Innhold

Skole og barnehage 

Gjenåpning av skoler og barnehager

Fra og med mandag 08.06.20 vil barnehagene og SFO ha normal åpningstid fra 07.00-17.00, og skolene vil ha ordinære timeplaner for alle trinn. 

Covid 19 -utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har derfor stor betydning at barna kan gå i barnehagen og på skolen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. Myndighetene har derfor innført et trafikklyssystem, som du kan lese mer om her. Helsemyndighetene har også revidert smitteveilederne for barnehager og skoler. Du kan lese dem her.

Smitteverntiltak

For å sikre en trygg og forsvarlig åpning, vil skolene i Ullensaker følge nasjonale råd og retningslinjer gitt i smitteveilederen, som du kan lese mer om her

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

I barnehagene våre følger vi også nasjonale råd og retningslinjer gitt i smitteveilederen, som du kan lese mer om her.

Vi skal fremdeles sørge for at barna har det trygt og godt i barnehagen. Alle som jobber i barnehagen, skal følge med på at barna har det bra.

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til forkjølelsessymptomer hos barn nå som koronasituasjonen krever at vi alle er ekstra forsiktige. Når kan barna ikke møte opp? Og når regnes de som symptomfrie? Dette kan du lese mer om her. 

Foreldrebetaling for kommunale barnehager og SFO

Foreldre med tilbud om plass i SFO og barnehage skal betale ordinær pris fra åpning av tilbudet.

For barn i risikogrupper som ikke kan benytte tilbudet, kan det søkes om fritak fra betaling. Dette skal dokumenteres ved legeerklæring, hvor det fremgår at barnet/barna ikke kan benytte plassen. Se smitteveilederen for mer informasjon.

Søknadskjema fås ved henvendelse til barnehagen eller skolen barnet tilhører.

Foresatte i samfunnskritiske yrker

Foresatte i samfunnskritiske yrker som benytter seg av tilbud i SFO utenom ordinær kontrakt, betaler en dagspris for opphold på kroner 150,-. Foresatte som allerede har en ordinær kontrakt forholder seg til den som vanlig.

Foresatte utenom ordinær kontrakt må signere en midlertidig kontrakt med skolen til barnet, kontrakten fås ved å henvende seg til skolen.

Oppsigelse av plass

I vedtektene til SFO i Ullensaker kommune står følgende om oppsigelse av SFO-plass: "Plassen sies opp eller endres på fastsatt skjema med 2 måneders skriftlig varsel - regnet fra den 1. i hver måned." Det er ingen endring på disse vedtektene som konsekvens av koronasituasjonen.

Vedtekter for SFO i Ullensaker kommune

De samme reglene gjelder for oppsigelse av plass i kommunale barnehager.

Håndtering av covid-19-henvendelser

Det er enhetsleder på skolen, eller styrer i barnehagen, som håndterer og svarer ut alle henvendelser angående covid-19.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike

Voksenopplæringen for Øvre Romerike kan åpne opp skolen igjen 11. mai. For mer informasjon ta kontakt med skolen.

Helsetjenester

Helsetjenester med individuell eller gruppebehandling

Det tidligere Ullensaker-vedtaket om forbud mot individuell behandling eller gruppebehandling med pasienter enten i organisert kontor eller enkeltvis, er opphevet (fra 6. april). Nasjonale retningslinjer gjelder. Det innebærer at helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt som nå er pålagt å være stengt, kan gjenoppta større deler av virksomheten fra 20. april dersom nye smittevernregler følges. Dette gjelder blant annet følgende grupper (både privat drevne og med kommunalt driftstilskudd):

 • Fysioterapeuter
 • Manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Massører
 • Naprapater
 • Osteopater
 • Homøopater
 • Akupunktører
 • De som utfører tatoveringer, piercing o.l.
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin/behandling.
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.
Helsestasjon 0-5 år redusert tilbud

Vi arbeider for en normalisering av driften så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn. Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet.


Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

Gruppevirksomhet er foreløpig avlyst, men alle opprinnelige deltagere får denne informasjonen via mail og video. Noen grupper er i tillegg erstattet med individuell konsultasjon eller telefonkonsultasjoner.


Enkelte legekonsultasjoner vil bli gjennomført ved skolehelsetjenestens lokaler på Kløfta. Dette vil komme frem i innkallingen, for de det er aktuelt for.

Åpen time kan benyttes dersom en har avtalt tid.

Ved bekymring eller spørsmål vedrørende sitt barn, ta kontakt med helsestasjonen på telefon 66 10 82 40/ 404 37 322

Helseinstitusjonene har besøkskontroll

Besøkende som ikke har vært utenlands siste 10 dager, kan komme på besøk inne på bo- og aktivitetssentrene, Helsehuset og andre helseinstitusjoner etter avtale med personalet.

