunen kontrollerer installasjonen. Ved feilaktig installasjon kan kommunen utføre tilleggskontroll. Eier er ansvarlig for betaling av kontrollgebyr og eventuelt ny måler. Oppgjør av utfakturert gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold mellom eier og rørlegger.
Mer informasjon om utlevering, plombering og kontroll av vannmåler blir sendt sammen med godkjent rekvisisjon.

Hvordan bestiller du vannmåler?

Eier bestiller installering av vannmåler hos et godkjent rørleggerfirma. Du bør be om tilbud fra mer enn ett firma. Rørleggerens pris vil variere etter hvor mye jobb det vil være og hvor mye materiell han/hun vil måtte bruke. 

Rørlegger fyller ut skjema for deg og sender det til godkjenning hos kommunen. Når skjemaet har blitt godkjent, henter rørlegger vannmåler fra kommunens lager. 

Abonnent betaler alle kostnader knyttet til installasjon og bruk av vannmåler.

Når skal vannmåleren skiftes ut?

Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Ansvarsforhold

Ansvarsforhold
  • Kommunen eier vannmåleren.
  • Abonnent betaler årlig leie.
  • Abonnent skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
  • Abonnent leser av vannmåler og rapporterer til kommunen en gang i året.
  • Abonnent må ikke fjerne plomben på vannmåleren.
Skadet måler

Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående skriftlig melde dette til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade av vannmåler.

Vannmåler i borettslag

Borettslaget er én abonnent. Andelseiere må avtale installasjon av vannmåler med borettslaget, ikke med kommunen.

Vannmåler i sameie

Generelt

Alle vannmålere som brukes til å beregne kommunale gebyrer må være registrert i kommunen.
Vannmåler skal være godkjent av kommunen og forskriftsmessig installert.
Hvis det ikke er installert kommunale vannmålere i leilighetene i sameiet, fakturerer vi årsgebyr beregnet fra seksjonenes areal (BRA). Vi fakturerer hver seksjon med egen faktura.


Til sameier

Fra revidering av forskrift pr. 1/1-2018 kan sameiet samarbeide om felles vannmåler, og vi kan fakturere det målte vannforbruket fra felles måler fordelt etter eierbrøk. Hvis en vannmåler skal deles av flere seksjoner må skriftlig søknad om samarbeid om felles vannmåler sendes til kommunen, der det også skal opplyses om abonnentenes eierbrøk i bygget. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.


Til private i sameier

Ta kontakt med sameiet for å høre om sameiet har planer om å søke om samarbeid om felles vannmåler. Dersom sameiet senere bestemmer seg for samarbeid om felles vannmåler, vil den private måleren ikke lenger utgjøre grunnlaget for fastsettelsen av årsavgiften. Derfor kan private i sameier får unødvendige utgifter til rørlegger etc.

Vannmåler for næring og industrivirksomheter

 Alle nærings- og industrivirksomheter skal installere vannmåler. 

Virksomheter som har avløpsvann med en konsentrasjon av organisk stoff som overstiger 600 mg/l KOF anbefales å installere egen vannmåler for å måle dette påslippet til kommunalt nett. Mer om dette kan du lese under avløp fra nærings- og industrivirksomhet

Skjema for utlevering/innlevering av vannmåler skal fylles ut. I tillegg skal også skjema om vannmålere for KOF-grunnlag også fylles ut. 

Vannlekkasje

Vannforbruk gjennom måler som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Abonnenten skal snarest mulig skriftlig melde kommunen om lekkasje som har oppstått. Gebyr for forbruk av vann som følge av vannlekkasje på privat ledning og installasjoner blir belastet abonnenten, med mindre andre vektige hensyn framlegges skriftlig kommunen for vurdering. Kontroller at kraner ikke står og drypper. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje. Ved mistanke om lekkasje bør et rørleggerfirma kontaktes.

Nøyaktighetskontroll

Kommunen kan, etter skriftlig søknad fra abonnenten, utføre kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feil ved måleren på minst 5 % ved normal tapping, utføres justering, eventuell utskifting av måleren uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall bestemmer kommunen hvem som skal betale.

Eierskifte

Gebyret og vannmåleren følger avtalen på boligen.
Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte.
Kommunen fakturerer eiendommen og den som står som tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.

Ved eier skifte skal vannmåler leses av og målerstand skal oversendes kommunen.
Send bilde som viser målernummer, målerstand og dato til: vannmaler@ullensaker.kommune.no
Merket «Gnr/Bnr – Adresse – Vannmåler ved eierskifte»

Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier.
Kommunen utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte.
Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen innen fristen du har fått oppgitt. Dersom avlesningen ikke utføres innen fristen, kan kommunen stipulere forbruket eller selv foreta avlesning for abonnentens regning Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Fakturering

Fakturering

Fakturering av årsgebyr for vann og avløp fordeles over 2 terminer pr. år med hovedforfall 20. mars og 20. september. Vannmålerleie faktureres en gang pr. år med forfall 20. mars.
Årsgebyret faktureres à konto fordelt over de terminer som er besluttet, basert på foregående års forbruk. Avregning for årsgebyr skjer på faktura for 1. termin etterfølgende år.

Årsoppgjør

Gebyr for målerleie starter når måleren leveres ut fra kommunen. Ved ettermontering av vannmåler, faktureres årsgebyr etter stipulert forbruk (areal) inntil installasjon av vannmåler dokumenteres med bilder. Så fastsettes årsgebyr etter målt forbruk. Abonnent som har årsgebyr etter målt forbruk, kan ikke endre til å få fastsatt årsgebyr etter stipulert forbruk.

Skjema for installering av vannmåler

Skjema for utlevering/innlevering av vannmåler

Tilleggskjemaer for næringsvirksomheter

Tillegg til skjema om vannmålere for KOF grunnlag

Vedlegg til skjemaer

Retningslinjer for installering av vannmåler

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune 

2. Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

3. Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser

4. Tilleggsbestemmelser standard abonnementsvilkår Ullensaker Kommune

5. Tilbakeslagssikring

6. VA-norm for Øvre Romerike

Typer vannmålere og tilleggsutstyr

Oversikt over typer vannmålere og tilleggsutstyr

Datablad til vannmålere kan du se her:

Sensus Residia Jet plus klasse C

Sensus Residia Jet

Sensus 620

Sensus 420, horisontal og vertikal

Aquametro pmw-pmk-basic

Iperl

Utstyr i tillegg til vannmåler kan du se her:

Vannmålerkonsoll

GEO dislplay for iPERL

 

Priser

Prisliste 1.1.2019

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,06 kr     17,58
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,13 kr     23,91
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   171,81 kr    214,76
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   202,96 kr    253,70
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.656,05 kr 4.570,06
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   252,64

kr    315,80 

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.613,90

kr 2.017,38 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.975,40 kr 3.719,25
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.744,20 kr 2.180,25
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 157,00 kr 196,25
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 352,00 kr 440,00
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 882,00 kr 1.102,50
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   695,61 kr    869,51
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   477,43 kr    596,79
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,97 kr     33,71
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.539,00  

 


Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 15.11.2016 15:14