Innhold

Vegvedlikehold

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Ullensaker kommune har 23 brøyteroder, og per i dag engasjert 6 entreprenører til brøytingen. Entreprenørene har 1 time til å rykke ut, og bruker 8 timer på å kjøre gjennom brøyterodene. Ettersom det kan gå 9 timer til de tidligst er klar til ny runde, vil tidspunktet for når de blir utkalt være viktig. Normalt kalles brøytemannskapene ut ved 5-10 cm snødybde.

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Ofte stilte spørsmål om brøyting og strøing

Kan kommunen legge igjen snø i innkjørselen og på tomten min? 

Ja, kommunen kan legge igjen snø i innkjørselsen eller på tomten din. For at kommunen skal kunne holde veiene åpne for innbyggere og nødetater må snø i noen tilfeller legges på tomter som ligger ved siden av veiene.

Hvilke veier og gangveier har kommunen ansvar for å brøyte?

Alle kommunale veier med tilhørende gangveier er kommunens ansvar. Fylkesveier er det statens vegvesen som brøyter. Dersom du skal melde fra om brøyting kan du Melde Feil til oss. Her kan du sjekke ved å legge inn veien du ønsker å melde fra om og sjekke på kartet om den er kommunal eller en fylkesvei. Fylkesveiene vises med en tjukkere linje enn de kommunale. Er det en fylkesvei skal det meldes til Statens vegvesen på vegmeldingssentralen på tlf 175.   

Hva er mitt ansvar som innbygger?

Du må selv fjerne brøytekanten ved din innkjørsel. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg. Dersom du bor i et borettslag er det borettslaget som har ansvar for brøyting på tomten deres og innkjørselen.   

Hvorfor har det ikke blitt brøytet hos meg?

Det skal brøytes mange steder og noen ganger vil du oppleve at det brøytes hos deg først og andre ganger sist. Fra kommunen kaller ut til brøyting ved snøfall mellom 5 og 10 cm har brøytemannskapet 9 timer på å kjøre gjennom sin rute.    

Har kommunen plikt til å strø?

Nei, i Ullensaker kommune er det ikke innført strøplikt. Kommunen strør som en service for våre innbyggere og for å sikre trygge veger. Dette betyr at det kan ta tid før vi klarer å strø. Vi strør så fort vi kan ved behov.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan 

Veglys

Det er vedtatt en ny veilysnorm for kommunene på Romerike.

Veilysnorm

Det er viktig at feil og mangler på veglys meldes på kommunens hjemmesider, slik at vår samarbeidspartner kan utbedre feilen så raskt som mulig.

Kommunens veglysansvarlig varsles når det er registrert en ny feil på hjemmesiden.
Deretter legges feilen inn i arbeidslisten, som sendes til kommunens samarbeidspartner minimum en gang i uken.

I henhold til avtale plikter leverandør å påbegynne oppdraget innen en kalenderuke fra avrop/bestilling.
Det kan derfor ta inntil 14 dager før utbedring iverksettes. I enkelte tilfeller vil feilretting ta noe lengre tid, som i hektiske perioder (høst), spesielle forhold eller ved større feil.

Ved større/spesielle feil på veglysanlegget, vil leverandør i samarbeid med kommunen drøfte hva som skal gjøres.

I tilfeller hvor utbedringen vil være svært kostnadsfull, kan det være nødvendig å utsette i påvente av tilførte drifts-/investeringsmidler.

Veinorm

Det er vedtatt ny veinorm for kommunene på Romerike. 

Veinorm

Meld feil

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen  kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! I alle tilfellene er det viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

Meld feil på europaveg, riksveg eller fylkesveg

Telefon: 175

Meld feil ved å sende oss en epost 

Meld.feil@ullensaker.kommune.no 

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

Søknad om gravetillatelse

Gravemelding.no

Priser pr 1.1.2020

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 500
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

 


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 15.11.2016 15:14