Kafeene på bo- og aktivitetsentrene er stengt. 

Aktivitetssentrene avlyser sine aktiviteter.

Følgende besøksordninger praktiseres ved sykehjemmene i kommunen:

 • Pårørende og besøkende kan komme på besøk etter avtale med personalet på den aktuelle avdelingen.
 • Personer som har oppholdt seg utenfor Norges grenser og kommer hjem 10. august eller senere, må vente i 10 dager etter hjemkomst før de kan besøke beboere ved kommunens sykehjem og andre helseinstitusjoner.
 • Det legges til rette for besøk inne og/eller ute.
 • Besøket avtales på forhånd for å kunne opprettholde adgangskontrollen.
 • Før besøket blir det gjennomført en kort samtale der det stilles spørsmål om mulig smitteeksponering og symptomer, samt gjøres rede for gjeldende smittevernstiltak under besøket.
 • Besøkende utfører håndhygiene, vask av hender ev bruk av håndsprit før besøket.
 • Besøket blir protokollført for å kunne utføre en ev smittesporing.
 • Beboere kan har flere besøk i uken og besøkenes varighet er ikke tidsavgrenset.
 • For å opprettholde en meters avstand, henstiller vi til at det ikke er for mange besøkende på beboerens rom.
 • Dersom besøk avholdes utendørs, er det enklere å holde en meter avstand, slik at det da er det lettere å gjennomføre besøk med flere besøkende.
 • Besøkende får ikke oppholde seg i fellesarealene.
 • Der det er mulig, er det tilrettelagt med egne besøksrom.
 • Ved ønske om feiring av runde år eller andre begivenheter, legger vi til rette for dette innenfor gjeldende rammer for smittevern.
 • Det legges til rette for besøk av pårørende dersom beboere har vært svært syke/døende.
 • Det er legges til rette for at beboere skal kunne ha kontakt med pårørende via nettbrett/telefon der det er ønskelig.
Hjemmetjenesten vurderer hvert hjemmebesøk

Hjemmetjenesten har en løpende vurdering av brukernes behov for besøk. Dette gjøres for å beskytte brukerne og redusere smittespredning. 

Hjemmetjenestens rutiner i forbindelse med smitte og koronaviruset.

Ullensaker kommune følger Folkehelseinstituttets føringer og faglige råd, i tillegg til egne smitterutiner og helseplaner.

Hjemmetjenesten følger smittevernrutiner og har god håndhygiene. Det er også satt inn en rekke fysiske og organisatoriske tiltak for å redusere smittespredning.

Alle som har hatt nærkontakt med personer som har påvist smitte skal i karantene. Dette gjelder også helsepersonell som har hatt kontakt med smittede uten smittevernutstyr.

Hvis ansatte får påvist smitte vil de bli isolert. Alle som har fått besøk av eller vært i fysisk kontakt med den ansatte fra 24 timer før den fikk symptomer, vil bli kontaktet og varslet om dette. Disse personene må da i karantene.

Alle pasienter i hjemmetjenesten må være oppmerksomme på symptomer fra luftveiene og gi kommunen informasjon hvis de får dette. Det tas kontakt med fastlegen eller legevakten hvis de blir syke.

Barnevernstjenesten har begrenset kapasitet

Grunnet situasjonen med koronaviruset, er kapasiteten til barneverntjenesten noe begrenset. 

Ved behov for kontakt ring: Vakttelefonen Ullensaker barneverntjeneste, 46 47 34 01 (8-15), Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70.

Vaksinasjonskontoret

På grunn av den pågående pandemien med koronavirus, så vil det være begrenset aktivitet på reisevaksinekontoret. De konsultasjonene som allerede er avtalt, går foreløpig som planlagt. Ved ønske om å bestille time til vaksinering i denne perioden, vil hver henvendelse bli vurdert, i forhold til om det er nødvendig med vaksinasjon snarlig eller om det kan vente. For å bestille time telefontiden eller sms tjenesten benyttes.

Les mer

Hjelpemiddellageret er stengt

Hjelpemiddellageret er stengt, telefonen er bemannet i åpningstider:

 • Mandag og torsdag kl: 13:00 - 15:00
 • Tirsdag, onsdag og fredag kl: 08:00 - 10:00.
 • Telefon 948 83 705
Fritidskontakter

Alle fritidskontakter i Ullensaker kan fra 11. mai gjennomføre sine treff som før og i små grupper, men bilkjøring må avventes. 

