Ullensaker kommunestyre har vedtatt en Strategisk plan for Gardermoen Næringspark, Ullensaker. Med bakgrunn i dette ser Ullensaker kommune ved Plan & Prosjekt i VARV det nødvendig å utrede en overordnet rammeplan for infrastrukturen. Dette omfatter i hovedsak vann, spillvann, overvann og veg for  overordnet å kunne legge fremtidige føringer for en samordnet utviklingen av næringsparken. Denne overordnede planen skal omhandle behovet og legge føringer for fremtidige føringsveier for ledningsnett under bakken og overvannshåndtering både over og under bakken i GNP. Planen skal ta for seg på eksisterende nett og et fremtidig nett med kapasitets- og dimensjoneringsvurderinger inkl. pumpestasjoner ol. med nødvendige tilknytninger til vannforsyning fra Hurdalsjøen og spillvannsmottak på Gardermoen renseanlegg v/ flyplassen.

Det skal ses på en hovedstruktur for hovedledninger langs planlagte veger, G/S- veger og evt. i grønt passasjer.

Sommeren 2020 lyses det ut en minikonkurranse, med innleveringsfrist des.2020.


Publisert: 27.05.2020 09:13
Sist endret: 27.05.2020 09:19