Kultur, idrett og fritid

Ungdomshusene Huset og Calypso har begrenset åpning

Ungdomshusene i Ullensaker kommer til å ha begrenset åpning for påmeldte ungdommer i ukene fram mot sommerferien. Vi tilbyr både uteaktiviteter og aktiviteter inne på husene, der ungdom kan melde seg på den enkelte aktivitet. Detaljert program legges ut på Facebook og Instagram. Ungdommer eller foresatte kan også ta kontakt med oss på disse plattformene. 

Offentlige arrangementer

For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst en meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Les mer hos Helsedirektoratet.

 • Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. På den måten vil man kunne gjennomføre rask smittesporing dersom det er nødvendig.
 • Det må legges til rette for at retningslinjer for smittevern kan følges. 
 • Det må være mulig å holde avstand på minst én meter.
Frivilligsentralen avlyser sine arrangement

Frivilligsentralen har avlyst sine faste aktiviteter og arrangementer.
Bua er stengt for utlån.

For næringsdrivende

Serverings- og skjenkesteder

Vedtaket av 24. mars om at serverings- og skjenkesteder i Ullensaker kommune skulle holdes lukket mellom kl. 21.00 og kl. 06.00, er nå opphevet. Det ble vedtatt av kommunestyret 12. mai. Nasjonale vedtak og retningslinjer for serveringsbransjen gjelder. 

For alle

Sosiale møter

Det tidligere Ullensaker-forbudet mot å møtes i større grupper enn fem personer, er nå oppheves.

Nasjonale retningslinjer gjelder. Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst en meter mellom oss, og mer der det er mulig. Rådet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. Les mer på helsenorge.no

Renovasjon går som normalt

Renovasjon går som normalt, men du kan bidra til å hindre spredning. Vi ber om at du vasker hender godt både før og etter at du triller dunken din fram på hentedag. Desinfiser også gjerne håndtak og lokk.

Vi fortsetter å hente avfall som normalt. Det er svært viktig at ingen renovatører blir smittet slik at vi fortsetter å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ber vi at du som innbygger hjelper oss å hindre smitte av koronavirus.

les mer 

NAV Ullensakers publikumsmottak er stengt

NAV Ullensaker sitt publikumsmottak er stengt. Les saken her

For politikere og medarbeidere i Ullensaker kommune

Politiske møter gjennomføres på video 

Politiske møter gjennomføres på digitale kanaler. De kan sees direkte på kommune-TV og i opptak her

Kommunens medarbeidere 

Fra mandag 25. mai åpnes det for at inntil halvparten av kontormedarbeiderne ved rådhuset kan komme på jobb. Arbeid hjemmefra er fortsatt et godt alternativ for dem som kan og vil det. Ansatte kan komme tilbake til kontoret hvis de kan:

 • komme seg til og fra jobb uten å bruke kollektivtransport eller benytte ruter der det er få reisende.
 • holde minst en meter, i kontorfellesskap helst to meter, avstand til sine kollegaer.

Det rulleres på hvilke medarbeidere som kan komme på jobb. Ledere styrer dette og legger en plan over hvem som møter på jobb hvilke dager.

De ansatte har fått informasjon med smitteverntiltak de skal overholde når de er på jobb på rådhuset.

Kantina er åpen, men med et begrenset tilbud innpakket mat og med separat lunsjtid for rådhusets østre og vestre fløy.

Vedtak 

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset. Ullensaker kommune følger de til enhver tid gjeldenden nasjonale retningslinjer og pålegg. 

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune. Han følger fortløpende med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter, og treffer dessuten vedtak med virkning for Ullensaker basert på egne vurderinger og lokale forhold. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, smittede og andre som trenger det.

Vedtak 13.3. om anmodning om bistand fra Politiet.

Vedtak 15.3.  om 1) behandlere som gir individuell behandling og 2) begrensning av fysiske møter.

Vedtak 24.3. Redusert åpningstid for serveringssteder med skjenkerett. N.B.: Avviklet av kommunestyret 12.5. Les mer her

Vedtak 31.3.Forskrift om forebygging av koronasmitte (Vedtak om ikke flere enn fem personer i samme gruppe.) N.B.: Avviklet av rådmannen med virkning fra 7.5. Les mer her.

Vedtak 6.4.: Vedtak etter smittevernloven av kommuneoverlegen i Ullensaker med virkning fom 16.03.2020 opphører.

Vedtak 2.5.: Vedtak etter smittevernloven

Vedtak 7.8.: VEDTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN AV KOMMUNEOVERLEGEN I ULLENSAKER MED GYLDIGHET FRA OG MED 10.8.2020 (omhandlende ansatte og besøk ved helseinstitusjoner relatert til utenlandsreiser).

Publisert: 27.03.2020 11:53:29
Sist endret: 06.04.2021 11:25